پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 1384 پیاپی 36

مقالات

۱.

افزایش بهره وری خدمات بانکی با اولویت بندی مشتریان با استفاده از تکنیک های کمی

۳.

ارزیابی عملکرد برنامه های توسعه در مورد کاهش فقر با استفاده از روش سلطه تصادفی

۴.

اثر شوک نفتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵