پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال پانزدهم پاییز 1386 شماره 43

مقالات

۳.

امکان سنجی تامین مالی هزینه های جاری دولت از طریق درآمدهای مالیاتی (مطالعه استان اردبیل)

۴.

ارزیابی اثر اقتصادی درآمدهای مالیاتی بر میزان مخارج جاری دولت در ایران: یک تحلیل تجربی (1383-1357)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵