علی بنسبردی

علی بنسبردی

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
۱.

نقش رسانه های اجتماعی در هویت اجتماعی آنلاین برند و وفاداری مشتریان باشگاه های ورزشی مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باشگاه بدن سازی رسانه اجتماعی وفاداری برند هویت اجتماعی برند آنلاین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 832 تعداد دانلود : 120
در این تحقیق ارتباط متغیرهای نظرخواهی از مشتری در رسانه اجتماعی باشگاه (ویژگی های کاربری)، ارزش سرگرمی رسانه اجتماعی باشگاه (ویژگی های محتوایی)، مشارکت و تعامل مشتری در رسانه اجتماعی باشگاه و هویت اجتماعی برند آنلاین با وفاداری مشتریان باشگاه های بدن سازی و ایروبیک مشهد بررسی شد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی اجرا و در دسته تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان باشگاه های بدن سازی و ایروبیک شهر مشهد بود که دارای رسانه اجتماعی فعال اینستاگرام، تلگرام و سایت بودند. برای تعیین حجم نمونه از نرم افزار جی پاور استفاده شد و نهایتاً 190 پرسشنامه کامل بازگردانده شد. در جمع آوری داده ها از پرسشنامه یوشیدا و همکاران (2018) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته ها نشان داد که بین نظرخواهی و ارزش سرگرمی رسانه اجتماعی باشگاه با مشارکت و تعامل در رسانه های اجتماعی، هویت اجتماعی برند آنلاین و وفاداری مشتریان ارتباط معنی داری وجود دارد. بین مشارکت و تعامل در رسانه های اجتماعی و هویت اجتماعی برند آنلاین با وفاداری مشتریان باشگاه های بدن سازی و ایروبیک مشهد ارتباط معنی داری وجود دارد و هر چه میزان تعامل و مشارکت در بین مشتریان افزایش یابد، به دنبال آن روابط بلندمدت در بین آن ها شکل خواهد گرفت، هویت اجتماعی برند آنلاین تقویت شده و در نهایت میزان وفاداری مشتریان افزایش می یابد.
۲.

Developing a Model of the Impact of Service Quality, Brand’s Social Identity and Attachment to the Team on the Loyalty of Football Fans

کلید واژه ها: attachment brand loyalty service quality social

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 580 تعداد دانلود : 871
Purpose: The purpose of this research is to develop a model of the impact of service quality, brand’s social identity and the attachment to the team on the loyalty of Iranian Premier League football team’s fans. Method: This is an applied study of descriptive-correlation type. The statistical population of this study consisted of the fans of the selected Iranian Premiere Football League. A probability clustering method was used for sampling. Azadi football stadium of Tehran, Imam Reza football stadium of Mashhad, Yadegar Imam Football stadium of Tabriz and Naghsh Jahan football stadium of Isfahan were selected and the questionnaires were distributed in the 12th week of the tournament (2018-2019 season) between fans in above named stadiums. 400 questionnaires were distributed equally in four stadiums and finally, 387 full questionnaires were received and this number was considered as a statistical sample of the research. A researcher-made service quality questionnaire, brand’s social identity questionnaire of Boyle and Magnusson (2007), fans’ attachment questionnaire of Yoon, Petrick, & Backman (2017) and fans’ loyalty questionnaire of Tachis and Tzetzis (2015) were used for gathering information. Structural equation model and LISREL software were used to review and test the hypotheses. Results: The result showed that brand’s social identity has a significant positive effect on the attachment and loyalty of fans (P˂ 0.05). The attachment of fans also has a significant positive effect on their loyalty (P˂ 0.05). Conclusions: It is concluded that for enhancing fan's loyalty, managers of football teams should notice to service quality as a key factor.
۳.

The Effect of Brand, Design and Price on Perceived Quality and Re-Intent of Customers to Purchase Sports Brand Shoes

کلید واژه ها: brand Design price Perceived Quality Re-purchasing intention

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 766 تعداد دانلود : 66
The purpose of this study is to investigate the effect of brand, design and price on the perceived quality and re-intention of consumers to buy sport brand shoes. This is an applied research conducted as a descriptive correlational study in field form. The statistical population of this study included all physical education students across different educational levels in Iran. In this research, 720 questionnaires were collected by random cluster sampling. Structural Equation Modelling (SEM) with PLS software was used to analyse the data of this research. The results of this study show that design with a coefficient of 0.36, price with 0.27, and brand with 0.26 have a significant effect on quality perceived by customers. The results of this research also show that perceived quality with an effect coefficient of 0.49 has a significant effect on customers’ purchase intention. Generally speaking, it can be concluded that the components of design, price, and brand of sport shoes for Iranian physical education students are very important. Famous brands in the world need to pay particular attention to these components to tap into this lucrative market in Iran and increase their re-purchasing intention by influencing consumers’ perceived quality.
۴.

تحلیل گرایشات اخلاقی دانشجویان ورزشکار: نقش دینداری، جنسیت و نوع رشته ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنسیت دانشجو دین داری گرایش اخلاقی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 37 تعداد دانلود : 17
اخلاقگرایی ورزشکاران در میادین ورزشی یکی از موضوعات مهم در هر جامعه ای است. هدف این پژوهش، تحلیل گرایشات اخلاقی دانشجویان ورزشکار و تعیین نقش دینداری، جنسیت ونوع رشته ورزشی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود که به صورت پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری ورزشکاران پسر و دختر چهاردهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور در سال 1397 بود که درشیراز برگزار شد. حجم جامعه آماری حدود 4100 نفر بود. طبق فرمول تعیین حجم نمونه در تحقیقات تحلیلی، حجم نمونه 194 نفر تخمین زده شد و پس از جمع آوری اطلاعات تعداد 196 پرسشنامه کامل برگردانده شد وهمین تعدادبه عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت در دسترس بود. ابزار پژوهش پرسشنامه استانداردلارنس (2013) بود روایی صوری و محتوایی آن به تایید ده نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه گرایش اخلاقی 73/0 و پرسشنامه دینداری 74/0 بود. از آمار توصیفی برای توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی و در قسمت آمار استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون تی مستقل ومدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد گرایش اخلاقی ورزشکاران بر اساس جنسیت و نوع رشته ورزشی تفاوت ندارد، اما در مولفه صداقت تفاوت بر اساس جنسیت ونوع رشته ورزشی وجود داشت. همچنین در مولفه عدالت تفاوت بر اساس نوع رشته ورزشی وجود داشت. نتایج مدل تحقیق نشان داد دین داری بر تمام مولفههای گرایش اخلاقی دانشجویان ورزشکار تاثیر دارد. بر اساس نتایج مدل تحقیق می توان نتیجه گیری کرد که دینداری یک عامل اثرگذار و تربیتی تکمیلی برای ایجاد گرایشات اخلاقی درورزشکاران است.
۵.

بررسی سبک خرید آنلاین محصولات ورزشی از شبکه های مجازی و فروشگاه های اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی ورزشی سبک خرید فروشگاه اینترنتی محصول ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 250 تعداد دانلود : 82
امروزه، اینترنت به بستری گسترده برای معاملات تجاری و رسانه ای قوی برای بازاریابی تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی سبک خرید آنلاین محصولات ورزشی از شبکه های مجازی و فروشگاه های اینترنتی بود. روش پژوهش، توصیفی و ازنوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش اعضای کانال های تلگرامی و صفحه اینستاگرام سه فروشگاه فوتبال شاپ، ایران اسپورتر و ماریال اسپرت بودند که تعداد 385 نفر از اعضای کانال ها و صفحات ذکرشده به پرسش نامه با دقت پاسخ دادند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه لی (2012) بود که روایی صوری و محتوایی آن به تأیید 12 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی رسید و همچنین، پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 89/0 به دست آمد که نشان دهنده پایایی بالای پرسش نامه است. از آمار توصیفی برای توصیف ویژگی های جمعیت شناختی، از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها، از مدل تاپسیس برای رتبه بندی انواع سبک خرید و از آزمون مانوا برای مقایسه بین انواع سبک خرید براساس ویژگی های جمعیت شناختی استفاده شد. نتایج نشان داد که مؤلفه کیفیت، بیشترین اهمیت و قیمت، کمترین اهمیت را از دیدگاه مصرف کنندگان محصولات ورزشی داشتند. به ترتیب، هیجان، وفاداری، برند، سرگرمی، تردید، مد و تأیید اولویت داشتند. همچنین، نتایج نشان داد که بین مؤلفه های سبک خرید پاسخ دهندگان ازنظر متغیرهای جمعیت شناختی سن، جنسیت، تأهل، تحصیلات و درآمد تفاوت معناداری وجود داشت.
۶.

رابطه اثربخشی ارتباطات داخلی با پذیرش تغییر در دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخشی ارتباطات پذیرش تغییر تغییر سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 33 تعداد دانلود : 894
هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه اثربخشی ارتباطات داخلی با پذیرش تغییر در کارکنان دانشکدههای تربیت بدنی دانشگاههای دولتی شهر تهران بود. این تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان دانشکدههای تربیت بدنی دانشگاههای دولتی شهر تهران بود (81 نفر). روش نمونه گیری از نوع تمام شمار بوده و در مجموع تعداد 80 پرسشنامه جمع آوری شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه اثربخشی ارتباطات داخلی شالنبرگر(2009) و پذیرش تغییر الوینگ(2009) بود. روایی پرسشنامه ها به تأیید ده تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید. پایایی پرسشنامهها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اثربخشی ارتباطات داخلی (0.78) و برای پرسشنامه پذیرش تغییر (0.85) بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنوف، رگرسیون تک متغیره خطی) مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد رابطه خطی معنی داری بین اثربخشی ارتباطات داخلی با حمایت از تغییر، تمایل به همکاری در تغییر و پذیرش تغییر در کارکنان دانشکدههای تربیت بدنی دانشگاههای دولتی تهران وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق میتوان گفت که برای افزایش پذیرش تغییر در کارکنان، مدیران دانشکدههای تربیت بدنی باید اثربخشی ارتباطاتشان را بهبود بخشیده و از این طریق احتمال موفقیت برنامه های تغییر را افزایش دهند.
۷.

مطالعه اثر رهبری تحول گرا بر بهره وری نیروی انسانی با توجه به نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان (مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک رهبری رهبری تحول گرا توانمندسازی روانشناختی بهره وری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 618 تعداد دانلود : 654
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رهبری تحول گرا بر  بهره وری نیروی انسانی با توجه به نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی در وزارت ورزش و جوانان انجام گرفت. نمونه ی آماری پژوهش حاضر را 308 نفر از مدیران و کارشناسان ستادی وزارت ورزش و جوانان تشکیل می دهند. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلد اسمیت (1980)، رهبری تحول گرا باس (2003) و پرسش نامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (1995) استفاده شد که روایی و پایایی آن ها مورد تأیید قرار گرفت. برای بررسی و آزمون فرضیه ها از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رهبری تحول گرا بر توانمندسازی روانشناختی و بهره وری نیروی انسانی اثر مثبت دارد. همچنین توانمندسازی روانشناختی بر بهره وری نیروی انسانی اثر مثبت داشته و در رابطه بین رهبری تحول گرا و   بهره وری نیروی انسانی نقش میانجی جزئی دارد. بنابراین رهبری تحول گرا و توانمندسازی روانشناختی و ابعاد آن ها   می توانند عوامل موثری در جهت بهبود بهره وری نیروی انسانی باشند.
۸.

مدلسازی عوامل مؤثر بر گسترش برند باشگاه های حرفه ای فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی برند قانون گسترش برند هویت تیمی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : 99 تعداد دانلود : 222
هدف از تحقیق حاضر، مدلسازی عوامل مؤثر بر گسترش برند باشگاه های حرفه ای فوتبال کشور بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت ورزشی دانشگاه های کشور بود. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای چندمرحله ای بود و جمع آوری اطلاعات از دانشگاه های شهر تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه اصفهان و دانشگاه رازی کرمانشاه انجام گرفت (300 نفر). ابزار تحقیق پرسشنامه ای با پنج بخش ارزش ویژه برند، هویت تیمی هواداران، قوانین، اقدام های بازاریابی و گسترش برند بود. روایی و پایایی پرسشنامه پیش از استفاده بررسی و تأیید شد. از تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی سازه پرسشنامه و از مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل، برای ارائه مدل تحقیق استفاده شد. نتایج آزمون مدل تحقیق نشان داد که برازش مدل با داده ها مناسب است و ضریب تأثیر چهار عامل قوانین (5/0)، ارزش ویژه برند (37/0)، اقدام های بازاریابی (27/0) و هویت تیمی هواداران (17/0) بر گسترش برند باشگاه های حرفه ای فوتبال معنا دار بود.
۹.

رابطه ی محدویت های گردشگران با رضایت مندی آنان در پیست های اسکی استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت مندی پیست اسکی محدودیت های گردشگران مشتریان اماکن ورزش زمستانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی گردشگری و ورزش
تعداد بازدید : 725 تعداد دانلود : 318
هدف از این پژوهش، تعیین رابطه ی محدودیت های گردشگران با رضایت مندی آنان در پیست های اسکی استان تهران بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه ی آماری پژوهش، تمامی گردشگران پیست های اسکی استان تهران، شامل پیست های اسکی دیزین، شمشک، توچال و آبعلی بودند. بر اساس برآوردهای صورت گرفته از مدیران پیست های اسکی مذکور، جامعه ی آماری پژوهش به صورت تقریبی ده هزار نفر در نظر گرفته شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 370 نفر تعیین شد. تعداد400 پرسش نامه توزیع گردید که 362 پرسش نامه ی قابل قبول بازگردانده شد. برای گردآوری اطلاعات، از پرسش نامه ی وی (2008) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی، از آزمون کلموگروف - اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین محدودیت ها با رضایت مندی گردشگران پیست های اسکی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد (31/0-,r=01/0 P< ) از بین ابعاد محدودیت های گردشگران، بعد محدودیت های درون فردی، پیش-بین قوی تری برای رضایت مندی گردشگران بود.
۱۰.

ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با وفاداری گردشگران ورزشی پارک های آبی ورزشی مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری ورزشی کیفیت خدمات وفاداری پارک های آبی مشهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 992 تعداد دانلود : 171
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی ابعاد کیفیت خدمات در پارک های آبی مشهد و بررسی ارتباط این ابعاد با وفاداری گردشگران ورزشی مجموعه های آبی بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ی استاندارد لیو بود که بومی سازی شد. روایی صوری پرسشنامه با نظرخواهی از 12 نفر از متخصصین مدیریت ورزشی انجام شد. پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ تایید گردید (84/0=α). جامعه آماری تحقیق شامل تمامی گردشگرانی بودند که در اردیبهشت ماه سال 1392 ضمن سفر به شهر مشهد از خدمات ورزشی پارک های آبی آفتاب، موج های آبی و ایرانیان استفاده نموده بودند. نمونه آماری پژوهش بر اساس جداول آماری (کرجسی و مورگان) 384 نفر تعیین گردید. از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای تعیین طبیعی بودن توزیع داده ها و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین ارتباط بین متغیر های پژوهش استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش و طبق نتایج آزمون فریدمن تفاوت معناداری بین ابعاد کیفیت خدمات ( ملموسات، قابلیت اعتبار، پاسخگویی، اطمینان و همدلی) به دست آمد. همچنین بین کیفیت خدمات با وفاداری ارتباط معناداری وجود دارد. به این معنا که با بهبود کیفیت خدمات، وفاداری گردشگران ورزشی افزایش می یابد. تمام متغیرهای ابعاد کیفیت خدمات به استثنای بعد ملموسات نیز با وفاداری -ارتباط معناداری دارند. تمایل به ارائه خدمات با کیفیت، نقش مهمی در بقا و سود آوری صنایع خدماتی از جمله گردشگری ورزشی ایفا می نماید. نتایج این تحقیق مدیران پارک های آبی را از لزوم توجه به تمامی ابعاد کیفیت خدمات و تلاش برای ارتقاء آن جهت افزایش وفاداری مشتریان آگاه می سازد.
۱۱.

ارتباط بین انگیزه ها با رضایتمندی گردشگران پیست های اسکی استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت مندی گردشگری ورزشی انگیزة گردشگران پیست اسکی ورزش های زمستانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی گردشگری و ورزش
تعداد بازدید : 806 تعداد دانلود : 589
این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین انگیزه­ها با رضایتمندی گردشگران پیست­های اسکی استان تهران انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعة آماری پژوهش تمامی گردشگران پیست­های اسکی استان تهران (دیزین، شمشک، توچال و آبعلی) بود. براساس برآوردهای صورت­گرفته از مدیران پیست­های اسکی یادشده، جامعة آماری پژوهش به­صورت تقریبی 10 هزار نفر در نظر گرفته شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 370 نفر تعیین شد. 400 پرسشنامه توزیع شد که 362 پرسشنامة قابل قبول بازگردانده شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامة رسالة دکتری وی (2008) استفاده شد. برای تجزیه­وتحلیل ویژگی­های جمعیت­شناختی از آمار توصیفی و از آزمون تحلیل عاملی تأییدی، آزمون کلوموگروف – اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره در بخش آمار استنباطی استفاده شد. بررسی یافته­های پژوهش نشان داد که بین انگیزه­ها با رضایتمندی گردشگران پیست­های اسکی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. از بین ابعاد انگیزة گردشگران، بعد مهارت­های حرفه­ای پیش­بین قوی­تری برای رضایتمندی گردشگران بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان