پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال هجدهم پاییز 1389 شماره 55

مقالات

۱.

رابطه قیمت و بهره وری انرژی در ایران: بررسی تجربی هم انباشتگی نامتقارن

۲.

سرمایه انسانی و جایگاه آن در بخش صنعت استان آذربایجان شرقی

۳.

رتبه بندی مشتریان حقوقی بانک ها برحسب ریسک اعتباری به روش حلیل پوششی داده ها: مطالعه موردی شعب بانک کشاورزی

۴.

پیش بینی قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در ایران

۵.

بکارگیری مدل فرایند تحلیل شبکه ای در رتبه بندی شعب بانکی:مطالعه موردی بانک صادرات

۶.

بررسی رابطه بین مصرف انرژی و ارزش افزوده بخش های منتخب اقتصادی در ایران

۷.

ابزارهای نظارتی راهبری شرکتی، سطح نگهداشت وجه نقد و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵