مطالب مرتبط با کلید واژه " Media "


۱.

بررسی جایگاه رسانه ملی در الگوی حکمرانی پایداری در ایران

کلید واژه ها: حکمرانی حکمرانی پایداری رسانه ملی Sustainability National Media Governance IRIB

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۶
مقاله حاضر برگرفته از تحقیقی پیمایشی است که به دنبال بررسی نقش و جایگاه رسانه ملی در الگوی حکمرانی پایداری می‌باشد. در الگوی حکمرانی پایداری بخش‌های مختلف جامعه می‌بایست از توازن و تناسب لازم برخوردار باشند. جامعه آماری تحقیق مدیران و کارشناسان ارشد سازمان‌های مرتبط با توسعه پایدار در کشور می‌باشند که نمونه ای573 نفری از آنها به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده و از روش دلفی برای آزمون مدل مفهومی تحقیق استفاده شده است. بر اساس یافته‌های تحقیق بخش دولتی بیشترین دخالت را در امور مختلف جامعه داشته و بخش‌های رسانه، خصوصی و عمومی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در این میان رسانه ملی بیشترین تعامل را با بخش دولتی وکمترین را در رابطه با بخش عمومی دارد. در خاتمه با پیشنهاد مدل حکمرانی پایداری که در آن سه بخش یاد شده از توازن و تعامل با همدیگر برخوردار بوده و رسانه ملی نقش محوری و زمینه ساز تعامل بین بخشی را دارا می‌باشد، راه‌حل‌هایی در جهت تحقق حکمرانی پایداری در کشور با تاکید بر نقش رسانه ملی ارائه شده است
۲.

(Modern Media and Changing the Functions of Family (With Emphasis on Individualism

تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۳۹
Compared to traditional media, an important characteristic of modern media is that it taps on electric and electronic means and it has extensive coverage. The most important characteristic of traditional media is that it creates a face-to-face communication between addresser and addressees. Modern media has its roots in modernism and is a direct consequence of modern societies. Modern media especially visual media represent the dominant values in the society and has altered the function of family toward more individualism, and individual behavioral patterns. Under the influence of modern media, families are losing their traditional function and are experiencing new functions. A function geared toward more individualism and catering for the individual needs of family members, a function that challenged the traditional dominant values of the family. Among all the contributing factors, modern media in their various forms and comprehensive advertisements, have played a pivotal role in internalizing characteristics of modern world and specially individualism among family members. The current study aims to investigate the new functions of family in accordance with the role played by visual media in the modern society.