پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی پاییز 1381 شماره 23

مقالات

۱.

اشکال رقابت در بازار و نقش آن در سودآوری بنگاه: مطالعه موردی بنگاه های ژاپنی در اروپا

۴.

نقش مشوق های مالی بر جریان سرمایه گذاری خارجی

۵.

سیاست های مخارج اجتماعی دولت و مالیات ها و توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵