علوم حرکتی و رفتاری

علوم حرکتی و رفتاری

علوم حرکتی و رفتاری سال چهارم تابستان 1400 شماره 2

مقالات

۱.

اثر شش هفته تمرینات حرکتی دوطرفه با و بدون آینه بر زمان واکنش ساده ی دست مبتلا کودکان فلج مغزی همی پلژی اسپاستیک

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۴
مقدمه و هدف: فلج مغزی همی پلژی اسپاستیک، نمونه ای از اختلالات جسمانی است که اندام فوقانی و تحتانی یک طرف بدن را درگیر می کند. وقتی آینه درمانی با تمرینات دوطرفه ترکیب گردد، تصویرسازی ذهنی و بصری افزایش می یابد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر شش هفته تمرینات حرکتی دوطرفه با و بدون آینه بر زمان واکنش ساده ی دست مبتلای کودکان فلج مغزی همی پلژی اسپاستیک بود. روش شناسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی(IR.KUMS.REC.1398.493) ، تعداد 16 کودک مبتلا به فلج مغزی همی پلژی در دو گروه آزمایشی تمرینات حرکتی دوطرفه در آینه ، و گروه آزمایشی تمرینات حرکتی بدون آینه ، تقسیم شدند. هر دو گروه علاوه بر برنامه معمول توانبخشی، مطابق دستورالعمل هایشان به تمرینات حرکتی پرداختند. زمان واکنش ساده ی دست مبتلا هر دو گروه، با استفاده از دستگاه زمان واکنش چند انتخابی ساخت شرکت لافایت( مدل 63035) ارزیابی شد. نتایج: نتایج نشان داد که هر دو گروه آزمایشی پس از مداخله شش هفته ای در نمرات زمان واکنش ساده ی دست مبتلا بهبود معنی دار داشتند(p <./05). همچنین بررسی های بین گروهی حاکی از عدم تفاوت معنادار بین دو گروه بود(P>0/05). نتیجه گیری: به دلیل عدم تفاوت معنادار بین دو گروه آزمایش، تمرینات حرکتی دوطرفه با و بدون آینه بر زمان واکنش ساده ی دست مبتلای کودکان فلج مغزی همی پلژی اسپاستیک موثر بود، که می تواند با مکانیزم تمرینات دوطرفه تبیین گردد.
۲.

تدوین مضامین تعالی استراتژیک فوتبال خراسان شمالی با رویکرد آمیخته بازاریابی

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۳
مقدمه: هدف از انجام این پژوهش، تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی هیئت فوتبال خراسان شمالی می باشد. تحقیق حاضر از نوع زمینه یابی بوده که به روش توصیفی تحلیلی و به شکل میدانی انجام گرفت. مواد و روش ها: جامعه آماری تحقیق شامل: کلیه کارکنان، پیشکسوتان مرتبط با هیئت فوتبال و مدیران هیئت های فوتبال استان خراسان شمالی بودند. نمونه آماری به صورت کل شمار از جامعه آماری انتخاب و درنهایت از 50 پرسشنامه ارسالی، تعداد 50 پرسشنامه واصل گردید. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی آن تأیید شد. برای تدوین ده تن از صاحب نظران و اساتید مدیریت ورزشی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (82/0) تائید شد. استخراج استراتژی ها از تحلیل SWOT و برای رتبه بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده گردید. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که آمیخته بازاریابی در هیئت فوتبال استان خراسان شمالی ازلحاظ موقعیت استراتژیک و در ماتریس داخلی و خارجی، در منطقه تدافعی قرار دارد. نتیجه گیری: در استان خراسان شمالی، هیئت فوتبال باید با تجدید ساختار و ارزیابی مجدد، خود را تقویت کند یا منحل گردد و یا در سازمان دیگری ادغام شود.
۳.

مقایسه میزان شیوع، شدت و ناتوانی ناشی از کمردرد غیر اختصاصی در زنان و مردان کاتارو نخبه کشوری

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۳
مقدمه و هدف: کمردرد غیراختصاصی یکی از شایع ترین انواع کمردرد است. که اکثریت مردم جامعه در طول عمرشان حداقل یکبار به این عارضه مبتلا می شوند. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه میزان شیوع، شدت و ناتوانی ناشی از کمردرد غیر اختصاصی در زنان و مردان کاتارو نخبه ایران می باشد. روش شناسی: بدین منظور تعداد 94 کاتارو نخبه کشور (میانگین±انحراف استاندارد؛ 74/4±31/23 سال، قد 70/6±39/167 سانتی متر و وزن 37/9±13/65 کیلوگرم) در تحقیق حاضر شرکت کردند. جهت بررسی شیوع و تشخیص نوع کمردرد،کاتاروها از پرسشنامه انلاین خود ساخته دموگرافیک، و همچنین جهت بررسی شدت درد، میزان ناتوانی و اندازه گیری درد به ترتیب از پرسشنامه های آنلاین شدت درد کیوبک ، میزان ناتوانی اوسوستری استفاده شد. در نهایت به منظور تحلیل داده ها از آزمون آماری خی دو استفاده گردید. نتایج: نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین شیوع کمردرد غیر اختصاصی در میان کاتاروهای زن و مرد نخبه کشور وجود دارد(ƛ2 = 11/14,p = 0/001).در حالی که تفاوت معناداری در شدت کمردرد غیر اختصاصی(ƛ2 = 0/53,p = 0/46) و ناتوانی ناشی از کمردرد غیر اختصاصی(ƛ2 =2/66,p = 0/26) در میان کاتاروهای زن و مرد نخبه کشور وجود ندارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج موجود در پژوهش حاضر، عارضه کمر درد غیر اختصاصی در مردان شایع تر می باشد. در این راستا پیشنهاد می شود که شناسایی تکنیک های پرخطر و همچنین اصلاح تکنیک های مربوطه در گروه با تاکید بیشتری اجرا شود.
۴.

مقایسه خودپنداره بدنی و چاقی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیرورزشکار شهرستان نور

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۴
هدف از این پژوهش، مقایسه خودتوصیفی بدنی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار به تفکیک خودپنداره ظاهربدنی و خودپنداره توانایی بدنی بود. به همین منظور تعداد 100 نفر از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول 12-15 سال شهر چمستان را با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. شرکت کنندگان بر اساس شاخص توده بدنی به چهار گروه ورزشکار چاق (گروه 1)، غیر ورزشکار چاق (گروه2)، ورزشکار غیر چاق (گروه 3) و غیر ورزشکار غیر چاق (گروه 4) تقسیم شدند. هر چهار گروه پرسش نامه خودتوصیفی بدنی PSDQ را کامل کردند. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که دانش آموزان ورزشکار غیر چاق نسبت به گروه های دیگر از خودپنداره توانایی بدنی و ظاهر بدنی بهتری برخوردار بودند و این تفاوت از لحاظ آماری نیز معنادار بود() . هم چنین دانش آموزان غیر ورزشکار غیر چاق نسبت به غیر ورزشکار چاق از لحاظ خودپنداره توانایی بدنی و خودپنداره ظاهر بدنی نمرات بهتری داشتند. فعالیت بدنی و ورزش می تواند تأثیر مثبت بسزایی بر روی خودتوصیفی بدنی (خودپنداره ظاهر بدنی، خودپنداره توانایی بدنی) دانش آموزان پسر داشته باشد.
۵.

رابطه انگیزش های درونی و بیرونی بر اثربخشی کارکنان آموزش وپرورش شهرستان شیروان

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۴
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه انگیزش های درونی و بیرونی بر اثربخشی و تسهیم دانش کارکنان اداره آموزش وپرورش شهرستان شیروان بود. این پژوهش از نوع توصیفی که به صورت تحلیلی- پیمایشی انجام گرفت.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره آموزش وپرورش شهرستان شیروان به تعداد 127 نفر بودند و بر اساس جدول مورگان 97 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. برای جمع آوری یافته های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد انگیزش درونی و بیرونی لین (2007)، پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون و پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی رنجبر (1388) استفاده شد. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ، ضریب آلفا به ترتیب 88/0، 92/0 و 94/0 به دست آمد. تجزیه وتحلیل در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. در بخش آمار توصیفی از مشخصه های آماری مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد رابطه مثبت معناداری بین مؤلفه های انگیزش درونی و بیرونی با تسهیم دانش و اثربخشی وجود دارد. می توان نتیجه گرفت با سهیم کردن اعضا در تعیین سمت وسوی آتی واحد کاری شان، باعث شوند آن ها عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارند و با ارزش نهادن به کار آن ها در سازمان، باعث تنوع شغلی و ایجاد حس عضویت در آن ها شوند و موجبات انگیزش شغلی کارکنان را فراهم آورند.
۶.

تأثیر آموزش خطی و غیرخطی بر عملکرد مهارت های حرکتی بنیادی منتخب در دانش آموزان دختر

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۴
مقدمه و هدف: یکی از گسترده ترین رویکردهای زمینه ای، نظریه زیست بوم شناختی است. این دیدگاه به طیف وسیعی از موقعیت ها و شرایطی که ممکن است فرد با آن روبه رو شود تأکید دارد. این ویژگی ها از طریق زمینه های محیطی افراد تحت تأثیر قرارگرفته و تغییر می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر آموزش خطی و غیرخطی بر عملکرد مهارت های حرکتی بنیادی منتخب بود. روش شناسی: به همین منظور تعداد 30 دانش آموز دختر با دامنه سنی 7 تا 9 سال با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس پیش آزمون پرتاب بالای شانه و ضربه با پا به عمل آمد و شرکت کنندگان به صورت تصادفی در 3 گروه آموزش خطی و آموزش غیرخطی و کنترل تقسیم شدند. با توجه به برنامه، گروه های مداخله به مدت 6 هفته و هر هفته دو جلسه 60 دقیقه ای به اجرای برنامه موردنظر پرداختند. گروه کنترل فعالیتی نداشت. بعد از آخرین جلسه تمرینی پس آزمون به عمل آمد و نتایج ثبت گردید. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد، بین میانگین باقیمانده نمرات ضربه با پا و پرتاب از بالای شانه آزمودنی ها برحسب عضویت گروه (دو گروه تجربی و کنترل) تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0P<). نتایج حاصل از آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که گروه های آموزش خطی و غیرخطی عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل در مهارت های موردبررسی داشتند اما تفاوت این دو گروه ازلحاظ آماری معنی دار نبود (05/0P<). نتیجه گیری: با توجه به نتایج می توان از آموزش خطی و غیرخطی برای بالا بردن عملکرد در مهارت های حرکتی بنیادی دانش آموزان استفاده کرد.
۷.

رابطه هوش هیجانی با اختلال اضطراب فراگیر،مهارت های اجتماعی و خود کنترلی

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۴
مقدمه و هدف: تعیین رابطه هوش هیجانی، اختلال اضطراب فراگیر، مهارت های اجتماعی و خودکنترلی می باشد. روش شناسی: پژوهش کاربردی حاضر به روش توصیفی همبستگی با رویکرد رگرسیونی صورت گرفت. برای گردآوری داده ها از 4 پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی شیرینگ، اختلال اضطراب فراگیر اسپیترز، مهارت های اجتماعی ایندربیتزن و فورستر، و خودکنترلی تانجی استفاده شد. پرسشنامه ها با توجه به کاربرد در پژوهش های پیشین از روایی مناسب برخوردار بوده و پایایی هر پرسشنامه نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با (778/0)، (853/0)، (768/0)، و (773/0) سنجیده شد. نمونه گیری جامعه آماری از میان دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به صورت نمونه در دسترس و به روش نمونه گیری غیرتصادفی 120نفر انتخاب شدند و130 پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع گردید که در نهایت 129 پرسشنامه تکمیل و برگردانده شد. نتایج: یافته ها در دو مرحله تحلیل رگرسیون گام به گام و هم زمان میزان همبستگی متغیرها به هوش هیجانی را نشان دادند. در گام اول میزان خودکنترلی توانسته است درحدود 3/37 درصد تغییرات میزان هوش هیجانی را پیش بینی نماید و در گام دوم نیز متغیر میزان اختلال اضطراب فراگیر توانسته در حدود 2/44 درصد تغییرات هوش هیجانی را تبیین نمایند. نتیجه گیری: هوش هیجانی با اختلال اضطراب فراگیر و خودکنترلی رابظه و همبستگی معنادار دارد اما بین هوش هیجانی با مهارت های اجتماعی رابطه همبستگی ای از دیدگاه دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال وجود ندارد.
۸.

بررسی ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و بهره وری در سازمان های ورزشی

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۳
مقدمه و هدف: هدف این پژوهش بررسی ارتباط میان مدیریت کیفیت جامع و مولفه های آن با بهره وری در هیئت های ورزشی استان خراسان رضوی می باشد. روش شناسی: روش این پژوهش،توصیفی تحلیلی و کاربردی است که به روش نمونه گیری کل شمار انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان، روسا و مدیران هیئت های ورزشی استان خراسان رضوی به تعداد 129 نفر می باشد؛در این پژوهش از سه پرسش نامه شامل پرسشنامه ویژگی های فردی،مدیریت کیفیت جامع (رحیمی و کشتی دار، 2017) و مقیاس سنجش میزان بهره وری در سازمان (رحیمی و کشتی دار، 2017) استفاده گردید.همچنین پایایی پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع برابر آلفای کرونباخ 88/0 و پرسشنامه بهره وری سازمانی نیز برابر آلفای کرونباخ 88/0 که مورد تایید قرار گرفت. نتایج: یافته ها نشان داد که بین مدیریت کیفیت جامع و مؤلفه های حمایت و رهبری مدیریت عالی سازمان، برنامه ریزی استراتژیک و شناسایی و آموزش کارکنان با بهره وری رابطه مثبت و معناداری برقرار است. در همین راستا نیز مشخص شد که بین مؤلفه های خدمت رسانی و مشتری مداری، توانمندسازی و مشارکت کارکنان، اندازه گیری و تجزیه وتحلیل کیفیت، بیمه ی کیفیت و پیامدهای بهبود کیفیت با بهره وری رابطه معناداری یافت نشد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، می توان با به کارگیری صحیح مدیریت کیفیت جامع و مولفه های آن، بهره وری سازمانی و نیروی انسانی را بهبود بخشید و سبب اثربخشی و کارایی و به دنبال آن بهره وری چشمگیر هرچه بیشتر افراد در سازمان شد.
۹.

بررسی وضعیت بلوغ در دختران ورزشکار و غیروزشکار 9 تا 12 سال شهرستان اهواز

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۳
مقدمه و هدف: بی تردید تغییرات هورمونی بلوغ به طور چشم گیری بر پاسخ های فیزیولوژی به فعالیت ورزشی و عملکرد بدنی جوانان تأثیر می گذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت بلوغ در دختران ورزشکار و غیروزشکار 9 تا 12 سال شهرستان اهواز بود. روش شناسی: به همین منظور تعداد 80 نفر دختر شاغل در رشته ژیمناستیک، 125 نفر از رشته شنا به عنوان ورزشکار و تعداد 50 نفر بدون سابقه ورزشی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند به عنوان نمونه در این پژوهش شرکت کردند. برای بررسی وضعیت بلوغ شرکت کنندگان از طریق نمونه گیری خونی ناشتایی هورمون های LH و FSH در آزمایشگاه موردبررسی قرار گرفتند همچنین جهت بررسی داده ها از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 در سطح معنی داری 05/0 استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که بین میزان هورمون FSH (640/0 F= و 726/0 P=) و LH (640/0 F= و 726/0 P=) دختران ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش به لحاظ شاخص های هورمونی بلوغ، رشته های ورزشی ژیمناستیک و شنا باعث تقدم و یا تأخیر در بلوغ نمی شوند و برخی از تغییرات نابهنگام بلوغ ممکن است ناشی از وضعیت اجتماعی-اقتصادی، تغذیه و شرایط خانوادگی باشد.
۱۰.

رتبه بندی میزان اثر رسانه های تبلیغاتی بر هواداران لیگ برتر فوتبال کشور (مورد مطالعه: باشگاه فوتبال شهر خودرو)

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۳
اثرات رسانه های تبلیغاتی و ترویجی شامل وظیفه ارتباطاتی خاصی است که با مخاطبین هدف مشخص، در طول یک دوره زمانی معین تحقق می یابد و در زمان معرفی یک سری محصول جدید، از تبلیغات با اثر آگاهی دهنده و اطلاع رسان و تبلیغات با اثر مجابگر، با شدت گرفتن رقابت بین شرکت های رقیب و تبلیغات با اثر یادآور برای محصولات شناخته شده حائز اهمیت می باشند. لذا هدف از تحقیق حاضر رتبه بندی میزان اثر رسانه های تبلیغاتی بر هواداران باشگاه فوتبال شهر خودرو بود. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و هدف، کاربردی و از حیث روش توصیفی مقایسه ای و به لحاظ نوع جستجوی داده ها، کمی است که به شیوه میدانی انجام و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. تعداد 500 نفر به عنوان نمونه به پرسش نامه محقق ساخته 20 عبارتی اثر رسانه های تبلیغاتی بر هواداران به طور کاملا داوطلبانه و تصادفی پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی و بسته نرم افزاری SPSS نسخه 21 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که استفاده از رسانه تبلیغاتی تلفن همراه و شبکه های اجتماعی بیشترین تاثیر را بر هواداران دارد. با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که باشگاه فوتبال شهرخودرو با استفاده از میزان اثر گذاری هر یک از رسانه های تبلیغاتی می توانند به صورت اثر بخش با هواداران خود ارتباط برقرار کند.