عبدالله مجیدی

عبدالله مجیدی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
۱.

شناسایی شاخص های دانش آفرینی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شاخص دانش آفرینی پیشگیری از جرم مدیریت دانش پیشگیری انتظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۲
زمینه و هدف: امروزه «دانش»، از منابع سازمانی بسیار مهم محسوب می شود که با خلق شایسته آن، سازمان ها می توانند اطلاعات جدید و مفیدی را یافته و به شیوه های اثربخش تر رسیده و بهره ورتر شوند؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص های دانش آفرینی فراجا در مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم انجام شد.روش: پژوهش حاضر از لحاظ روش، آمیخته (کیفی و کمّی) و از نظر هدف، توسعه ای کاربردی است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه دانش آفرینی و مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم بود. جامعه آماری بخش کیفی خبرگان شامل اعضای هیئت علمی، مدیران و کارشناسان مجرب حوزه پیشگیری انتظامی بود. حجم نمونه تا اشباع نظری، شامل 17 تن بود که در شناسایی عوامل از طریق مصاحبه و تأیید عوامل از طریق فن دلفی، مشارکت داشتند و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمّی شامل اعضای هیئت علمی، اساتید، کارشناسان، فرماندهان، رؤسا و مدیران صفی و ستادی مرکز بود که بر اساس جدول مورگان، نمونه 186 نفری به صورت تصادفی طبقه ای، متناسب با حجم طبقات انتخاب شدند. برای اعتبارسنجی مدل نیز از نرم افزارهای SPSS ویراست 26 و SMART PLS ویراست 3/3 استفاده گردید.یافته ها: همه 56 شاخص اولیه متغیر دانش آفرینی مورد تأیید خبرگان قرار گرفتند (05/0>p-مقدار). برای رتبه بندی شاخص های متغیر دانش آفرینی از آزمون فریدمن استفاده شد که طبق نتایج، شاخص «اهمیت گذاردن به عقاید فردی» بالاترین رتبه و شاخص های «ثبت اسنادومدارک و شیوه های انجام کار»، «استفاده از منابع علمی، شبیه سازی رایانه ای و پیش بینی برای تدوین راهبردها» و «ایجاد محیط کاری که به همکاران فرصت یادگیری دانش و مهارت های لازم را بدهد» به ترتیب، رده های دوم تا چهارم اهمیت را به خود اختصاص دادند.نتیجه گیری: با بهبود شاخص های عوامل «تواناساز، تسهیل کننده و خلق دانش» پیشگیری انتظامی نیز بهبود پیدا خواهد کرد. ضمناً این شاخص ها علاوه بر تأثیر مستقیم، به طور غیرمستقیم نیز بر مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم تأثیر می گذارند.
۲.

واکاوی چالش های کارکنان فرماندهی انتظامی ج.ا. ایران در استفاده از فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تهدید کارکنان پلیس فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۵۲
زمینه و هدف:  این پژوهش با هدف تحلیل تجربه خبرگان درباره انواع تهدیدهای متوجه کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در استفاده از فضای مجازی انجام شده است. این کارکنان که به دلیل شرح وظایف خارج از حیطه شغلی از این فضا بهره می برند، بخشی از کاربران فضای سایبر شناخته می شوند و انواع تهدیدهای امنیتی و غیرامنیتی این فضای نوظهور متوجه کارکنان پلیس نیز هست. روش: این تحقیق از نوع کیفی است. نمونه گیری به صورت هدفمند انتخاب، و شرکت کنندگان با تکیه بر قاعده اشباع نظری ده نفر از خبرگان و متخصصان فضای مجازی و دارای نقش نظارتی در پلیس انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل محتوا استفاده شد. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختار یافته شامل پرسش های باز پاسخ است که برای سنجش اعتبار روایی و پایایی، محتوای آ ن در اختیار سه نفر از متخصصان قرار گرفت و نظر های آنان در مورد مصاحبه اعمال و از شرکت کنندگان در تحلیل و تفسیر داده ها کمک گرفته شد. یافته ها :یافته ها شامل 87 مفهوم ساده بود که از این تعداد، 53 مفهوم با تهدیدهای فضای مجازی مرتبط بود که در مراحل بعدی این مفاهیم در قالب 12 مفهوم کلی (تم) دسته بندی شد.  نتیجه گیری : نتایج نشان داد تهدید های متوجه کارکنان شامل خطر نفوذ جلبی و جذبی، شکست و افشای اطلاعات،کاربر بودن در فضای مجازی، رواج فساد اخلاقی، گسست عاطفی و طلاق، تحمیل ارزشها و الگوهای اخلاقی و رفتاری جوامع غربی، دگرگونی هویت ملی و دینی و پیدایش هویتهای فرهنگی غربی، ترغیب کارکنان به دخالت در امور سیاسی، انزوا و دوری از خانواده، قانونگریزی در کارکنان، نارضایتی کارکنان و بی اعتنایی نسبت به وظایف خود و بی اعتمادی نسبت به فرماندهان می باشد.
۳.

تأثیر یک کمپین رسانه های اجتماعی در موفقیت معرفی یک محصول جدید

کلید واژه ها: موفقیت معرفی یک محصول جدید نگرش نسبت به محصول جدید قصد توصیه محصول جدید و قصد خرید محصول جدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۸۲
هدف : سیستم عامل های رسانه های اجتماعی می توانند ابزاری امیدوار کننده برای کمپین های بازاریابی خرده فروشان باشند. به ویژه به منظور معرفی محصولات جدید ، رسانه های اجتماعی ممکن است تعامل اجتماعی و دهان به دهان آنلاین را تسهیل کنند و بنابراین ، می توانند دامنه دسترسی را گسترش دهند و انتشار اطلاعات مربوط به محصول جدید را تسریع کنند. تأثیر ارتباط دهان به دهان و تعامل اجتماعی آنلاین بر رفتار مصرف کننده در تحقیقات قبلی به طور گسترده تحلیل شده است. با این حال ، تاکنون دانش کمی در مورد تأثیر کمپین های رسانه های اجتماعی در معرفی محصولات جدید وجود دارد. بنابراین ، هدف این مطالعه تجزیه و تحلیل تأثیر یک کمپین رسانه های اجتماعی در موفقیت معرفی یک محصول جدید بوده است. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی از لحاظ روش، توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری، کارکنان شرکت های دانش بینان پارک علم و فناوری تربیت مدرس که کاربران عضو شبکه اینستاگرام هستند با حجم نمونه 273 نفر بوده است. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه استاندارد است که روایی و پایایی آن تائید و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مُدل معادلات ساختاری بوسیله نرم افزار SmartPLS2 و آمارتوصیفی از طریق نرم افزار SPSS24 استفاده شده است. یافته ها: فرضیه های ادعایی مبنی بر اینکه که حس تعلق به جامعه، آزمونگر محصول محصول جدید بر قصد و پیشنهاد خرید محصول جدید با نقش میانجی نگرش نسبت به محصول جدید تاثیر دارد مورد تائید واقع شد. نتایج : نتایج نشان می دهد که نحوه استفاده از اینستاگرام برای بهبود اقدامات بازاریابی بسیار مهم میباشد و حس اجتماعی، تست محصول جدید و نگرش نسبت به نام و برند محصول جدید جدید بر بهره گیری واقعی از شبکه اجتماعی اینستاگرام در ارتباط با معرفی واکسن های جدید به بازار تاثیر اساسی در این راستا ایفا می کند.
۴.

نظام جرم یابی پلیس با رویکرد اطلاعات محور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام جرم یابی رویکرد اطلاعات محور بعد تحقیقاتی بعد قانونی بعد علمی - آزمایشگاهی بعد مدیریتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۲۷۸
زمینه و هدف: ورود به جامعه اطلاعاتی در دهه های اخیر و ارتکاب جرایم سازمان یافته توسط مجرمان حرفه ای و تغییر اساسی محیط مجرمانه ، پلیس را متوجه رویکردهای نوین پلیسی و به ویژه رویکرد اطلاعات محوری کرده است؛ بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، طراحی نظام جرم یابی پلیس با رویکرد اطلاعات محور است.. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی - توسعه ای است که به روش ترکیبی انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی 30 نفر از خبرگان و صاحب نظران حوزه جرم یابی کشور بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی، 455 نفر از کارشناسان و کارآگاهان پلیس بودند که براساس رابطه کوکران، حجم نمونه 208 نفر تعیین شد. ابزارگرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است و برای تنظیم مدل نظری از روش اسنادی و مصاحبه کانونی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که نظام جرم یابی پلیس با رویکرد اطلاعات محور با چهار بعد قانون (با ضریب اهمیت %90)، بعد مدیریت (با ضریب اهمیت 95%)، بعد علمی - آزمایشگاهی (با ضریب اهمیت 95%) و بعد تحقیقاتی (با ضریب اهمیت 91%) و چهارده مؤلفه تابعه است که در مجموع رابطه معناداری آنها با ضریب بالایی اثبات شد. نتایج: نتایج پژوهش نشان دهنده هم راستایی ابعاد، مؤلفه ها وشاخص های نظام جرم یابی اطلاعات محور و رابطه معناداری آنها در سطح بالا است .
۵.

بررسی عوامل موثر بر جرم یابی کلاهبرداری در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کلاه برداری پلیس جرم یابی فضای سایبری امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۹ تعداد دانلود : ۶۵۴
زمینه و هدف: جرم کلاه برداری سایبری یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال و مالکیت می باشد که درفضای سایبری صورت می گیرد. این فضا با وجود مزایای فراوانش، به دلیل ویژگی هایی مانند امکان تحصیل هویت های گوناگون، گمنامی و سهولت انجام اعمال مختلف، موجب مهاجرت بسیاری از جرایم به آن شده است که کلاه برداری یکی از این جرایم است و مسؤلیت ناجا به عنوان متولی برقراری نظم و امنیت در فضای واقعی و مجازی را دشوار می سازد. هدف اصلی این مقاله، تبیین شیوه های موثر در کشف جرم کلاه برداری سایبری و نحوه جرم یابی آن است روش شناسی: نوع تحقیق کاربردی بوده و روش تحقیق کمی و از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارشناسان و متخصصان حوزه پی جویی جرائم رایانه ای پلیس فتای ناجا در سال 1397 به تعداد 80 نفر تشکیل می دهند که به دلیل محدود بودن جامعه آماری کلیه افراد جامعه به شیوه تمام شماری انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته است. پایایی پرسش نامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ 86/. محاسبه گردید یافته ها و نتایج: نتایج این پژوهش نشان می دهد که همکاری پلیس با مقامات قضایی، تجهیزات مدرن، علم و آگاهی از علوم رایانه ای توسط کارآگاهان سایبری و...در کشف جرم کلاه برداری سایبری تأثیر دارد. در بررسی عوامل موثر بر جرم یابی کلاهبرداری در فضای سایبر17 عامل شناسایی شده اند که در بررسی دقیق تر مشخص می شود "  استفاده مجرمین از فیلترشکن " با بار عاملی 829/. در رتبه اول، " استفاده مجرمین از شبکه های تاریک " با بار عاملی 816/. در رتبه دوم و " روش های نوین شناسایی IP توسط نیروهای پلیس " با بار عاملی 811/. در رتبه سوم قرار دارند .
۶.

بررسی موانع استقرار ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمان های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دولت الکترونیک موانع درون سازمانی موانع برون سازمانی شهر الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۷۷
زندگی در دنیای امروز با ظهور فناوری اطلاعات ارتباطات سبب ایجاد مزیت رقابتی شده و در این میان دولت الکترونیک بارزترین نمونه آن است که سازمانها و نهادهای دولتی درصدد استفاده از آن در جهت سهولت در ارائه خدمات و کسب رضایت مشتریان هستند. علیرغم همه تلاشهای صورت گرفته در سالهای اخیر برای پیاده سازی دولت الکترونیک هنوز استقرار دولت الکترونیک با چالشها و موانع متعددی روبروست. پژوهش حاضر در راستای شناسایی موانع عدم استقرار کامل دولت الکترونیک در شهرداری تهران انجام که پس از بررسی مبانی نظری پژوهش، ده عامل موثر از تحقیقات گذشته در سازمانهای مختلف شناسایی و در شهرداری تهران بررسی شده است. پژوهش حاضر نیمه اکتشافی و فاقد فرضیه است پرسشنامه بر اساس ده سوال پژوهش، تنظیم و بین کارکنان شهرداری تهران توزیع شده که داده های بدست آمده از طریق آزمونهای)کلموگروف- اسمیرنف، تحلیل عاملی تأییدی و آزمون تی-تست(با استفاده از نرم افزارSPSS و AMOS تحلیل شده است. نتایج آزمون ضمن تأیید تأثیر تمامی ده عامل، به ترتیب عوامل انسانی، مدیریتی، محیطی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، سازمانی، امنیتی، فنی و سیاسی بیشترین مانع در استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران هستند.
۷.

تأثیر اجرای نظام آراستگی محیط بر عملکرد مدیران مالی ناجا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام آراستگی محیط عملکرد مدیران مدیران عالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۳۳
هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر اجرای آراستگی محیط بر عملکرد مدیران ناجا است. نظام آراستگی محیط دارای پنج عامل جداسازی و تعمیر، ترتیب و تنظیم، تمیزی، تداوم و ایمنی و آموزش و انضباط است. تحقیق از نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل تمام مدیران مالی ناجا است. روش نمون هگیری، تصادفی ساده است و 84 نفر نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که با استفاده از روایی محتوایی به تأیید صاحبنظران رسید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 89 / 0 به دست آمد. برای بررسی عادی بودن داده ها، آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه متغیرها و آزمون رگرسیون برای بررسی تأثیر هر کدام از عوامل آراستگی محیط استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که به کارگیری اصولی نظام آراستگی محیط بر بهبود عملکرد مدیران ناجا تأثیر دارد به طوری که عامل سازماندهی و تعمیر با 82 / 0بیشترین و عامل نظم و ترتیب با 72 / 0کمترین تأثیر را دارد.
۸.

تأثیر اجرای "5اس" بر عملکرد عاملان ذیحساب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تأثیر اجرای 5اس مدیریت عاملان ذیحساب مدیریت پیشرفته امور مالی مدیریت منظم در ناجا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۲۷
هدف اصلی این تحقیق "بررسی تأثیر اجرای"5اس" بر عملکرد عاملان ذیحساب ناجا" است. نظام آراستگی محیط یا "5اس" دارای پنج عامل تفکیک و تعمیر، ترتیب و تنظیم، تمیزی، تداوم و ایمنی و تعلیم و انضباط است و فرضیه های این تحقیق نیز بر اساس این پنج عامل طراحی شده که شامل یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی است. جامعه آماری شامل مدیران مالی و عاملان ذیحساب در تمامی یگانهای ناجا است. این تحقیق از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی و از طریق پیمایش به صورت پرسشنامه شامل 30 سؤال صورت گرفته است. پرسشنامه محقق ساخته بوده که پس از تأیید استادان خبره با رشته مرتبط به منظور دستیابی به هدف تحقیق بین 84 نفر از عاملان ذیحساب توزیع شده که از 116 نفر جامعه آماری و با استفاده از روشهای نمونه گیری ساده انتخاب گردیده است. برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که با توجه به ضریب 897% به دست آمده از اعتبار مطلوبی برخوردار است. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و وارد کردن داده ها در نرم افزار به تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی پرداخته شد. در روش آمار توصیفی با استفاه از فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در آمار استنباطی از ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شد است. وجود شواهد تجربی و نتایج این تحقیق درباره رابطه اجرای "5اس" و بهبود عملکرد عاملان ذیحساب ناجا نشان می دهد که به کارگیری اصولی روشهای اجرای "5اس" می تواند بر بهبود عملکرد عاملان ذیحساب ناجا تأثیر مثبت داشته باشد. نتایج نشان می دهد که اجرای "5اس" بر عملکرد عاملان ذیحساب ناجا تأثیر دارد؛ به عبارتی هر یک از اجزای "5اس"(سازمادهی و تعمیر، نظم و ترتیب، پاکیزه سازی و تمیزی، تداوم و ایمنی، تعلیم و انضباط) تأثیر بسزایی در عملکرد عاملان ذیحساب ناجا دارد.
۹.

مطالعه موانع فرایندی اجرای برنامه جانشین پروری در ناجا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جانشین پروری در ناجا اجرای جانشین پروری عوامل فرایندی جانشین پروری مدیریت مطلوب در ناجا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۳
در این پژوهش تلاش شده است با به کارگیری رویکردی آمیخته از تحلیلات کمی و کیفی در روش شناسی پژوهش به مطالعه موانع فرایندی اجرای برنامه جانشین پروری در ناجا پرداخته شود . این پژوهش، مطالعه ای پیمایشی مقطعی است که از نظر نوع تحقیق، کاربردی است. در بخش کیفی از روش تحلیل موضوع بهره گرفته شده است که تحلیل نظر نخبگان سازمانی ناجا و همچنین کارشناسان دانشگاهی را در بر دارد. تمام تحلیلها و مراحل کمی نیز با استفاده از نرم افزارهایExcel ،SPSS وLISREL انجام شد که در نهایت پس از بررسی دقیق ضرائب همبستگی و تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم بر روی داده های پژوهش ، اولویت بندی دقیقی از موانع فرایندی اجرای برنامه جانشین پروری در ناجا با استفاده از آزمون فریدمن ارائه شد
۱۰.

بررسی اقدامات صیانتی در پیشگیری از جرایم (مورد مطالعه فا.ا.خراسان شمالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۱
این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که در راستای ارزیابی اقدامات صیانتی در پیشگیری از جرائم تدوین شده است، پژوهش به روش توصیفی و پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام کارکنان پایور ف. ا.ا. خراسان شمالی است.حجم نمونه به صورت تصادفی ساده از طریق فرمول کوکران به تعداد 315 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته است که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ با مقدار عددی 892/0 مورد تأیید قرار گرفت. متغیر های پژوهش غیر عادی است. بنابراین داده ها از طریق آزمون ناپارامتری دو جمله ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که برگزاری کلاس آگاه سازی در پیشگیری از جرائم کارکنان، شناسایی کارکنان در معرض خطر در پیشگیری از جرائم کارکنان، تشویق و تقدیر ازکارکنان صحیح العمل، فرستادن پیامهای صیانتی بیش از حد متوسط مؤثر است.
۱۱.

بررسی رابطه ی بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی ورد مطالعه: کارکنان ناجا استان گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک های رهبری رهبری تحول آفرین تعهد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۵۸
زمینه و هد ف: د ر محیط رقابتی کسب و کار امروز، مد یرانی پیروز مید ان هستند که سرمایه ها را به اثربخش ترین، کاراترین و بهره ورترین طریق ممکن به کار گیرند . هد ف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط ابعاد رهبری تحول آفرین بر اساس الگو باس و اولیو(1985) و تعهد سازمانی الگو مایر و آلن(1997) است. روش: این تحقیق از لحاظ هد ف و نتیجه «کاربرد ی» و از لحاظ ماهیت و روش «توصیفی-همبستگی» است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر کارکنان نیروی انتظامی استان گیلان به تعد اد 4930 نفر برآورد شد که با استفاد ه از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 188 نفر تعیین، و با روش نمونه گیری تصاد فی ساد ه نمونه گیری انجام شد . یافته ها: بین ابعاد سبک رهبری تحول آفرین(ویژگی های آرمانی، رفتارهای آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش، ملاحظات فرد ی) و تعهد سازمانی د ر سطح اطمینان 95% رابطه ی مثبت و معناد اری وجود د ارد . نتیجه گیری: شد ت و جهت مثبت همبستگی پیرسون بین ابعاد متغیر سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی نشان می د هد بیشترین ارتباط به ترتیب، مربوط به بُعد انگیزه ی «الهام بخش»، «رفتار آرمانی» و سپس «ترغیب ذهنی» است. رابطه ی هر سه بُعد ، مثبت است یعنی با افزایش آن ها «تعهد سازمانی» نیز افزایش می یابد .
۱۲.

تدوین الگوی هوش پلیس شایسته

کلید واژه ها: موفقیت هوش هیجانی پلیس شایسته رسته های ماموریتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سازمان
تعداد بازدید : ۸۸۲ تعداد دانلود : ۳۹۹
زمینه و هدف: موفقیت کارکنان یک سازمان به عوامل مختلفی از جمله هوش کارکنان، بستگی دارد. با وجود تحقیقات متعدد در این زمینه، هنوز الگوی کاملاً مشخص و قطعی در زمینه هوش هیجانی پلیس شایسته طراحی نشده است که با کمک آن متولیان جذب و استخدام، تربیت و آموزش نیروی انسانی بتوانند فعالیت های خود را جهت دهی کنند؛ لذا هدف اساسی تحقیق حاضر طراحی الگوی هوشی پلیس شایسته در رسته های مأموریتی ناجا بوده است. روش : جامعه تحقیق شامل کلیه کارکنان رسته های تخصصی ناجا است که با استفاده از نظر فرماندهان ، کارکنان موفق مشخص و از بین آنها، 548 نفر در رسته های مذکور بطور تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور تعیین ویژگی های هوشی پلیس شایسته ضمن مطالعه ادبیات از دیدگاه و نظرات تعدادی ازخبرگان ناجا و کارشناسان و اساتید به حجم 10 و 103 نفر بهره گرفته شد و پرسشنامه طراحی شد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، ترکیبی از تحقیق کمی (توصیفی – پیمایشی) و کیفی (اکتشافی) بوده است. یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق از طریق بررسی ادبیات نظری و دیدگاه خبرگان حاکی از 27 مولفه هوشی برای پلیس موفق است که مهم ترین آنها هوش و فراست، تاب آوری، ادب حسن سلوک، ارتباط مؤثر، همراهی با دیگران، خلاقیت و غیره است. که اکثر مولفه های آن در موفقیت پلیس موثر بود. اهمیت این مولفه ها در رسته های مرزی ، انتظامی، آگاهی و اطلاعات بیشتر از راهور بود. و طبق میانگین حاصل از نمونه، نقش این عوامل هوشی در موفقیت افسران رسته مرزی از انتظامی، در رسته انتظامی از آگاهی و در آگاهی از اطلاعات بیشتر است. این موضوع با توجه به اینکه ترتیب رسته های مذکور به شیوه ای است که رسته های بالاتر دارای بعد نظامی و انتظامی بیشتر هستند قابل اهمیت و تعمق است.
۱۳.

هماهنگی ساختار و فناوری و تأثیر آن بر عملکرد معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری ساختار سازمانی عملکرد سازمانی دانشگاه علوم انتظامی ساختار سازمانی دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۲ تعداد دانلود : ۸۶۸
زمینه و هدف: هماهنگی ساختار با فناوری از جمله عواملی هستند که می تواند در بهبود عملکرد مؤثر باشد. به همین منظور، تحقیق حاضر با هدف بررسی فناوری موجود در معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی و بررسی تأثیر هماهنگی ساختار با فناوری بر عملکرد آن معاونت در سال 1389 به منظور ارائه یک ساختار مناسب در معاونت آموزش انجام شده است. این هماهنگی و تأثیر آن بر عملکرد در قالب 4 فرضیه پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت. روش: نوع تحقیق، کاربردی و از نظر روش تحقیق به صورت توصیفی ـ پیمایشی بود. به منظور بررسی فرضیه ها، کلیه کارکنان معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی در تحقیق شرکت داده شده و از طریق پرسشنامه در قالب 20 سوال، داده های لازم جمع آوری و پس از توصیف، رابطه متغیرها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سوالات پرسشنامه با استفاده از سوالات استاندارد، تدوین و با استفاده از نظر کارشناسان، روایی آن مورد تایید قرار گرفت. برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (79/0= α). یافته ها: نتیجه تحقیق نشان داد بین فناوری و ساختار سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و فناوری موجود، فناوری پیچیده است که ساختار مناسب با آن ساختار بسیار ارگانیک می باشد. نتیجه گیری: برای داشتن عملکرد مطلوب با فناوری موجود، ساختار بسیار ارگانیک مناسب می باشد و در این راستا، پیشنهادهایی نیز ارائه شد.
۱۵.

عوامل سازمانی موثر بر عملکرد کارکنان مبارزه با قاچاق کالای فرماندهی انتظامی استان هرمزگان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد ساختار سازمانی حمایت سازمانی مهارت شغلی مبارزه با قاچاق کالا سبک رهبری آمرانه فرماندهی انتظامی استان هرمزگان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی روابط فرد و سازمان
تعداد بازدید : ۴۰۲۷
کشور جمهوری اسلامی ایران از گذشته تاکنون با معضل قاچاق کالا روبرو بوده و متاسفانه علیرغم مبارزاتی که در راستای مقابله با آن به عمل آمده هزینه سرسام آور در بخش اقتصادی و تبعات سوء سیاسی و امنیتی در پی داشت. ناجا یکی از اصلی ترین عنصر مقابله با این معضل و مهار آن دخیل می باشد و عملکرد منابع انسانی در بدنه ناجا یکی از اصلی ترین عنصر مقابله و موفقیت مبارزه نقش عمده و اساسی را ایفا می نماید. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد به منظور شناسایی و تبیین علمی برخی از عوامل سازمانی موثر بر عملکرد کارکنان مبارزه با قاچاق کالا فرماندهی انتظامی استان هرمزگان انجام شده است. این عوامل شامل: ساختار سازمانی، امکانات و تجهیزات سازمانی، حمایت سازمانی، مهارت شغلی، سبک رهبری آمرانه در قالب پنج فرضیه پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته اند جامعه آماری این تحقیق تعداد 400 نفر از کارکنان مبارزه با قاچاق کالا فرماندهی انتظامی استان هرمزگان می باشد به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب و از طریق پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن (a=0.85) مورد تایید می باشد داده های لازم جمع آوری سپس با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های کای اسکوئر و t) ارتباط هر یک از متغیرها با عملکرد کارکنان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین پنج متغیر ساختار سازمانی، امکانات و تجهیزات سازمانی، حمایت سازمانی، مهارت شغلی، سبک رهبری آمرانه با عملکرد کارکنان مبارزه با قاچاق کالا رابطه معناداری وجود دارد.
۱۶.

ارزیابی اثربخشی بیرونی برنامه درسی آموزش درجه داری رسته انتظامی ناجا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ریزی درسی Curriculum اثربخشی آموزشی Curriculum planning Training effectiveness برنامه درسی (تفصیلی) رسته انتظامی job groups Law Enforcement مرکز آموزش درجه داری Non Commissioned Police Officer Training Centers اثربخشی بیرونی External effectiveness آموزش کارکنان پلیس Police personnel education

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت تئوری های مدیریت کلیات
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت آموزشی کلیات
تعداد بازدید : ۴۴۶۱ تعداد دانلود : ۱۸۳۱
زمینه و هدف: این تحقیق در پی پاسخ به این سوال اساسی بوده است که برنامه درسی (تفصیلی) آزمون شده رسته انتظامی در مراکز آموزش درجه داری، تا چه حد در توانمندسازی فراگیران این مراکز، در اجرای ماموریت های محوله موثر بوده است؟ مواد و روش ها: در این راستا اثربخشی بیرونی برنامه درسی مذکور در سطوح سوم و چهارم الگوی ارزشیابی آموزشی کرکپاتریک سنجیده شده است. این تحقیق از نوع توصیفی است که به شیوه پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها، دو پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت است که توسط نمونه ای از فراگیران درجه داری رسته انتظامی و فرماندهان بلافصل آنها تکمیل گردیده است. جامعه آماری تحقیق متشکل از فراگیران درجه داری (N=295) و فرماندهان بلافصل آنان (N=36) است. از گروه اول بر اساس جدول کرجسی و مورگان یک نمونه 170 نفری انتخاب شد و از گروه دوم به صورت تمام شماری پرسشگری شده است.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که برنامه تفصیلی دوره آموزشی فراگیران درجه داری در ابعاد توسعه دانش، مهارت و نگرش، تسهیل انطباق در محیط کار و تسهیل یادگیری در محیط کار از کفایت مطلوب برخوردار نبوده است ولی از حداقل کفایت لازم برخوردار بوده است.
۱۷.

(استرس پلیس) عوامل استرس زای کارکنان پایور یگان ویژه پاسداران در کنترل اغتشاشات

کلید واژه ها: استرس استرس پلیس عامل استرس زا کنترل اغتشاشات یگان ویژه پاسداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶۱
گذشته از ماهیت شغلی پلیس به دلیل گستردگی ارتباطات اجتماعی و سازمانی از نظر نوع ارتباط سطح جغرافیای تحت پوشش و انواع ارباب و مخاطبان فشارهای روانی فراوان در این شغل شناسایی شده است. کارکنان ناجا بیشتر ازمشاغل دیگر تحت فشار روحی هستند. مهمترین مساله دوم اینکه کارکنان ناجا استرس زیادی تحمل می کنند و اغلب مشاغل آنها درمعرض دید و زیر ذربین جامعه است. هدف این پژوهش، بررسی عوامل استرس زای کارکنان پایور یگان ویژه در کنترل اغتشاشات در شهر تهران می باشد. نوع پژوهش کاربردی و روش آن تحقیق زمینه یابی است. جامعه آماری کارکنان یگان ویژه پاسداران تهران و حجم نمونه 200 نفر می باشد که به روش تصادفی ساده در سه طبقه افسران ارشد (6نفر)، و جزء (27نفر) و درجه داران (167نفر) انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری، پرسشنامه خودساخته و با طیف لیکرت و روایی پرسشنامه با مطالعه منابع، تست، نظر کارشناسان و اساتید راهنما و مشاور و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه (a=0.81) و جهت تجزیه و تحلیل داده، از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار، نمودار و از آزمون کای دو و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج تحقیق آسیب جسمی و عطفی را در اولویت اول ایجاد استرس و سپس ابهام در برخورد با اغتشاشگران، ارزیابی عملکرد، مخاطراتی جانی، روابط سازمانی و کاهش جایگاه شغلی را در اولویت های بعدی کارکنان قرار داده است.
۱۸.

بررسی رابطه بین ابعاد توانمندسازی و امنیت شغلی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۷۷
این مقاله به بررسی رابطه بین ابعاد توانمند سازی و امنیت شغلی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی می پردازد. در این راستا دو متغیر توانمندسازی کارکنان (شامل 5 بعد: احساس شایستگی، احساس مؤثر بودن، احساس اعتماد، احساس استقلال در کار و احساس معنی دار بودن) و امنیت شغلی کارکنان مورد سنجش و تحلیل قرار گرفت. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی بوده و از پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن مورد تأیید بوده جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه علوم انتظامی بوده که به روش تصادفی ساده نمونه ای به تعداد 200 نفر از آنها انتخاب شده. از مجموع 200 پرسشنامه توزیعی در نمونه آماری 180 پرسشنامه برگشت داده شد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق آزمون همبستگی گشتاوری پیرسون می باشد. در پایان در جهت پاسخ دهی به سؤالات تحقیق نتایج زیر به دست آمده است: به طورکلی بین توانمندسازی و امنیت شغلی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی رابطه معنی داری وجود داشت ولی رابطه ابعاد توانمندسازی و امنیت شغلی به شرح زیر می باشد.بین احساس شایستگی، احساس اعتماد، احساس مؤثر بودن، احساس استقلال و احساس معناداربودن با امنیت شغلی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی رابطه معناداری وجود دارد.
۱۹.

تأثیر طرح تعدیل نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان از دیدگاه مدیران

کلید واژه ها: برنامه ریزی نیروی انسانی پلیس عملکرد کارکنان تعدیل نیروی انسانی کارآیی قابلیت های فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۲۶۱
منابع انسانی مهم ترین و ارزشمندترین عامل در ارائه خدمات در سازمان ها به شمار می رود. لذا توجه به فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی در هر سازمانی ضروری می باشد و یکی از سیاست های سازمان ها در این برنامه ریزی و فرایند آن اجرای طرح تعدیل نیروی انسانی است. در همین راستا، در این تحقیق با توجه به حساسیت یگان های عملیاتی ناجا از قبیل کلانتری ها، طرح تعدیل و اصلاح ساختار در آنها اجرا شده است. مورد بررسی قرار گرفته است. به همین دلیل با بررسی نظریات مختلف مبنی بر اینکه تعدیل نیرو به بهبود عملک رد و کارآیی سازمان و کاهش هزینه نیروی انسانی منج ر می شود و هدف اصلی تعدیل، استفاده بهینه و مطلوب از نیروهای موجود خواهد بود و از طرفی اجرای این طرح بر قابلیت های فردی اثر گذاشته و موجب بهبود مهارت ها و توانایی های کارکنان می گردد نسبت به انجام تحقیق در این زمینه با هدف بررسی تأثیر اجرای طرح تعدیل بر قابلیت های فردی و کارآیی کارکنان، افزایش توان سرپرستی مدیران اقدام گردید. این تحقیق از نظر نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی در 6 ماهه اوّل سال 1386در کلانتری های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ انجام شده است. داده ها از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته حاوی 22 سؤال بسته با پایایی و روایی مورد تأیید، به صورت تمام شماری جمع آوری سپس تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های خی دو وt انجام گرفته و نتایج زیر به دست آمد: اجرای طرح تعدیل نیروی انسانی موجب افزایش قابلیت های فردی و کارایی کارکنان و نیز موجب افزایش توان سرپرستی و رهبری مدیران گردیده است.
۲۰.

رابطه ویژگی های فردی با اثربخشی آموزش تیراندازی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۲۱۰
در اجرای مأموریت های پلیسی، هدف دستگیری زنده متهم برای انجام اقدامات بعدی می باشد و مهارت در تیراندازی که شرایط لازم برای شلیک به نقاط کم خطر بدن سوژه را فراهم می نماید از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این تحقیق تلاش شده است ویژگی های فردی مؤثر بر اثربخشی تیراندازی دانشجویان پلیس مورد بررسی قرار گیرد تا با استفاده از روش های علمی نسبت به تعیین شاخص های موثر بر آموزش تیراندازی آنها اقدام گردد و از این طریق اثربخشی آموزش ها افزایش یابد و زمینه های لازم برای گسترش مهارت تیراندازی فراهم شود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی می باشد و به روش توصیفی پیمایشی انجام شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سلامت روان LCS90، هوش ریون بزرگسالان، تیپ شخصیت نوع B و A، فرم های آمادگی جسمانی و اطلاعات مربوط به سن و نمره تیراندازی موجود در پرونده های خدمتی دانشجویان دوره 18 کارشناسی و 19 کاردانی دانشگاه علوم انتظامی به تعداد 611 نفر که در سال 5831- 6831 مشغول به تحصیل بوده اند استفاده گردید و نتایج به دست آمده بیانگر این است که بین سلامت روان – سطح هوش و شخصیت نوع B با یادگیری مهارت تیراندازی رابطه معنادار وجود دارد و ارتباط بین آمادگی جسمانی و سن و شخصیت نوع A دانشجویان گروه نمونه با مهارت تیراندازی رد شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان