رضا شافعی

رضا شافعی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
۱.

طراحی مدل تجربۀ واقع شدۀ خرید آنلاین مشتریان دیجی کالا در شرایط VUCA(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تلاطم بی قطعیتی ابهام و پیچیدگی سفر مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۵۳
امروزه شرکت ها موظف هستند تا تجربه ایی به یادماندنی و مثبت برای مشتری در محیط ووکا فراهم کنند. هدف از انجام دادن پژوهش حاضر طراحی مدل تجربه واقع شده خرید آنلاین مشتریان دیجی کالا در شرایط ووکاست. پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی و کاربردی، از نظر روش تجزیه و تحلیل، کیفی با روش پدیدارشناسانه ، از نظر نحوه اجرا اکتشافی و توصیفی با رویکرد استقرایی و از نظر زمانی، مقطعی است. جامعه آماری این پژوهش 10 نفر از مشتریان دیجی کالا در شهر تهران است که در بازه زمانی دی تا اسفند ماه سال 1401 در شرایط ووکا خرید کالای دیجیتالی داشته اند که درنهایت، به صورت هدفمند و قضاوتی نمونه گیری شده اند. در پژوهش حاضر جهت بررسی روایی مصاحبه و سؤال های آن از روایی صوری و برای بررسی روایی فرآیند کدگذاری از روش درگیری مداوم، مشارکت با اعضای پژوهش و روش مثلث بندی استفاده شده است. همچنین، برای بررسی پایایی مصاحبه ها از روش پایایی بازآزمون استفاده شده است که نتیجه حاصل شده برابر با26/73% بود. در پژوهش حاضر 144 معنای تدوینی حاصل و در ادامه، 53 مضمون فرعی در راستای خوشه بندی نهایی در چهار مضمون اصلی ووکا (تلاطم، بی قطعیتی، ابهام و پیچیدگی) و با در نظر گرفتن تجربه مثبت و منفی دسته بندی شده است. نتایج نشان داد که تغییرات مکرر در قیمت ها، میزان ارز و دیگر عوامل می تواند برای مشتریان تردید و تنش ایجاد کند و درنهایت، منجر به تجربه های منفی شود. تجربه واقع شده خرید آنلاین مشتریان دیجی کالا با اجرای پایداری قیمت ها، ارائه اطلاعات کامل و دیگر راهکار ها می تواند بهبود و به دنبال آن رضایت مشتریان افزایش یابد.  
۲.

The Integrated Approach of Marketing Communications and its Impact on Tourism Marketing in Soleimani Governorate(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: marketing communications Tourism Marketing Soleimani Governorate

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۳۲
Purpose: Marketing communications allow companies to link their brands to other people, places, events, brands, experiences, feelings, and things. They can contribute to brand equity—by establishing the brand in memory and creating a brand image—as well as drive sales and even affect shareholder value. Methodology: This study aimed to investigate the integrated approach of marketing communications and its impact on tourism marketing in Soleimani Governorate. For the current study, an analytical descriptive technique employed to match the nature and circumstances of gathering reliable academic descriptions of the phenomenon's status quo while making initial assumptions.The sample size used for the study was 252 employees from the population selected at tourism organizations.The researcher used a range of statistical methods using the SPSS program and Amos Program in order to analysis data.The study showed that integrated marketing communications have become one of the most important factors on which various tourism companies rely to attract tourists, in line with the development in the surrounding environment, the aspirations of tourists and changes in the ways they deal with tourism programs.Integrated Marketing Communications is the link between tourism institutions and their target audience of tourists. Where the tourism activity is based on the role of integrated marketing communications in introducing tourists to the tourism potentials and potentials that the region enjoys. Findings: The results showed that there are no significant statistically differences among the researched organizations towards the study variable according to the difference in all their personal characteristics: gender, age, academic qualification, and years of experience. Conclusion: The results of the statistical analysis of the field side showed that more than half of the respondents in the surveyed tourism companies in the city of Sulaymaniyah in the Kurdistan Region of Iraq are males compared to females.
۳.

Constructing the Impact of Social Commerce on Customers' Electronic Loyalty with an Emphasis on the Ethical Values of the Organization(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۶۵
Introduction : Considering that it is necessary to pay attention to ethical values ​​in marketing and also limited research has been done in this field in our country. The present research aims to study the impact of social commerce on the electronic loyalty of customers with an emphasis on ethical values ​​among customers of Shahre Ketab in Iran. Material and Methods : This research includes two qualitative and quantitative phases. In the qualitative phase, the community included all managers of Shahre Ketab Institute and the statistical sample included 12 managers of Shahre Ketab. The method used in the qualitative phase was the meta-synthesis. In the quantitative phase of the research, the statistical population included experts selected in the qualitative phase. The techniques used included fuzzy Delphi and interpretive structural modeling. Excel and MATLAB software were used to analyze the data of this section. Results : The findings of the qualitative section indicated the extraction of 196 primary codes and 23 components for the variable of social commerce and 64 primary codes and 15 components for the electronic customer loyalty variable. Based on the findings of the quantitative phase, among the 23 components of social commerce, 6 components were approved, and among the 15 components of electronic ethical loyalty of customers, 5 components were approved. Based on the results of interpretative structural modeling, the components of social business were placed in three levels. Conclusion : Considering the importance of the role of moral values ​​of customers in creating electronic loyalty in the context of social commerce, it is necessary to pay attention to the role of ethical values ​​and the effects of this variable on creating electronic loyalty of customers.
۴.

بررسی و شناسایی عوامل علّی، زمینه ای و مداخله گر موثر بر ارتقاء رضایتمندی مشترکین برق با محوریت منطقه غرب کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت مشتری عوامل علّی عوامل زمینه ای عوامل مداخله گر صنعت برق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۱۲۳
صنعت برق یکی از زیرساختهای حیاتی و بنیادین سایر صنایع به شمار رفته و نقش مهمی در توسعه صنعتی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه، بدلیل ضرورت نیاز در فرآیند تولید کالا و محصولات و در نهایت تولید ناخالص داخلی، ایفا می کند. با توجه به این موضوع هدف این پژوهش بررسی و شناسایی عوامل علّی، زمینه ای و مداخله گر موثر بر ارتقاء رضایتمندی مشترکین برق با محوریت منطقه غرب کشور می باشد. این پژوهش جزء پژوهش های آمیخته (کمی کیفی) می باشد. در بخش کیفی پژوهش، مقوله های محوری و اصلی شناسایی شدند و پرسشنامه 42 سوالی طراحی و در جامعه مورد نظر توزیع شد. جامعه آماری پژوهش کلیه مشترکین برق مناطق غرب کشور شامل 7/1 میلیون مشترک برآورد شده است که طبق فرمول کوکران، باید تعداد 384 پرسشنامه بین مشترکین توزیع شود با در نظر گرفتن احتمال عدم بازگشت برخی از پرسشنامه ها و همچنین ناقص بودن برخی از آنان تعداد 400 پرسشنامه میان نمونه آماری توزیع شد که در نهایت تعداد 391 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل گردید نتایج بدست آمده در سطح اطمینان 95 درصد و خطای 05/0 قابل اطمینان هستند. رضایت کلی مشترکین توسط 5 متغیر اندازه گیری شد که عبارتند از عوامل علی، پیامدها، راهبردها، عوامل مداخله گر و عوامل زمینه ای که توسط محقق از طریق پژوهش کیفی نظریه داده بنیاد بدست آمده است. یافته ها حاکی از تاثیر شرایط علّی (کاهش قطعی ونوسان برق؛تامین روشنایی معابر و پاسخگویی به مشتری) و شرایط مداخله گر (آراستگی سازمان و قرائت کنتوربرق) و شرایط زمینه ای(پیشرفت تکنولوژی) بر ارتقاء رضایتمندی مشترکین دارد.
۵.

ارائه مدل رفاه اقتصادی و توسعه برند مکان های تاریخی (موردمطالعه: شهرستان کرمانشاه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند مکان رفاه اقتصادی مکان های تاریخی توسعه برند شهرستان کرمانشاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۶۳
ساکنین به عنوان بخش مهمی از کسب و کار برند مکان در نظر گرفته می شوند، آنها نه تنها بخشی از مکان هستند بلکه از اثرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و محیطی برند مکان سود می برند. شهر کرمانشاه با داشتن میراث غنی باستانی، اماکن گردشگری، آثار هنری محلی و صنایع دستی، زمینه بررسی اثرات برند مکان بر رفاه سکونت گاه های ثبت شده در میراث جهانی را به نحو مطلوبی دارد. این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و به بررسی تأیید مدل استخراجی محققان (براساس روش داده بنیاد) در زمینه واکاوی اثرات برند مکان بر رفاه اقتصادی سکونتگاه های ثبت شده شهرستان کرمانشاه در میراث جهانی با رویکرد کمی و جمع آوری اطلاعات از نمونه ۳۸۴ نفری براساس فرمول کوکران می پردازد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود. نتایج پژوهش نشان می دهد ویژگی های خاص، سبک معماری، جاذبه ها و ثبت ملی و جهانی بر پدیده برندسازی مکان تاریخی، تأثیر معناداری داشته و برای برندسازی مکان تاریخی توجه به راه ارتباطی، خدمات عمومی، فضای سبز، هتلداری و تولید محتوا ضروری است. همچنین داشتن راهبردهای اتاق فکر، برنامه عملیاتی، تبیین شعار، رویدادسازی، تبلیغات، احترام به فرهنگ گردشگر، ارائه حس خوب به افراد، جلب نظر رهبران دینی، توسعه پیاده راه مکان و وجود راهنما با در نظر گرفتن عوامل معافیت مالیاتی، سازماندهی مشاغل کاذب، امنیت مکان و مشارکت بخش خصوصی می تواند موجب تقویت اقتصاد منطقه ای، جذب سرمایه، ایجاد اشغال، توسعه کسب و کار، حفظ نخبگان مکان، توسعه بوم گردی و رفاه اقتصادی مکان تاریخی گردد.
۶.

عوامل موثر بر پذیرش و بهره گیری از تجارت الکترونیک در میان اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اعضای هیأت علمی تجارت الکترونیک تربیت بدنی و علوم ورزشی عوامل فردی عوامل محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۱
پیشرفت های اخیر در فنآوری اطلاعات و ارتباطات، موج جدیدی از استقبال عمومی برای استفاده از این مزیت نوین را بدنبال داشته است. تجارت الکترونیک در راستای گسترش کسب و کارهای مجازی یکی از این منافع جدید بشمار می رود. در این راستا دانشگاه ها بعنوان خاستگاه تولید و کمک به پذیرش فنآوری، همواره نقش مهمی را در توسعه تجارت الکترونیک ایفا مینمایند. مطالعه حاضر عوامل موثر بر میزان پذیرش و بهره گیری از تجارت الکترونیک در میان اعضای هیأت علمی تربیت بدنی وکشور را مورد بررسی قرار داد. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور به تعداد 150 نفر براساس روش نمونه گیری کوکران بود. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه محقق ساخته پذیرش و بهره گیری از تجارت الکترونیک و پرسشنامه های عوامل فردی و محیطی از پرسشنامه لی و عزیزی و حاج کریمی بود. از نظر متخصصان برای تأیید روایی صوری و محتوایی، از تحلیل عاملی تائیدی برای تأیید روایی سازه و از آلفای کرونباخ برای پایایی آنها و از مدل معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات استفاده شد. یافته ها نشان داد در میان عوامل فردی، تجربه مستقیم، ریسک درک شده و فایده درک شده بیشترین تأثیر را بر میزان پذیرش و تجربه مستقیم، ریسک مورد انتظار و دانش بیشترین تأثیر را بر میزان بهره گیری تجارت الکترونیک توسط اعضاء هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی داشته است. به نظر می رسد عامل اصلی عدم استقبال از معاملات اینترنتی در ایران، ریشه در عوامل فردی و محیطی دارد به طوریکه این عدم اعتماد و اطمینان در اعضای هیأت علمی نیز تاثیر زیادی دارد
۷.

An Analysis of Personal Branding Tactics Strategies in Athletes' Professional Success

کلید واژه ها: personal branding professional success Sanandaj Athletes

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۷۳
Brands are a symbol of product identity and even of human beings because much of a person's future success depends on his or her personal abilities and the use of available devices to build and develop a desirable image of oneself. Using personal branding can also be a tool for achieving professional success for athletes. The present study, regarding the purpose, is applied-developmental and, regarding the nature and method of data collection, is descriptive-correlational. The statistical population of this study consists of athletes in Sanandaj. From this population, using non-random sampling and based on the researcher's decision, 100 people were selected as sample members among the athletes of the city. The main tool for data collection in this study is a standard questionnaire and its validity was confirmed by professional professors in the management discipline and its total reliability was above 0.7. Regarding the type of research and variables, SPSS software and PLS software have been used to analyze statistical data and test research hypotheses. Based on the results of testing the hypotheses, all the used factors have a significant effect on professional success, among which self-modeling has the highest impact and self-promoting has the lowest impact on the professional success of athletes.
۸.

ارائه مدل بازاریابی و تبلیغات مؤسسات ارائه دهنده خدمات آموزش، یادگیری و توسعه منابع انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل بازاریابی تئوری زمینه ای مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۲۰۵
مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد کیفی و روش تئوری زمینه ای برای طراحی مدل بازاریابی مؤسسات ارائه دهنده خدمات آموزش و توسعه منابع انسانی انجام شد. جامعه مورد مطالعه شامل مدیران مؤسسات ارئه دهنده خدمات آموزشی و توسعه منابع انسانی بود که از طریق نمونه گیری هدفمند شناسایی و انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه ها جمع آوری شد. یافته ها حاکی از آن است که عواملی نظیر شناخت سازمان های بزرگ و صنایع و دانستن مسائل و مشکلات آنها، مهارت های کارکنان موسسات آموزشی، انگیزه کارکنان موسسه، بانک های اطلاعاتی قوی ، استفاده از فناوری های نوین آموزشی، بسته بندی مناسب خدمات آموزشی، خدمات جانبی جذاب در موسسه، ارائه نمونه های موفق کارهای قبل، مدرسان باتجربه، برخورداری از استانداردهای آموزشی، مناسب بودن فضای آموزش ، سیستم تامین رضایت مشتری ، اعتبار مدارک و اخذ مجوزهای موسسه، شناخت رقبا ، شرایط اقتصادی جامعه و مردم، بحران های سیاسی، اجتماعی و زیستی و قیمت ها از جمله عوامل اصلی تأثیرگذار بر بازاریابی مؤسسات آموزش و توسعه منابع انسانی می باشند. در مدل تحقیق، افزایش درآمد، توسعه برند، افزایش قدرت در توسعه مدرسان و مربیان و توسعه اعتبار ملی، از پیامدهای به کارگیری راهبردهای مناسب برای بازاریابی مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی استخراج گردید.
۹.

ارائه الگویی جهت تدوین استراتژی ها ی توسعه صادرات در بازار های خارجی با استفاده از روش داده بنیاد (مطالعه موردی شرکت های پتروشیمی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی تو سعه صادرات بازار پتروشیمی صادرات غیر نفتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۱۴۰
در نظریه های اقتصادی، توسعه بازار صادرات به عنوان موتور رشد اقتصادی و عامل تداوم دوره حیات و ادامه فعالیت شرکت مطرح می شود. هدف از این پژوهش ارائه الگویی جهت تدوین استراتژی های توسعه صادرات بازار های خارجی در صنعت پتروشیمی با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. جامعه آماری خبرگان، اساتید و متخصصین حوزه پژوهش است. اندازه نمونه با استفاده از تکنیک هدفمند و گلوله برفی می باشد که در نظریه پردازی داده بنیاد گردآوری اطلاعات تا زمانی ادامه می یابد که پژوهش به اشباع برسد که در این پژوهش 14 نفر متخصص می باشد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه اکتشافی و نیمهساختار یافته می باشد. نتایج داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریه داده بنیاد در حوزه ارائه الگویی جهت تدوین استراتژی های توسعه صادرات بازارهای خارجی با استفاده از روش داده بنیاددر صنعت پتروشیمی منجر شد. In economic theories, the development of the export market is considered as the engine of economic growth and a factor in the continuation of the life cycle and the continuation of the company's activities. The purpose of this study is to provide a model for developing export development strategies for foreign markets in the petrochemical industry using an approach based on data theorizing. The statistical community is experts, professors and experts in the field of research. The sample size is using targeted technique and snowball that in data theorizing of data collection foundation continues until the research is saturated with 14 experts in this research. The data collection tool is exploratory and semi-structured interviews. The results of the data obtained from the interviews during the open, pivotal and selective coding process, to establish the foundation data theory in the field of providing a model for developing export market development strategies using foreign markets. The data-driven method led in the petrochemical industry.
۱۰.

طراحی الگوی متقاعد سازی مشتریان شرکت های گردشگری حوزه داخلی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: گردشگری متقاعد سازی اعتماد تعهد رضایت مندی وفاداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۴۸
بازاریابی برای آژانس های گردشگری از طریق فروش و جذب و حفظ گردشگران بسیار مهم و اساسی است. به دلیل اهمیتی که فروش برای آژانس های گردشگری دارد به کارگیری تکنیک های متقاعد سازی گردشگران برای آژانس ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. متقاعدسازی ریشه در مباحث روانشناسی اجتماعی دارد و دارای تکنیک های متعددی است که هرکدام دارای تأثیر ویژه ای در متقاعدسازی مشتری دارند. هدف از این پژوهش طراحی الگوی پارادایمی مبتنی بر تکنیک های متقاعدسازی مشتریان در حوزه گردشگری است. با توجه به اینکه روش انجام این پژوهش کیفی است در مرحله نخست با استناد به کتاب ها و مقالات موجود در حوزه بازاریابی و گردشگری مبانی نظری پژوهش گردآوری شد و در مرحله بعد با مصاحبه باز نظرهای خبرگان حوزه گردشگری که شامل استادان رشته بازاریابی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مدیران دفاتر گردشگری بود جمع آوری شد که با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2020 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش منجر به شناسایی 596 کد اولیه 28 مقوله فرعی و 11 مقوله محوری گردید. نتایج این پژوهش درنهایت منجر به طراحی الگوی پارادایمی متقاعد سازی مشتریان شرکت های گردشگری بر اساس تکنیک ها و اصول متقاعد سازی و پیامدهای آن بر رفتار مشتریان گردید.
۱۱.

نقش مشارکت مشتریان در ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی در اکوسیستم کسب وکار گردشگری، مورد مطالعه: مشتریان شرکت های فعال حوزه گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اکوسیستم کسب وکار مشارکت مشتری ارزش آفرینی اقتصادی و اجتماعی صنعت گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۱۶۰
امروزه تمرکز راهبردی بنگاه ها از دیدگاه عملکرد انفرادی به توسعه راهبرد مبتنی بر اکوسیستم کسب وکار تغییر یافته است. اکوسیستم کسب وکار به سیستم های وابسته متقابلی اشاره دارد که توسط پایه هایی از اعضای اکوسیستم مانند مشتریان، تأمین کنندگان، شرکا و دیگر ذی نفعان به هم پیوسته است. در میان اعضای اکوسیستم های کسب وکار، این مطالعه بر روی مشتریان و اثرگذاری مشارکت مشتری در ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی در اکوسیستم کسب وکار، در راستای پایداری اکوسیستم کسب وکار، تمرکز دارد. یکی از صنایع روبه رشد در کشورهای درحال توسعه صنعت گردشگری است که اهمیت بسزایی در تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشورها به ویژه ایران دارد و گردشگران نقش مهمی در تداوم گردشگری و آینده این صنعت ایفا می کنند. به این منظور، نقش کلیه مشتریان دفاتر خدمات گردشگری غرب کشور در هم آفرینی ارزش در اکوسیستم کسب و کار بررسی شده است. این پژوهش به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های هم بستگی و بر اساس هدف از نوع پژوهش های کاربردی و بر اساس روش اجرا و جمع آوری اطلاعات، پیمایشی است. با توجه به نامحدودبودن جامعه پژوهش، تعداد چهارصد نفر از مشتریان دفاتر خدمات گردشگری غرب کشور برای نمونه انتخاب شدند و روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس بوده است. اطلاعات لازم به دو روش کتابخانه ای و پیمایشی گردآوری شده است و ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسش نامه بوده است. داده های به دست آمده از پرسش نامه ها با فنون آماری توصیفی و استنباطی به وسیله نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس تجزیه و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده اثر مثبت و معنادار مشارکت مشتریان در ایجاد ارزش اقتصادی و ایجاد ارزش اجتماعی در اکوسیستم کسب وکار است. انگیزش و عوامل جامعه شناختی نیز دو محرک اثرگذار در میزان مشارکت مشتریان شناخته شده اند. همچنین، متغیرهای فرعی مانند جنسیت، استان مشتریان و تعداد دفعات مراجعه به آژانس های گردشگری در بازه زمانی یک سال، در برخی از روابط اصلی پژوهش اثر تعدیل کنندگی داشته است.
۱۲.

اعتباربخشی مدل رفتار خرید ناگهانی مشتریان در بخش خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار مصرف کننده رفتار خرید مصرف کننده رفتار خرید ناگهانی اعتباربخشی مدل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۳۱
هدف از انجام پژوهش حاضر اعتباربخشی مدل رفتار خرید ناگهانی مشتریان در بخش خدمات بود که با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی و تکنیک مدل سازی کوواریانس محور مورد اعتباربخشی قرار گرفت انجام پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان مختلف حقیقی و حقوقی مراجعه کننده به فروشگاه های افق کوروش در شهر تهران که به فروشگاه ها جهت خرید بود. که از این تعداد 384 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. روش نمونه گیری در مرحله اول به صورت خوشه ای انجام شد و فروشگاهها انتخاب شدند و در مرحله دوم پرسشنامه به مشتریان برای پاسخگویی به صورت تصادفی داده شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه با 178 گویه در چهار بعد بود و 46 مؤلفه جهت سنجش روایی ابزار پژوهش از شیوه روایی سازه و با توجه به شبکه عامل استخراج شده کیفی از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی نیز استفاده گردید، به عبارت دیگر جهت بررسی اعتبار عاملی ابزارهای سنجش عامل اصلی پژوهش (طراحی و اعتباربخشی مدل رفتار خرید ناگهانی مشتریان در بخش خدمات) از رویکرد تحلیل عاملی و تکنیک مدل سازی کوواریانس محور استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن بود علل و عوامل زمینه ای، بر راهبردهای افزایش خرید و راهبردهای کاهش پیامدهای منفی رفتار خرید ناگهانی تأثیر دارد. همچنین ضریب تأثیر راهبردهای افزایش خرید و راهبردهای کاهش پیامدهای منفی رفتار خرید ناگهانی بر پیامدهای رفتار خرید ناگهانی معنی دار است. توجه کردن به یافته های این پژوهش می تواند در ارتقاء رفتار خرید ناگهانی نقش مهمی ایفا نماید.
۱۳.

سنجش مهارت های بازاریابی مبتنی بر فناوری های دیجیتالی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۴۳
مهارت های بازاریابان در بازاریابی مبتنی بر فناوری دیجیتال برای مدیران شرکت ها یا افرادی که می خواهند تجارت خود را رونق ببخشند و مشتریان زیادی را جذب کسب و کار خود کنند از اهمیت خاصی برخوردار است. از مهم ترین مهارت های بازاریابان دیجیتال مهارت های کسب و کاری و تکنیکی است. در این پژوهش به منظور بررسی این موضوع چهار مهارت کسب و کاری (مهارت های پژوهشی، دانش تکنیکال و کاربردی، پایش و اندازه گیری و مهارت یکپارچه سازی مهارت های دیجیتالی)، و سه مهارت تکنیکی (مهارت های سازمانی، پیش بینی آینده و مهارت های ارتباط با مشتری)، با استفاده از مدل رویل و لن، ( 2014) و روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفت. تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون، آزمون t تک نمونه ای، آزمون T زوجی، آزمون t با دو نمونه مستقل و آزمون تحلیل واریانس در نرم افزار SPSS و ماتریس اهمیت عملکرد انجام گرفت . مطابق با یافته های پژوهش در مرحله اهمیت، بیشترین مقدار میانگین مربوط به مهارت های پیش بینی آینده با مقدار (6188/4)، و یکپارچه سازی مهارت های دیجیتالی با مقدار (4989/4)، است همچنین بیشترین شکاف میان ابعاد مهارتی بازاریابان دیجیتال مربوط به مهارت های پیش بینی آینده با مقدار (0014/1- )، و مهارت های پایش و اندازه گیری با مقدار ( 8913/0- )، است.
۱۴.

The Cultural Marketing Elements: The Essentials for Increasing of Museum Visits

کلید واژه ها: culture Cultural Marketing Marketing mix Museum Visiting Rate

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۲۴۵
Museum is the archaeological approach to the date, time, culture, society and human status or a demonstration of the new global conditions. Without understanding the philosophy, the meaning and nature museum cannot realize its importance in view of civilization. Today, Museums benefit from lots of different Marketing tactics in attracting visitors. Marketing is something used by someone who wants to influence the decision and behavior of another in order to reach its organizations' economic and social goals. Art Marketing is an integrated management process, which regards mutually satisfying exchange relationship with the customers as a means to achieve the organizational objectives.  One of the effective solutions is the using of the cultural marketing in order to develop a museum. The main objective of this study is the effect of the optimal use of cultural marketing in the rate of visits to museums. An analytical-descriptive methodology has been applied in this study. The questionnaire contains 35 items on a 5-point Likert scale. 300 questionnaires were distributed among visitors and museum officials in Tehran, Tabriz, Hamedan and Sanandaj were collected and analyzed. Cronbach’s alpha coefficient was used to ensure the reliability of the research tool. The questionnaire showed a very good reliability of 0.84 percent. The results show that the optimal utilization of cultural products, develop optimal pricing strategies, organizing people on the visit rate is effective. In addition, suitable use of advertising has increased the amount of historical tourism and visiting museums rate.
۱۵.

بررسی قوم نگاشتی بازاریابی کارآفرینانه در گردشگری روستایی (مورد مطالعه: روستای دولاب در استان کردستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی کارآفرینانه گردشگری روستایی قوم نگاری روستای دولاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۵۱
هدف: بازاریابی کارآفرینانه، به معنای شناسایی و بهره برداری پیش دستانه از فرصت ها برای جذب و حفظ بیشتر گردشگر است که از طریق رویکردهای نوآورانه به مدیریت ریسک، استفاده اهرمی از منابع و خلق ارزش صورت می گیرد. هدف از پژوهش حاضر، مشخص کردن وضعیت قوم نگاشتی بازاریابی کارآفرینانه در گردشگری روستای دولاب است. روش: این پژوهش، به شیوه کیفی و با استفاده از قوم نگاشتی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، ساکنان روستای دولاب هستند که در زمینه گردشگری روستایی، به عنوان کارآفرین فعالیت می کنند. با روش نمونه گیری هدفمند، 10 نفر از روستاییان کارآفرین انتخاب شدند. داده ها از طریق مشاهده، مصاحبه و یادداشت برداری جمع آوری شدند. استادان، معیارهای اعتبار، انتقال، اعتماد، تأیید و اصالت را بررسی و روایی و پایایی داده ها را تأیید کردند. در نهایت، پس از اِعمال کدگذاری باز، مفاهیم استخراج شده با استفاده از روش تحلیل شماتیک و نسخه 18 نرم افزار مکس کیودی آی مدل سازی شدند. یافته ها: پس از انجام مصاحبه با نمونه آماری و کدگذاری و مقوله بندی داده های مربوط به بازاریابی کارآفرینانه، در مجموع، 158 مفهوم، 44 مقوله و 10 مقوله محوری استخراج شد. کدگذاری گردشگری روستایی در روستای دولاب تمامی ابعاد اقتصادی، اکولوژیکی، فرهنگی، محیطی، اجتماعی، کشاورزی، خدمات و اقدامات، تجربه محوری را شامل می شود. نتیجه گیری: این پژوهش، یکی از پژوهش های اولیه در زمینه بازاریابی کارآفرینانه در گردشگری روستایی است که به مدلی توسعه یافته در خصوص بازاریابی کارآفرینانه با ابعاد بسیاری همچون فرصت محوری، پیش نگری، ایجاد ارزش، اهرم کردن منابع، مشتری گرایی، نوآوری گرایی، ریسک پذیری، محتوامحوری، هدایت و رهبری و هدف محوری دست یافته است.
۱۶.

پیمایشی در منابع آموزشی نظام دانشگاهی: کتب درسی رشته مدیریت بازرگانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منابع آموزشی پیمایش کتب درسی دانشگاهی رشته مدیریت بازرگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۲۳۰
هدف: پژوهش حاضر پیمایشی در کتب درسی دانشگاهی رشته مدیریت بازرگانی است که طی آن چکلیستی حاوی 31 گویه بهصورت حضوری و غیرحضوری از طریق ایمیل و لینک آنالین و استفاده از شبکههای اجتماعی )تلگرام و لینکداین( در اختیار اساتید این رشته در دانشگاههای غرب کشور قرار گرفت و نقاط قوت و ضعف کتب این حوزه را از دیدگاه آنان شناسایی نمود. روش: جامعه آماری پژوهش اساتید حوزه مربوطه در دانشگاههای غرب کشور و روش تحقیق از نوع ترکیبی است. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختاریافته براساس سؤاالت فرآیندی استفاده شد. یافتهها: نتایج نشان میدهد که اگرچه کتب دانشگاهی رشته مدیریت بازرگانی ازلحاظ ظاهری و محتوایی در جایگاه نسبتاً مناسبی قرار دارند، اما برخی معیارها ازجمله »تغییرات شکلی اثر در چاپهای بعدی«، »بومیسازی با فرهنگ ملی«، »روزآمدی دادهها و اطالعات« و »پیوند نظریهها با مشاغل« نقاط ضعف کتب این حوزه شناسایی شدند ونیاز به کار بیشتری در این زمینهها احساس می گردد
۱۷.

طراحی مدل بازاریابی مبتنی بر تجربه مشتری در طبیعت گردی استان کردستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی مبتنی بر تجربه مشتری طبیعت گردی نظریه داده بنیاد استان کردستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۱۱
هسته اصلی خدمات صنعت گردشگری به طور کلی و طبیعت گردی به طور خاص ، خلق تجربه است و افراد با سفر به طبیعت و درگیر شدن در یک فرآیند طبیعت گردی به کسب تجربه می پردازند. در این پژوهش به طراحی مدل پارادایمی بازاریابی مبتنی بر تجربه طبیعت گردها در استان کردستان پرداخته شده است ، که بدین منظور با مصاحبه از طبیعت گردها و خبرگان در حوزه طبیعت گردی ، نظرات آن ها گرفته شده و با به کارگیری نظریه داده بنیاد ، عوامل علّی ، زمینه ایی ، مداخله گر ، راهبردها و پیامدهای ناشی از بازاریابی مبتنی بر تجربه در شش مقوله اصلی ، چهل و شش مقوله فرعی و یک صد و سیزده مفهوم طبقه بندی شده است. نتایج نشان می دهند، مدل بازاریابی مبتنی بر تجربه مشتری در طبیعت گردی از مقوله های اصلی ، علّی (عوامل فردی و اجتماعی) ، پدیده محوری(ابعاد بازاریابی مبتنی بر تجربه) ، عوامل زمینه ایی(نقش شرکت های خدمات گردشگری ، جامعه محلی و ایمنی و امنیت) ، عوامل مداخله گر(سیاسی و قانونی، اقتصادی ، اجتماعی، فنّاورانه و زیست محیطی ) ، راهبردها (محصول، قیمت، ترفیع، مکان، مردم و کارکنان ، شواهد فیزیکی ، فرآیند و برنامه ها ، شخصی سازی و مشارکت)و پیامدها برای (طبیعت گردها، شرکت های خدمات گردشگری و جامعه محلی) تشکیل شده است.
۱۸.

تأثیر تبلیغات تأیید کننده های مشهور بر نگرش زنان مصرف کننده با نقش میانجی خودپنداره(مورد مطالعه:مصرف کنندگان لوازم آرایشی بهداشتی در شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تائید کننده های مشهور نگرش مصرف کننده خودپنداره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۲۶۳
امروزه اهمیت تبلیغات در رونق کسبوکار بر کسی پوشیده نیست و صاحبان صنایع بهخوبی به عمق این مسئله پی بردهاند که غفلت از دنیای تبلیغات میتواند صدمه جبرانناپذیری بر کسبوکارهای آنها وارد کند. یکی از رایجترین ترفندهای مورداستفاده در تبلیغات استفاده از افراد مشهور است که محصول را مورد تائید قرار میدهند. در دنیای امروز استفاده از این اشخاص در تبلیغات، بخشی از هزینههای سازمانها را برای پیش برد فروش محصولات آنها، به خود اختصاص داده است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر استفاده از تبلیغات تائید کنندههای مشهور بر نگرش زنان مصرفکننده با توجه به نقش میانجی خودپنداره است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان مصرفکننده لوازمآرایشی بهداشتی شهر تهران بوده که در معرض تبلیغات قرارگرفتهاند. از این جامعه با استفاده از فرمول کوکران، نمونهای به حجم ۳۸۴ نفر و به روش نمونهگیری غیر احتمالی در دسترس انتخابشده است. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه استاندارد اسماعیلپور و همکاران (۱۳۹۶) که پایایی و روایی آن مورد تائید قرارگرفته است. بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از مدل یابی معادلات ساختاری و نرمافزارهای SPSS و AMOS استفادهشده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که تبلیغات تائید کنندههای مشهور بر نگرش و خودپنداره زنان مصرفکننده لوازمآرایشی بهداشتی تأثیر مستقیم و معناداری دارد؛ اما خودپنداره بر نگرش زنان مصرفکننده لوازمآرایشی بهداشتی شهر تهران تأثیر مستقیم و معناداری ندارد.
۱۹.

بررسی تاثیر کیفیت خدمات و رضایت مندی بر وفاداری مشتریان هتل های استان کردستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات وفاداری مشتری رضایتمندی مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۷۴
مشتریان هر سازمانی کانون توجه آن سازمان قرار دارند.ازاین رودرک وفهم انتظارات مشتریان به منظور ارضای نیازهایشان وارائه خدمات مناسب وحتی کیفیت برتر وفراتر از ان برای سازمان های خدماتی امری اجتناب ناپذیر است. صنعت هتلداری نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر حسب روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را همه مشتریان دائمیِ هتل های استان کردستان تشکیل داده که در سال دست کم یک شب در هتل اقامت داشته اند. از آنجا که آمار دقیقی از حجم جامعه مشتریان هتل های استان در دسترس نیست و جامعه نامحدود است، لذا بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه پژوهش تعیین و ۳۸۴ بر آورد شد. روش نمونه گیری ساده و طبقه بندی شده است.متغیر وابسته پژوهش، وفاداری مشتری است که به وسیله متغیرهای کیفیت خدمات( مستقل) و رضایتمندی مشتری (میانجی)بر اساس پرسشنامه سرکوآل و مقیمی (۱۳۹۲) سنجیده شد. به منظور بررسی فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که از نظر مشتریان کیفیت خدمات در سطح متوسط به بالایی ارائه شده است. همچنین داده ها بیانگر رضایتمندی و وفاداری مشتریان است. نتایج نشان می دهند مؤلفه های کیفیت خدمات و رضایتمندی بر وفاداری مشتری تأثیر معناداری دارد.
۲۰.

تاثیر رسانه های ارتباطی بازاریابی بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد (مطالعه موردی منطقه گردشگری بیستون کرمانشاه)

کلید واژه ها: منطقه گردشگری بیستون کرمانشاه تصویر ذهنی گردشگران از مقصد رسانه های ارتباطی بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۹۴
ایجاد یک تصویر ذهنی مناسب از جذابیت های گردشگری منطقه تمایل سفر به منطقه را در ذهن گردشگران بالقوه ایجاد نموده و زمینه های سفرهایشان را به منطقه فراهم مینماید. رسانه هایی از قبیل مجله و کتابچه های راهنما، بروشورهای گردشگری، تبلیغات دهان به دهان، اینترنت، تلویزیون. رادیو. ماهواره هر کدام میتوانند تاثیری جداگانه و در وسعتی متفاوت ایجاد کنند. در این پژوهش متغیر رسانه های ارتباطی به عنوان متغیر مستقل و متغیر تصویر ذهنی گردشگران به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفتند. فرضیه های این پژوهش برای اثبات تاثیر رسانه های ارتباطی بازاریابی بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد )مطالعه موردی منطقه گردشگری بیستون کرمانشاه( طراحی شده است. به همین منظور و برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش، یک پرسشنامه مشتمل بر 30 سوال بر اساس طیف لیکرت طراحی و در بین 378 نفر از گردشگرانی که سابقه حداقل یکبار بازدید از منطقه گردشگری بیستون را دارا میباشند، توزیع و تکمیل گردیده و در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و با مقدار 0.763 مورد تایید قرار گرفت. سپس فرضیه های پژوهش به روش مدل معادلات ساختاری بررسی و تائید شده و پیشنهادات مرتبط ارائه گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان