پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال شانزدهم پاییز 1387 شماره 47

مقالات

۲.

بررسی علل تطابق نیافتن مدلهای اقتصادی رفتار اوپک در بلندمدت از دیدگاه تحولات بازار نفت و ویژگیهای این سازمان

۳.

رابطه میان« ارزیابی کارایی تکنیکی » و« درجه بندی » شعب بانکهای تجاری با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

۴.

تحلیل آثار افزایش مخارج دولت بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی و اقتصاد ایران: تحلیلی در چارچوب تعادل عمومی

۵.

پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان قزوین با استفاده از مدل سریهای زمانی و روشهای مداخله ای طی سالهای 1383-1374

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۲