پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال هجدهم تابستان 1389 شماره 54

مقالات

۱.

محاسبه حجم پول به روش دیویسیا و مقایسه آن با حجم پول جمع ساده در ایران

۲.

بررسی شدت انرژی کشور و تجزیه آن با استفاده از شاخص ایده آل فیشر در ایران

۳.

تحلیلی بر کارآیی فنی شعب منتخب بانک ملت در شهر تهران

۵.

بررسی و تعیین کارایی صنایع استان یزد با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

۶.

یکپارچگی تجاری و همزمانی سیکل های تجاری در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی برحسب ترتیبات منطقه ای

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵