پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی بهار 1381 شماره 21

مقالات

۱.

بررسی تجربی رابطه میان صادرات، توسعه و رشد در کشورهای در حال توسعه: نقدی بر نظریه نئوکلاسیکی رشد مبتنی بر صادرات

۲.

شناسایی فعالیت های کلیدی صنعتی ایران (بر مبنای مدل داده- ستانده)

۳.

برآورد تأثیرات سیاست های تجاری بر صادرات بخش صنعت

۴.

بررسی و ارزیابی کارایی فنی واحدهای صنعتی تولید شیر کشور

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵