پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال پانزدهم زمستان 1386 شماره 44

مقالات

۳.

پیش بینی میزان واردات برنج و ذرت با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵