آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰

چکیده

هدف این تحقیق تدوین مدل کارایی گردشگری دوچرخه سواری در ایران با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد مدل اشتراس وکوربین بود. روش تحقیق آمیخته بوده است که جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی شامل کلیه صاحب نظران در حیطه بهروزی، مدیریت منابع، گردشگری به ویژه رشته دوچرخه سواری اعم از اساتید دانشگاهی، کلیه مدیران فدراسیون دوچرخه سواری و کارشناسان مدیریتی بودند که نمونه گیری بر اساس مصاحبه های عمیق و روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک نمونه گیری گلوله برفی تا اشباع نظری و کفایت به 13 مصاحبه رسید. در بخش کمی 384 نفر طبق جدول مورگان در تحقیق شرکت کردند که برای تعیین موثق بودن داده های کیفی از روش" کدگذاری های باز و روش بازبینی و در قسمت کمی تحلیل عامل تأییدی و ابزارسازی صورت گرفت و تحلیل داده های کمی در محیط نرم افزار مکس کیودا و کمی در محیط نتایج کدگذاری اولیه بیانگر90 کد باز که برخی به شرح زیر بوده استدانش تخصصی مدیران، داشتن تجربه مدیریتی در حوزه گردشگری ورزشی، سنجش بهره وری صنعت گردشگری، داشتن تخصص مدیران و مربیان " که نتایج کدبندی محوری و روابط بین مقوله های شناسایی شده در غالب دوازده کدمحوری با نام های نرم افزاری، جذب سرمایه، مدیریت بهره-وری، هیجانی، کارایی، رفتاری، سرمایه انسانی، ساختار مالی، رشد اقتصادی، سخت افزاری، عملکردی اثربخشی مهم بوده که استخراج شد و مدل نهایی کیفی شماتیک تائید شد و پرسشنامه و تحلیل عامل تأییدی هم دارای برازش مناسب بوده است.

Elaboration of cycling tourism efficiency model in Iran

The purpose of this research was to compile the efficiency model of cycling tourism in Iran with an approach based on the data theory of Strauss and Corbin's model. The statistical population of this research in the qualitative part included experts in the field of cycling tourism efficiency, including university professors, all cycling federation managers and management experts. Sampling was based on in-depth interviews, purposeful sampling and snowball sampling technique. In fact, the continuation of sampling (13 interviews) reached theoretical saturation and sufficiency. And to determine the reliability of the data (which in qualitative research is equivalent to the reliability and validity of quantitative research) two open coding methods were used by another researcher and member review method. The initial coding results show 90 open codes, some of which are as follows. Managers' specialized knowledge, having managerial experience in the field of sports tourism, measuring the productivity of the tourism industry, having the expertise of managers and trainers, and the results of the core coding and the relationships between the categories identified in Ghalib Twelve central codes named software, capital attraction, productivity management, emotional, efficiency, behavioral, human capital, financial structure, economic growth, hardware, functional and effectiveness were extracted and the final qualitative model was obtained. It was in good condition

تبلیغات