پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 1382 پیاپی 27

مقالات

۵.

تعیین قیمت بهینه آب کشاورزی و میزان افت انرژی در موتور پمپ های دیزلی و الکتریکی / مطالعه مورد دشت سروستان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵