پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال شانزدهم زمستان 1387 شماره 48

مقالات

۲.

بررسی رابطه حجم معاملات با تغییرات قیمت نفت خام در بورسهای نفتی با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری VECM

۳.

ترکیب اجزای مخارج دولت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی با تاکید بر امور و فصول بودجه عمومی دولت

۴.

تحلیل آثار افزایش مخارج دولت بر فقر در ایران

۵.

بررسی خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد ایران

۶.

آثار جهانی شدن بر شرایط رفاهی و مصرف دهکهای درآمدی ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵