پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی زمستان 1375 شماره 6

مقالات

۱.

نگاهی اجمالی به شکل گیری سازمان تجارت جهانی و تحلیلی از جنبه های حقوقی و اقتصادی ناشی از الحاق ایران به wto

۲.

مکان یابی تأسیسات ذخیره سازی گندم- بررسی موردی استان لرستان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵