پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال هفدهم زمستان 1388 شماره 52

مقالات

۱.

تحلیل تاثیر شوک های قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران

۳.

تاثیر سیاست های کلان اقتصادی بر سودآوری بخش کشاورزی

۴.

عوامل موثر بر قیمت گاز مصرفی در بخش خانگی کشور

۶.

ارزیابی توانمندی مالی شرکت های دارویی بر اساس مدل اسپرینگیت

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵