پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال هجدهم بهار 1389 شماره 53

مقالات

۲.

تاثیر رشد مخارج دولتی بر رشد اقتصادی:مطالعه موردی اقتصاد ایران

۳.

تحلیل اثر سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای بخش کشاورزی

۴.

بررسی سطح زیر کشت، تولید و سیاست های حمایتی گندم طی برنامه های اول تا چهارم توسعه

۵.

ارزیابی مزیت نسبی و رقابتی صنعت پودر شوینده در ایران

۶.

مدل سازی بی ثباتی قیمت نفت خام سبک ایران

۷.

بررسی روش های قیمت گذاری LNG در جهان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵