مطالب مرتبط با کلید واژه

فروشگاه اینترنتی


۱.

بررسی نشر الکترونیک در سطح بین الملل

نویسنده:

کلید واژه ها: کتاب الکترونیک کتاب گویا کتاب تعاملی دستگاه کتاب خوان فروشگاه اینترنتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری صنعت و تجارت کتاب صنعت چاپ
  2. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری صنعت و تجارت کتاب انتشارات و وضعیت نشر
  3. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری کتابخانه های الکترونیکی انواع منابع الکترونیکی کتاب های الکترونیکی
تعداد بازدید : ۱۸۳۲ تعداد دانلود : ۳۵۲۶
رشد سریع فنّاوری، صنایع و زندگی انسان ها را با تغییرات فراوانی روبه رو کرده است. با گسترش اینترنت، گوشی های هوشمند، تبلت از یک طرف و استفادة روز افزون مردم از این ابزارها، فرصتی برای صنایع و بنگاه ها به وجود آمده است تا محصولات و خدمات خود را از این طریق به بهترین شکل عرضه کنند و به فروش برسانند. همان طور که می دانیم، صنعت نشر نیز از این موضوع مستثنا نبوده است. شرکت های فعال در حوزة نشر، فنّاوری را به خدمت گرفته و از آن برای سرویس دهی به مشتریان خود بهره گرفته اند. در دهة اخیر، پیشرفت صنعت نشر در استفاده از فنّاوری بسیار خوب و چشمگیر بوده است. امروزه فروشگاه های اینترنتی کتاب، کتاب الکترونیک، کتاب گویا، کتاب چند رسانه ای، کتاب تعاملی، و دستگاه های کتاب خوان برای اهالی فرهنگ و خوانندگان کتاب آشنا هستند و این خدمات با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه شده است. با توجه به پتانسیل بالای صنعت نشر و گردش مالی مقبول این صنعت، بنگاه های اقتصادی فراوانی در خارج و داخل کشور در عرصة صنعت نشر الکترونیک مشغول به فعالیت اند.
۲.

بررسی سبک خرید آنلاین محصولات ورزشی از شبکه های مجازی و فروشگاه های اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۱۹۸
امروزه، اینترنت به بستری گسترده برای معاملات تجاری و رسانه ای قوی برای بازاریابی تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی سبک خرید آنلاین محصولات ورزشی از شبکه های مجازی و فروشگاه های اینترنتی بود. روش پژوهش، توصیفی و ازنوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش اعضای کانال های تلگرامی و صفحه اینستاگرام سه فروشگاه فوتبال شاپ، ایران اسپورتر و ماریال اسپرت بودند که تعداد 385 نفر از اعضای کانال ها و صفحات ذکرشده به پرسش نامه با دقت پاسخ دادند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه لی (2012) بود که روایی صوری و محتوایی آن به تأیید 12 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی رسید و همچنین، پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 89/0 به دست آمد که نشان دهنده پایایی بالای پرسش نامه است. از آمار توصیفی برای توصیف ویژگی های جمعیت شناختی، از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها، از مدل تاپسیس برای رتبه بندی انواع سبک خرید و از آزمون مانوا برای مقایسه بین انواع سبک خرید براساس ویژگی های جمعیت شناختی استفاده شد. نتایج نشان داد که مؤلفه کیفیت، بیشترین اهمیت و قیمت، کمترین اهمیت را از دیدگاه مصرف کنندگان محصولات ورزشی داشتند. به ترتیب، هیجان، وفاداری، برند، سرگرمی، تردید، مد و تأیید اولویت داشتند. همچنین، نتایج نشان داد که بین مؤلفه های سبک خرید پاسخ دهندگان ازنظر متغیرهای جمعیت شناختی سن، جنسیت، تأهل، تحصیلات و درآمد تفاوت معناداری وجود داشت.
۳.

پیش بینی نوع نیاز مشتری در فروش اینترنتی کتاب: مطالعه موردی فروشگاه اینترنتی آدینه بوک(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۲۲۲
هدف: هدف پژوهش حاضر پیش بینی نوع نیازهای مشتریان فروشگاه های اینترنتی کتاب با استفاده از روش های داده کاوی بر مبنای مدل کانو است. روش: ابتدا سه گروه از نیازها و عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان فروشگاه اینترنتی آدینه بوک طبق نظر کارشناسان این حوزه استخراج شد و پرسشنامه کانو بر مبنای این شاخص ها طراحی شد. پس از پیش پردازش داده های پرسشنامه ای، نوع نیاز هر یک از مشتریان طبق مدل کانو تعیین شد. پس از آن مشتریان بر اساس نوع نیازها و ویژگی های جمعیت شناختی خوشه بندی شدند. خوشه بندی با استفاده از الگوریتم کا-میانگین انجام شد و تعداد خوشه اولیه به کمک شبکه عصبی خودسازمان ده تعیین شد و سپس فراوانی نیازهای مشتریان در هر خوشه اولویت بندی شد و خوشه ها بر این اساس رده بندی شدند. در گام بعد، با استفاده از تکنیک درخت تصمیم به پیش بینی نیازهای مشتریان آتی پرداخته شد. یافته ها: طبق نتایج درخت تصمیم از بین متغیرهای جمعیت شناختی به ترتیب تحصیلات، سن، جنسیت و وضعیت تأهل بیشترین تأثیر را در تعیین نوع نیازهای مشتریان دارند. اصالت/ارزش: با استفاده از نتایج این پژوهش، فروشگاه های اینترنتی کتاب از جمله آدینه بوک می توانند با ورود مشتری جدید و با در نظر گرفتن اطلاعات جمعیت شناختی او، ابتدا نوع رده مشتری که تعیین کننده نوع نیازهای او است را تشخیص داده و سپس راهبرد و عملکرد رفتاری مناسب با مشتری را اعمال کنند.
۴.

طراحی مقیاس سنجش کیفیت خدمات فروشگاه های اینترنتی با تکنیک دلفی خاکستری

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۲۴۶
سنجش کیفیت خدمات فروشگاه های فروش اینترنتی از موضوعات مهم در حوزه تجارت الکترونیک است. ابزار سنجش کیفیت خدمات وب سایت های فروش اینترنتی را وب کوال گویند. طراحی و بومی سازی مدل وب کوال برای فروشگاه های اینترنتی کشور، ضرورتی انکارناپذیر است. این پژوهش با هدف طراحی مقیاس سنجش کیفیت خدمات فروشگاه های اینترنتی انجام گرفته است. پژوهش حاضر یک پژوهش بنیادی از نوع پیمایشی-عرضی است. روش پژوهش حاضر روش پژوهش آمیخته است و جامعه آماری پژوهش را اساتید و خبرگان عرصه مورد مطالعه تشکیل می دهند. برای تحلیل داده ها از روش کیفی تحلیل تم و روش کمی دلفی خاکستری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است وجود درگاه مستقیم، استفاده از نماد اعتماد الکترونیک، کوتاه بودن فرایند خرید و اطمینان از حفظ محرمانگی اطلاعات مهم ترین شاخص های موجد کیفیت خدمات یک فروشگاه اینترنتی نزد مشتریان می باشند.
۵.

تحلیل محتوای سایت های فروش اینترنتی محصولات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۸۸
روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیل محتوای کمی و با هدف کاربردی بود. جامعه تحقیق شامل تمامی سایت های معرفی شده در موتور جستجوی گوگل با عنوان فروشگاه ورزشی بود. که با توجه به نامحدود بودن و عدم دسترسی به تمام این فروشگاه ها، نمونه تحلیل شامل 50 سایت نخست معرفی شده در موتور جستجوی گوگل به صورت غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند. برای سنجش اعتبار روایی و صوری از نظرات کارشناسان استفاده شد و پایایی به روش ضریب پی اسکات بررسی و با مقدار 84/0 تایید شد. نهایتا تجزیه و تحلیل داده های تحقیق در قالب بخش توصیفی با شاخص های فراوانی سنجی و بخش استنباطی از آزمون خی دو استفاده شد. نتایج کلی تحقیق نشان داد که بین فروشگاه ها در زمینه های ماهیت فروشگاه، شیوه پرداخت هزینه کالا، سئوی سایت، نحوه ارائه قیمت و شیوه های تشویقی برای خرید اختلاف معنادار وجود دارد اما بین ویژگی های تصاویر مورد استفاده، شخصیت های فاعلی مورد پوشش، ارکان مقایسه با کالاهای مشابه، شیوه معرفی کالاها و دامنه جغرافیایی تحت پوشش هیچ اختلاف معناداری مشاهده نشد. نهایتا می توان نتیجه گرفت که محتوای فروشگاه های اینترنتی تخخصی فروش کالای ورزشی نسبت به فروشگاه های اینترنتی از قابلیت های بالاتری برخوردار است.
۶.

نقش حضور اجتماعی و نیازهای بنیادین روان شناختی در تمایل بازگشت مشتری به فروشگاه های آنلاین (نمونه پژوهی: اسنپ فود)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۵۴
هدف: هدف این پژوهش شناسایی عوامل اثرگذار بر تمایل مشتریان به بازگشت به فروشگاه های آنلاین است و می کوشد که نشان دهد نیازهای بنیادین روان شناختی چگونه می تواند به طور مستقیم یا از طریق تأثیر بر متغیرهای مدل پذیرش فناوری، تمایل مشتریان به بازگشت به وب سایت را تقویت کند. روش: چارچوب مفهومی این مقاله، از یکپارچه کردن عوامل انگیزشی تئوری خودتعیین گری و مدل پذیرش فناوری شکل گرفته است. این پژوهش، بر اساس الگوی پیاز پژوهش کمی بوده و از استراتژی پیمایش بهره برده است. ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش پرسش نامه ای بود که سؤال های مندرج در آن برای سنجش متغیرها، از چند پرسش نامه که در پژوهش های پیشین به تأیید رسیده بود، استخراج شد. در این پژوهش، اسنپ فود به عنوان نمونه انتخاب شد و 425 نفر که به صورت رندوم از بانک اطلاعاتی کاربران این فروشگاه انتخاب شده بودند، پرسش نامه را پر کردند. برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزار لیزرل کمک گرفته شد. یافته ها: بر اساس تحلیل داده ها، بهبود حضور اجتماعی برداشت شده توسط کاربران می تواند بر ارضای نیازهای بنیادین و در نتیجه تقویت تمایل به بازگشت اثرگذار باشد. به علاوه، ارضای نیاز به شایستگی و بهبود برداشت کاربران از آسان بودن و مفید بودن بر تمایل به بازگشت، قوی ترین تأثیر را دارند. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که نظریه خودتعیین گری، در توصیف ویژگی های فروشگاه آنلاینی بسیار تأثیر می گذارد که تمایل کاربر را به بازگشت به فروشگاه افزایش می دهد. ارائه دهندگان این گونه خدمات، می توانند از طریق برقراری ارتباطی گرم و انسانی با کاربران، حس حضور اجتماعی را در آنها تقویت کنند و با فراهم کردن اطلاعات کافی و مناسب و همچنین، یاری رساندن مشتری هنگام ارزیابی و ثبت سفارش، شرایط فروشگاه آنلاین را به شرایط واقعی نزدیک تر کنند.
۷.

بررسی تأثیر ویژگی های فروشگاه اینترنتی B2C در قصد خرید اینترنتی مشتریان با استفاده از تکنیک تحلیل متقارن(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۳۸
کسب و کارهای اینترنتی برای سودآوری بیشتر می بایست از اولویت های مشتریان شان نسبت به کارکردها و خدمات ارائه شده توسط فروشگاه باخبر باشند. بنابراین داشتن مدلی برای شناسایی اولویت های مشتریان و میزان مطلوبیت ویژگی های فروشگاه های اینترنتی برای آنها ضروری است. مدل حاضر توانایی شناسایی کارکردهای مطلوب فروشگاه اینترنتی برای مشتریان، میزان مطلوبیت و اولویت های نسبی آنها را در قالب سه گروه عوامل فناوری، عوامل خرید و عوامل محصول دارد. برای این منظور، 399 پاسخ جمع آوری شده به وسیله سامانه پرسشنامه اینترنتی با استفاده از تکنیک تحلیل متقارن تحلیل شده است. یافته ها نشان داد، ”داشتن گواهی الکترونیکی هویت و رمزگذاری ارتباط بین رایانه مشتری و سرور فروشگاه“ (امنیت) و”امکان تعویض و مرجوعی کالای“ (تسهیلات) مهم ترین ویژگی های تأثیرگذار بر قصد خرید اینترنتی مشتریان بوده اند.  
۸.

ترسیم نقشه ذهنی مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا با استفاده از تکنیک استخراج استعاره ای زالتمن (زیمت)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۴۵
فرا گیر شدن استفاده از اینترنت در کشور با فاصله ای از کشورهای پیشرفته اتفاق افتاد، ولی موجب اثرگذاری و اثرپذیری در جامعه شد. از مهم ترین تبعات شیوع اینترنت، به راه افتادن موج جدید کسب وکارها و ظهور تجارت الکترونیک است. به خصوص افزایش فروشگاه های اینترنتی موجب تغییر سلیقه ها و رفتارهای خرید مصرف کنندگان شده است. به همین دلیل، مطالعه ادراک آنها از این فضای جدید مهم جلوه می کند. از این رو با هدف درک عمیق از آنچه مشتریان درباره فروشگاه اینترنتی و خرید الکترونیکی برداشت می کنند، از طریق رویکرد کیفی و مصاحبه محور و با استفاده از تکنیک زیمت، به بررسی و تحلیل ساختارهای شناختی کاربران سایت دیجی کالا، به عنوان نمونه موفق خرده فروشی آنلاین در کشور و ترسیم نقشه ذهنی مشتریان از فروشگاه اینترنتی پرداخته شده است. نتایج این تحلیل مشخص می کند در کنار ویژگی های خدماتی فروشگاه، مسئولیت پذیری اجتماعی عامل تأثیرگذار مهمی بر ایجاد پیامدهای هیجانی و کارکردی و در نهایت ایجاد ساختارهایی همچون اعتماد، احساس دوستی با فروشگاه و حس غرور ملی کسب شده از کیفیت خدمات در ادراک مشتریان است.
۹.

مدل سازی بازی پردازی در فروشگاه های اینترنتی با رویکرد ساختاری تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۴۰
هدف: هدف بازی پردازی استفاده از توانمندی های اینترنت و طراحی سایت برای ایجاد موقعیت های فروش جدید است که این امر از طریق فروشگاه های اینترنتی تحقق می یابد. مطالعه حاضر با هدف مدل سازی بازی پردازی در فروشگاه های اینترنتی با رویکرد ساختاری تفسیری انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش اجرا، میدانی است. روش: جامعه آماری این تحقیق را مدیران و خبرگان حوزه بازاریابی و فروش فروشگاه های اینترنتی تشکیل می دهند (9=N). در این تحقیق با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل جدیدی برای بازی پردازی در حوزه فروش اینترنتی توسعه یافته است. یافته ها: بر اساس این مدل، مشخص شد که عناصر مربوط به قابلیت تعامل بالای وب سایت بر سایر ابعاد بازی پردازی، بیشترین تأثیر را داشته و برای ایجاد یک فروشگاه اینترنتی بازی گون شده، لازم است به این بعد از بازی پردازی توجه بیشتری شود. نتیجه گ یری: بازی پردازی به بیان ساده، یعنی استفاده از عناصر طراحی بازی در زمینه غیربازی. مدیران فروشگاه اینترنتی باید بدانند گیم یفیکیشن ساخت چیز جدیدی نیست، بلکه کار آن تقویت تأثیرگذاری سیستم موجود است. وقتی تعاملات ارزشمند بین مشتریان، کارمندان و شرکا به وسیله بازی بیشتر می شود و روندها به صورت بهتر و مؤثرتری پیش می روند، بدیهی است در نهایت، شرکت فروش بیشتری خواهد داشت.
۱۰.

شناسایی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر خریدهای آنی آنلاین در فروشگاه های تخفیف گروهی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۳۰
خرید آنی آنلاین بر آن دسته خریدهایی تأکید دارد که مرزهای منطقی و متداول فرآیند خرید را درهم می شکند و بدون ارزیابی جایگزین های متعدد و سبک سنگین کردن پیامدها، به طور عمده پس از تأثیرپذیری فرد از نوعی محرک درونی یا بیرونی و در مدت زمانی بسیار کوتاه، رخ می دهد. توجه به عوامل تأثیرگذار بر خریدهای آنی، به ویژه در فضای مجازی، مورد توجه محققان حوزه مدیریت، اقتصاد، رفتار مصرف کننده و بسیاری دیگر قرار گرفته است. در این پژوهش، هدف شناسایی و بررسی اثرگذاری عوامل مرتبط با محیط، موقعیت، کالا، فرد و روش های پیشبرد خرید آنی آنلاین است. روش پژوهش پیش رو، کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. داده های این پژوهش از 123 پرسش نامه که بین مشتریان فروشگاه های اینترنتی تخفیف گروهی به صورت تصادفی جمع آوری شدند، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحلیل همبستگی و رگرسیون با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس و تجزیه تحلیل های تک متغیره و چند متغیره، نشان دادند که عوامل مرتبط با کالا و ویژگی های فردی، تأثیر به سزایی بر میزان خریدهای آنی آنلاین دارند، در عوض تأثیر ویژگی های محیطی، موقعیتی و روش های پیشبرد بر خرید آنی، مورد تأیید قرار نگرفتند.
۱۱.

ارزیابی نقش بازی پردازی و ماهیت اجتماعی فناوری در فروشگاه های اینترنتی (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی مدیسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۶۵
بازی پردازی یکی از جدیدترین قابلیت هایی است که با القای ماهیتی اجتماعی به یک فروشگاه اینترنتی، قصد خرید مشتریان را تحت تأثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی نقش بازی پردازی و ماهیت اجتماعی فناوری در فروشگاه های اینترنتی انجام شده است. این مطالعه بر اساس ماهیت، یک پژوهش پیمایشی- مقطعی است. ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه است که آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 817/0 و پایایی ترکیبی تمامی ابعاد آن بالای 7/0 به دست آمده است. جامعه آماری این تحقیق را مشتریان فروشگاه اینترنتی مدیسه تشکیل می دهند که 396 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی در این مطالعه شرکت کرده اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که بازی پردازی به صورت مستقیم و غیرمستقیم (از طریق لذت استفاده و تعامل پذیری) بر قصد خرید مشتریان تأثیر دارد. از سوی دیگر بازی پردازی موجب بهبود ماهیت اجتماعی فروشگاه اینترنتی می شود و خرید از یک فروشگاه اینترنتی را به تجربه ای لذت بخش تبدیل می کند. این در حالی است که ماهیت اجتماعی فناوری به صورت مستقیم بر قصد خرید مشتریان تأثیرگذار نیست بلکه با واسطه لذت استفاده و بهبود قابلیت تعامل موجب افزایش قصد خرید مشتریان می شود