علوم حرکتی و رفتاری

علوم حرکتی و رفتاری

علوم حرکتی و رفتاری سال چهارم بهار 1400 شماره 1

مقالات

۱.

تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی برسطح شاخص های سندرم متابولیک در دختران مبتلا به سندرم داون

کلید واژه ها: سندرم داون سندرم متابولیکی تمرین هوازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 304 تعداد دانلود : 863
مقدمه و هدف: کودکان کم توان ذهنی از ویژگی های جسمی و روانی متفاوتی نسبت به همتایان سالم خود برخوردار می-باشند. به نظر می رسد راهی برای پیشگیری از وضعیت ناتوانی ذهنی وجود ندارد. اما می توان با آموزش و فراهم کردن شرایط مناسب، آن را به حداقل محدودیت رساند. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح شاخص های سندرم متابولیک در دختران مبتلا به سندرم داون بود. روش شناسی: جامعه آ ماری این پژوهش شامل دختران مبتلا به سندرم داون شهرستان اهواز با دامنه سنی 10 تا 14 سال می باشد که تعداد 20 نفر به صورت هدفمند انتخاب، و بعد از انجام پیش آزمون در دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. برنامه گروه تجربی شامل 16 جلسه تمرین هوازی با شدت 60-70% حداکثر ضربان قلب بود و گروه کنترل در این مدت فعالیتی نداشت، در نهایت پس آزمون به عمل آمد و نتایج ثبت گردید. یافته ها: نتایح حاصل از آزمون t نشان داد که در میزان گلیسیرید، سطح انسولین، مقاومت انسولین، کلسترول بد و میزان هموگلوبین تفاوت معنی داری بین گروه تجربی و کنترل مشاهده نشد. ولی در میزان کلسترول تام، تری گلیسیرید، کلسترول خوب، لیپوپروتئین کم چگال گروه تجربی نسبت به گروه کنترل عملکرد بهتری داشت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج می توان گفت که تمرینات هوازی بر برخی شاخص های سندرم متابولیک در افراد سندرم داون اثرات مثبتی دارد.
۲.

بررسی رابطه هوش عاطفی و فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در کارکنان ادارات ورزشی

کلید واژه ها: خودآگاهی فرهنگ کارآفرینانه خودتنظیمی هندبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 728 تعداد دانلود : 866
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه مؤلفه های هوش عاطفی و فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در کارکنان ادارات ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی از نوع کاربردی بوده و به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان فدراسیون هندبال است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 148 پرسشنامه جمع آوری گردید. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه هوش عاطفی و پرسشنامه سنجش نگرش کارآفرینانه می شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS در سطح 05/0p < استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که از بین مؤلفه های هوش عاطفی، مهارت های اجتماعی و خود آگاهی و خود تنظیمی به ترتیب از بیش ترین ارتباط با فرهنگ سازمانی کارآفرینانه برخوردار هستند. نتایج حاصل از مدل این تحقیق هم چنین نشان داد که مؤلفه های هوش عاطفی نیز ارتباط معناداری با فرهنگ سازمانی کارآفرینانه دارند. با توجه به نتایج می توان اینگونه استنباط کرد که ارتباط مولفه های هوش عاطفی با فرهنگ سازمانی کارآفرینانه نشان دهنده حرکت سازمان به سمت توسعه مستمر، انسجام و نوآوری و همکاری، ارتباطات، پیشگامی و ریسک پذیری بیشتر و ارائه طرح های کارآفرینانه مطلوب تر خواهد بود.
۳.

اثر یک جلسه تمرین با شدت بالا بر کوفتگی تأخیری بازیکنان فوتسال حرفه ای و غیرحرفه ای

کلید واژه ها: تمرینات با شدت بالا التهاب کوفتگی تأخیری فوتسال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 906 تعداد دانلود : 619
مقدمه و هدف: فعالیت بدنی و ورزش باوجود فواید فراوان برای ورزشکاران و عموم مردم می تواند موجب بروز آسیب های مختلف گردد. کوفتگی عضلانی تأخیری یکی از این پیامدهای منفی است که درنتیجه تمرینات با شدت بالا اتفاق می افتد، در همین راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یک جلسه تمرین با شدت بالا بر کوفتگی تأخیری (کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز) بازیکنان فوتسال حرفه ای و غیرحرفه ای بود. روش شناسی: شرکت کنندگان پژوهش حاضر شامل 9 بازیکن حرفه ای و 9 بازیکن غیرحرفه ای فوتسال بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. در ابتدا میزان کراتین کیناز و لاکتات دهیدرودناژ گروه ها سنجیده شد سپس تمرینات با شدت بالا از طریق پروتکل بروس برای ایجاد کوفتگی اعمال گردید. همچنین در 4 نوبت بلافاصله، 24، 48 و 72 ساعت بعد از اجرای برنامه تمرینی اندازه گیری سطوح CK و LDH بررسی و داده ها ثبت شدند. درنهایت از آزمون تحلیل واریانس مرکب برای تجزیه وتحلیل داده ها و برای دیدن اختلافات بین گروه ها و مراحل به ترتیب از آزمون پیگردی توکی و بونفرونی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد شرکت کنندگان هر دو گروه افزایش معنی داری در سطوح کراتین کیناز و لاکتات دهیدرودناژ بلافاصله، 24، 48 و 72 ساعت پس از تمرینات نسبت به قبل از تمرینات نشان دادند. همچنین افزایش معنی داری در هر مرحله نسبت به مراحل قبل تا 48 ساعت بعد از تمرین نشان داده شد، اما در 72 ساعت بعد از تمرین کاهش معنی داری نسبت به 48 ساعت بعد از تمرین ایجاد شد.
۴.

نقش هماهنگی حرکتی در پیش بینی کارکردهای اجرایی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

کلید واژه ها: بریف پیشرفت تحصیلی مهارت حرکتی ظریف مهارت حرکتی درشت هماهنگی حرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 180 تعداد دانلود : 71
مقدمه و هدف: کارکردهای اجرایی به عنوان بالاترین سطح از عملکرد شناختی برای فعالیت های ذهنی و رفتار هدفمند ضروری است. علاوه براین، نقش فعالیت های جسمانی و تمرینات هماهنگی در ایجاد تفاوت های عصب شناختی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، پیش بینی کارکردهای اجرایی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی در ارتباط با هماهنگی حرکتی بود. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود و به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دوره ابتدایی (12-7 ساله) شهرستان سرپل ذهاب بود که از بین آنها 150 آزمودنی (88 پسر و 62 دختر) با رعایت ملاک های ورود یعنی مشارکت داوطلبانه، عدم سابقه آسیب و بیماری، و عدم تکرار پایه تحصیلی به صورت هدفمند از چهار مدرسه انتخاب شدند. داده های مربوط به هماهنگی حرکتی، کارکردهای اجرایی و وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به ترتیب با استفاده از آزمون تبحر حرکتی برونینکز-اوزرتسکی، پرسشنامه رفتاری کارکردهای اجرایی بریف و کارنامه تحصیلی دانش آموزان جمع آوری شد و سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون بررسی گردید. هماهنگی حرکتی به عنوان متغیر پیش بین و متغیرهای کارکردهای اجرایی و پیشرفت تحصیلی به عنوان ملاک درنظر گرفته شدند. نتایج: نتایج نشان داد که بین هماهنگی حرکتی با کارکردهای اجرایی و پیشرفت تحصیلی ارتباط معناداری وجود ندارد (05/0<P). نتیجه گیری: می توان گفت که هماهنگی حرکتی به عنوان یک عامل پیش بینی کننده کارکردهای اجرایی و پیشرفت تحصیلی محسوب نمی شود و نقش چندان مهمی در آنها ندارد.
۵.

ارتباط بین شدت ناتوانی، درد و کیفیت زندگی در دانشجویان دختر مبتلا به کمردرد مزمن

کلید واژه ها: کمردرد مزمن ناتوانی شدت درد کیفیت زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 198 تعداد دانلود : 32
مقدمه و هدف: حدود 80-60 درصد مردم جامعه در طول عمرشان حداقل یکبار به عارضه کمردرد مبتلا می شوند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین شدت ناتوانی، درد و کیفیت زندگی در دانشجویان دختر مبتلا به کمر درد مزمن می باشد. روش شناسی پژوهش: تعداد 117 دانشجوی مبتلا به کمر درد مزمن (میانگین±انحراف استاندارد؛ 56/1±45/21 سال، قد 35/5±08/162 سانتی متر و وزن 81/7±88/56 کیلوگرم) در این تحقیق شرکت کردند. برای بررسی شدت درد، میزان ناتوانی و کیفیت زندگی به ترتیب از پرسشنامه های شدت درد کیوبک، میزان ناتوانی اوسوستری و کیفیت زندگی SF-36استفاده شد. از ضریب همبستگی پیرسون جهت تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین شدت درد با ناتوانی (05/0 p < ، 716/0 =r) و کیفیت زندگی (05/0 p < ، 554/0 -=r) ارتباط معنا داری وجود داشت. بین محدودیت روحی با شدت درد (05/0 p < ، 261/0 =r)، با میزان ناتوانی (05/0 p < ، 128/0 =r) و سلامت روان (05/0 p < ، 308/0 =r) ارتباط معنی داری مشاهده نشد. میزان ناتوانی و کیفیت زندگی ارتباط معنا داری با یکدیگر داشتند (05/0 p < ، 540/0- =r). نتیجه گیری: همانطور که نتایج نشان می دهد بیشترین امتیاز درمورد ابعاد کیفیت زندگی، مربوط به عملکرد جسمانی است که بیانگر این مطلب است که کمر درد مزمن کمترین تاثیر را روی عملکرد جسمانی داشته است. و کمترین امتیاز مربوط به بعد محدودیت روحی می باشد که نشان دهنده بیشترین تاثیر منفی کمر درد مزمن بر این فاکتور است. درواقع از عوامل پایین بودن این ابعاد، فشارهای روانی بر دانشجویان است.
۶.

مقایسه اثر تمرینات حس عمقی و تمرینات ترکیبی (حس عمقی و تصویرسازی ذهنی) بر درد، ناتوانی عملکردی و حس عمقی کمر در زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی

کلید واژه ها: حس عمقی تصویرسازی ذهنی کمردرد مزمن غیر اختصاصی ناتوانی عملکردی درد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 293 تعداد دانلود : 29
هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثر تمرینات حس عمقی و تمرینات ترکیبی (حس عمقی + تصویرسازی ذهنی) بر درد، ناتوانی عملکردی و حس عمقی کمر در زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی بود. جامعه آماری، زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی ۳۰ تا ۵۰ سال شهر تهران بودند. که به طور تصادفی به سه گروه تمرینات حس عمقی، تمرینات ترکیبی (حس عمقی و تصویرسازی ذهنی)، و گروه کنترل تقسیم شدند. هر دو گروه تمرینی به مدت شش هفته تمرینات را انجام دادند و گروه گنترل هیچ تمرینی در این مدت انجام ندادند. کمردرد، ناتوانی عملکرد و حس عمقی کمر آزمودنی ها در پیش آزمون و پس آزمون(پس از شش هفته) اندازه گیری شد. جهت اندازه گیری کمردرد، ناتوانی عملکردی و حس عمقی کمر به ترتیب از مقیاس بصری شدت درد ( VAS)، پرسشنامه شاخص ناتوانی اسوستری و بازسازی زاویه ی ۳۰ درجه فلکشن کمر استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که تمرینات حسی عمقی و نیز تمرینات ترکیبی بر کمردرد و ناتوانی عملکرد و حس عمقی کمر زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی تاثیر معنی داری دارد و موجب کاهش آنها می گردد (۰/۰۵>P). اما بین تاثیر آنها بر کمردرد و ناتوانی عملکرد تفاوت معنی داری وجود ندارد (۰/۰۵<P). نتایج پژوهش حاضر بیان داشت که، تمرینات ترکیبی (تمرین فعال با تصویرسازی ذهنی) در مقایسه با تمرینات فعال، بر درد و ناتوانی عملکردی و حس عمقی کمر اثرگذاری یکسان دارند.
۷.

اثر یک جلسه تمرینات شدت بالا بر فاکتورهای التهابی بازیکنان فوتسال حرفه ای و غیرحرفه ای

کلید واژه ها: تمرینات با شدت بالا التهاب کوفتگی تأخیری فوتسال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 904 تعداد دانلود : 697
مقدمه و هدف: تحقیقات نشان می دهند که فعالیت جسمانی می تواند وضعیت التهابی را تغییر دهد. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یک جلسه تمرین با شدت بالا بر فاکتورهای التهابی (IL-6,IL-10,TNFa) بازیکنان فوتسال حرفه ای و غیرحرفه ای بود. روش شناسی: شرکت کنندگان پژوهش حاضر شامل 9 بازیکن حرفه ای و 9 بازیکن غیرحرفه ای فوتسال بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. در ابتدا میزان فاکتورهای التهابی (IL-6,IL-10,TNFa) گروه ها سنجیده، سپس تمرینات با شدت بالا از طریق پروتکل بروس برای ایجاد کوفتگی اعمال گردید. همچنین در 4 نوبت بلافاصله، 24، 48 و 72 ساعت بعد از اجرای برنامه تمرینی اندازه گیری سطوح IL-6,IL-10,TNFa بررسی و داده ها ثبت شدند. درنهایت از آزمون تحلیل واریانس مرکب برای تجزیه وتحلیل داده ها و برای دیدن اختلافات بین گروه ها و مراحل به ترتیب از آزمون پیگردی توکی و بونفرونی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد شرکت کنندگان هر دو گروه افزایش معنی داری در سطوح فاکتورهای التهابی (IL-6,IL-10,TNFa) بلافاصله، 24، 48 و 72 ساعت پس از تمرینات نسبت به قبل از تمرینات نشان دادند. همچنین افزایش معنی داری در هر مرحله نسبت به مراحل قبل تا 48 ساعت بعد از تمرین نشان داده شد اما در 72 ساعت بعد از تمرین کاهش معنی داری نسبت به 48 ساعت پس از تمرین دیده شد. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان گفت تمرینات با شدت بالا موجب افزایش شاخص های التهابی در ورزشکاران با سطوح مختلف آمادگی جسمانی می شود.
۸.

شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده توسعه استارت آپ های دانشجویان تربیت بدنی استان خراسان رضوی

کلید واژه ها: عوامل بازدارنده توسعه استارت آپ تربیت بدنی استان خراسان رضوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 646 تعداد دانلود : 930
هدف تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده توسعه استارت آپ های دانشجویان تربیت بدنی استان خراسان رضوی بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و جزء تحقیقات اکتشافی تحلیلی بود؛ از طرفی به دلیل ماهیت کیفی و کمی بودن جزء تحقیقات آمیخته می باشد. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی و کمی شامل اعضای هیات علمی رشته تربیت بدنی در استان خراسان رضوی، فارغ التحصیلان کارشناسی و دانشجویان ارشد و دکتری رشته تربیت بدنی و مدیران استارت آپ های ورزشی خراسان رضوی تشکیل داد. روش نمونه گیری در بخش کیفی به شیوه گلوله برفی بود و 13 مصاحبه انجام شد تا داده ها به اشباع نظری رسید و در بخش کمی روش نمونه گیری به صورت دسترس بود که تعداد 108 نفر پرسشنامه را به طور کامل پاسخ دادند. از نظریه داده بنیاد و روش گلیزر برای تحلیل داده های کیفی و از مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس برای تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد.یافته ها نشان داد که 5 عامل کلی به عنوان بازدارنده استارت آپ های دانشجویان تربیت بدنی وجود دارد که شامل عوامل فردی، سواد غیرعملیاتی، موانع اقتصادی، موانع ساختاری و ضعف سیستم آموزشی تربیت بدنی می باشد.نتایج تحلیل عاملی تائیدی نشان داد که مدل تحقیق از برازش خوبی برخوردار است و تمامی مسیرها معنادار می باشند و همچنین امتیاز نرمال نشده متغیر فردی از سایر مولفه ها بیشتر است.
۹.

تاثیر روش مشارکت ورزشی بر یادگیری مهارت های حرکتی کودکان با تاکید بر ایده اختصاصی سازی و تنوع بخشی ورزشی؛ تمرین هدفمند یا بازی هدفمند؟

کلید واژه ها: تمرین هدفمند بازی هدفمند تخصصی سازی تنوع بخشی مهارت های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 118 تعداد دانلود : 917
هدف این پژوهش تعیین بهترین روش مشارکت ورزشی بر یادگیری مهارت های ورزشی منتخب با تاکید بر ایده اختصاصی سازی و تنوع بخشی تمرینی بر کودکان می باشد. بدین منظور 120 نفر از پسران 12-10 ساله کلاس سوم تا پنجم شهر قم انتخاب و در چهار گروه تمرین هدفمند والیبال، فوتبال، بسکتبال و بازی هدفمند قرار گرفتند. از آزمون تحلیل واریانس و نرم افزار spss در سطح معنی داری پنج صدم استفاده شد. نتایج نشان داد که در مقایسه چهار گروه، بازی هدفمند موجب رشد همه مهارت های ورزشی می شود. همچنین تمرین هدفمند والیبال و فوتبال علاوه بر مهارت های خود، موجب بهبود مهارت های دریبل و حرکت پای دفاعی بسکتبال نیز می شود درحالیکه تمرین هدفمند بسکتبال تنها موجب بهبود مهارت های حرکتی بسکتبال شد. به نظر می رسد که بازی هدفمند، می تواند موجب ایجاد محیطی غنی برای انتقال مهارت های حرکتی، شناختی و فیزیولوژیکی عمومی، و تا حدودی جایگزین برخی ساعات تمرین ورزشی شود.
۱۰.

شناسایی و سطح بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضوی مبتنی بر رویکرد ساختاری تفسیری (ISM)

کلید واژه ها: کارآفرینی ورزشی اکوسیستم کارآفرینی منابع مالی رویکرد ساختاری - تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 471 تعداد دانلود : 865
اکوسیستم کارآفرینی به عناصر، افراد، سازمان ها یا مؤسساتی اشاره دارد که می توانند همچون محرک یا مانعی در جهت کارآفرین شدن افراد عمل کنند (قمبرعلی، 2014). لذا هدف از پژوهش حاضر شناسایی و سطح بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضوی مبتنی بر رویکرد ساختاری تفسیری (ISM) می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و هدف از نوع کاربردی، از لحاظ نوع جستجوی داده ها جزو تحقیقات کیفی و از حیث روش تحلیل داده ها از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. با استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته از نمونه آماری درخواست شد به سوالات مصاحبه مبنی بر ابعاد و شاخص های ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضوی، پاسخ دهند. نمونه گیری در این قسمت از پژوهش به صورت هدفمند بود و 15 نفر از جامعه پژوهش به عنوان نمونه پژوهش در این بخش انتخاب شدند. در انتها، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل میک مک، نمودار قدرت نفوذ و وابستگی اجزای ساختاری تفسیری تعیین شد. در نهایت شناسایی 28 شاخص در زیر مجموعه شش بعد بود که این ابعاد شامل بازار، فرهنگ، حمایت، سرمایه انسانی، سرمایه مالی و سیاست بودند. ابعاد بازار و سرمایه انسانی در سطح اول و به صورت دوسویه بر هم تاثیرگذارند و در ادامه نیز سرمایه انسانی، حمایت، سیاست و فرهنگ در سطح دوم تا پنجم قرار دارند. برای حضور موفق کارآفرینان توجه به تمام عوامل امری ضروری است و اکوسیستم موفق، اکوسیستمی است که به تمام ابعاد توجه کند، اما برخی عوامل براساس سطح بندی مشخص شده از اولویت بالاتری برخوردارند.