پرویز کفچه

پرویز کفچه

مدرک تحصیلی: استادیار، دانشگاه کردستان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
۱.

تحلیلی بر نقش گرایش ها و اقدامات مدیریت استعداد بر عملکرد کسب و کارهای فناورانه در پارک علم و فناوری کردستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وضعیت حقوقی رانندگان حمل ونقل هوشمند شرکت های حمل ونقل تبعیت حقوقی حقوق تکنولوژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 254 تعداد دانلود : 306
در دنیای رقابتی امروز، سازمان ها برای ماندگاری در رقابت با سایر رقبا، باید عملکرد خود را ارتقا بخشیده و در تلاش ایجاد فرصت هایی برای جذب استعدادهای برتر باشند. هدف از انجام این پژوهش نیز مشخص کردن نقش گرایش ها و اقدامات مدیریت استعداد بر عملکرد کسب و کارهای فناورانه شرکت های فعال در پارک علم و فناوری استان کردستان می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی و بصورت پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت ها و سازمان های مستقر در پارک علم و فناوری استان کردستان است که تعداد شرکت های مورد مطالعه ۸۱ شرکت بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی آسان و از طریق فرمول کوکران تعداد ۶۸ شرکت بدست آمد. ابزار اصلی گردآوری داده پرسشنامه محقق ساخته می باشدکه روایی محتوایی آن به تأیید ۷ نفر از اساتید صاحب نظر مدیریت رسانده شد و پایایی ترکیبی و کل بدست آمده نیز بالای ۷/۰ بدست آمد. جهت تحلیل داده های پژوهش از نرم افزارهای SPSS و SMART PLS استفاده شده است. نتایج نشان دادند که اقدامات و گرایش های مدیریت استعداد بر عملکرد کسب و کارهای فناورانه تأثیر مثبت و معناداری دارد. اقدامات مدیریت استعداد با ضریب ۶۱۱/۰ بیش ترین تأثیرگذاری را بر عملکرد کسب و کارهای فناورانه دارد و سیستم های کارمحور با ضریب ۳۴۴/۰ کم ترین تأثیر را بر عملکرد کسب و کارهای فناورانه داشت. نتایج نشان داد که اقدامات مدیریت استعداد برای شرکت های دانش بنیان اولویت بالاتری نسبت به گرایش های استراتژیک مدیریت استعداد دارد. بدین معنا که برای کسب و کارهای فناورانه نتایج کوتاه مدت به دلیل لذت آنی دارای اهمیت بالاتری نسبت به نتایج بلند مدت می باشد.
۲.

پیامدهای مشارکت مشتری به منظور خلق محصولات جدید در صنعت گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشارکت مشتری خلق محصولات جدید گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 657 تعداد دانلود : 741
هدف از انجام این پژوهش بررسی پیامدهای مشارکت مشتری به منظور خلق محصولات جدید در صنعت گردشگری است. با توجه به پیشینه تحقیق و مطالعات پژوهشگران، مدل مفهومی پژوهش تدوین و فرضیه ها تعیین شده اند. در این مطالعه که از نوع پیمایشی   هم بستگی و تک مقطعی است، نمونه گیری به صورت غیرتصادفی در دسترس از بین مشتریان آژانس خدمات مسافرتی شوان گشت در کردستان انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختار  استفاده شده که به این منظور نرم افزار آماری اسمارت پی ال اس به کار گرفته شده است. یافته های پژوهش تأثیر مشارکت مشتری به منظور خلق محصول جدید را بر رضایت، وفاداری، هزینه مشتریان و سرعت نوآوری مشخص کرده است. طبق نتایج به دست آمده، مشارکت مشتری از بین متغیرهای انتخاب شده بیشترین تأثیر مثبت را در رضایت گردشگران از سفر خواهد داشت و پس از آن به ترتیب بیشترین تأثیر را در وفاداری، هزینه های مشتریان و سرعت نوآوری داشته است. در این پژوهش، برای نخستین بار در ایران، پیامد های مشارکت مشتری در خلق محصول و خدمات جدید در صنعت گردشگری بررسی شده است.
۳.

تأثیر هوش استراتژیک بر هوش کلان محیطی، هوش منابع سازمانی، هوش رقابتی و هوش فرآیندهای سازمانی

کلید واژه ها: هوش استراتژیک هوش کلان محیطی هوش منابع سازمانی هوش رقابتی هوش فرآیندهای سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 144 تعداد دانلود : 146
مقدمه و هدف : هدف این تحقیق بررسی تأثیر هوش استراتژیک بر هوش کلان محیطی، هوش منابع سازمانی، هوش رقابتی و هوش فرآیندهای سازمانی وزارت ورزش و جوانان می باشد. روش شناسی: آمیخته اکتشافی متوالی می باشد، تعداد نمونه مورد استفاده در مرحله دلفی برای این پژوهش 12 نفر و روش نمونه گیری زنجیره ای یا گلوله برفی می باشند. در بخش کمی پژوهش حاضر، جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان به تعداد 705 نفر می باشند. پرسشنامه که پس از مرحل دلفی و با نظر خبرگان بدست آمده است شامل 133 گویه می باشد. نتایج :  این ابزار به روش تحلیل عامل اکتشافی اعتباریابی شد. با نرم افزار اس پی اس اس تحلیل عامل اکتشافی (آزمون الگوی اندازه گیری مبنی بر روایی و اعتبار ابزارهای اندازه گیری) و با نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل عامل تأییدی (آزمون الگوی ساختاری، آزمون فرضیه ها و بررسی اثر متغیرها بر یکدیگر) انجام شد. نتیجه گیری : هوش استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان متشکل از انواع مختلفی از هوش است که یک هم کوشی و تعامل بین هوش کلان محیطی، منابع سازمانی، هوش رقابتی، هوش فرآیندهای سازمانی در وزارت مذکور ایجاد می کند تا اطلاعات و دانش ارزش افزوده برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک سازمان را فراهم کند.  
۴.

بررسی تأثیر هوش هیجانی بر کار تیمی در فرودگاه های غرب کشور

کلید واژه ها: هوش هیجانی کارتیمی فرودگاه های غرب کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 97 تعداد دانلود : 474
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات هوش هیجانی بر کارتیمی در فرودگاه های غرب کشور (کرمانشاه، سنندج، همدان و ایلام) می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است و از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان فرودگاه های غرب کشور (کرمانشاه، سنندج، همدان و ایلام) به استثنای نیروهای خدماتی می باشند که بر اساس اطلاعات اخذ شده از امور اداری فرودگاه های فوق الذکر، تعداد جامعه آماری معادل 270 نفر هستند. حجم نمونه با برآوردی از جامعه آماری و با استفاده از جدول مورگان و کرجسی به تعداد 155 نفر انتخاب شدند. همچنین نمونه گیری به صورت تصادفی نسبی انجام شد. روش های آماری شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی (کولموگروف-اسمیرنوف، همبستگی پیرسون، ام. باکس، لون، تحلیل واریانس یک طرفه بین آزمودنی و تحلیل کوواریانس چندمتغیره) بود و نتایج بدست آمده در کل نشان داد که رابطه معنی داری بین هوش هیجانی و کارتیمی وجود دارد و نیز هوش هیجانی با ابعاد کارتیمی دارای ارتباط مثبت و معنی داری بود. همچنین هوش هیجانی با نوع فرودگاه های غرب کشور دارای ارتباط معناداریمی باشد. از طرفی هوش هیجانی بیشترین تاثیر را بر توجه به نتیجه کار و سپس اعتماد، مسئولیت پذیری، تعهد و عدم ترس از برخورد داشت.
۵.

تأثیر شخصیت مقصد بر بازدید مجدد و ترویج با تاکید بر شناسایی و رضایت (مورد مطالعه: مقصدهای گردشگری استان کردستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شخصیت مقصد رضایت شناسایی بازدید مجدد تبلیغات شفاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 530 تعداد دانلود : 945
بازاریابان نوآور گردشگری در یک بازار به طور فزاینده رقابتی، به منظور تأکید بر منحصر بفرد بودن مقاصد گردشگری، به سرعت در حال اتخاذ استراتژی های برندینگ مشابه آنچه که بازاریابان محصول به کار می برند، هستند. شخصیت برند، رضایت مشتری و شناسایی مشتری با برند، در چندین زمینه محرک های مهم رفتار مصرف کننده هستند؛ با این حال مطالعاتی در مورد نقش سازنده ی آنها در رفتار گردشگر وجود ندارد. هدف از این پژوهش مشخص نمودن تأثیر شخصیت مقصد بر بازدید مجدد و ترویج مقاصد گردشگری استان کردستان است بنابراین، پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی از نظر ماهیت توصیفی و از نظر روش انجام پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل گردشگران داخلی بازدید کننده از استان کردستان به ویژه سه شهر پر بازدید سنندج، مریوان و بانه است؛ با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، تعداد اعضای نمونه مطابق فرمول کوکران، 384 نفر تعیین گردید. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد و داده ها از طریق مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که پنج ویژگی شخصیتی استان کردستان به ترتیب، عبارتند از: اصیل، صمیمی و مهربان، گرم و صمیمی، خوش رو، متواضع. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که شخصیت مقصد بر رضایت از مقصد، تعیین هویت گردشگر با مقصد، ترویج مقصد و قصد بازدید مجدد، تأثیر مثبت دارد؛ رضایت گردشگر بر شناسایی گردشگر با مقصد، ترویج مقصد و قصد بازدید مجدد تأثیر مثبت دارد و شناسایی بر ترویج مقصد و قصد بازدید مجدد تأثیر مثبت دارد.
۶.

عوامل کلیدی تاثیرگذار بر عملکرد بازار با نقش واسطه ای نوآوری برند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی برند نوآوری نوآوری برند عملکرد بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 666 تعداد دانلود : 758
دستیابی به عملکرد بازار بالاتر، هدفی است که سازمان ها همواره برای رسیدن به آن، به اقدامات مختلفی روی می آورند. این پژوهش که به بررسی عوامل کلیدی تاثیرگذار بر عملکرد بازار با نقش واسطه ای نوآوری برند می پردازد، از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش، پیمایشی تحلیلی است. جامعه آماری شامل مدیران استراتژی، برنامه ریزی، بازاریابی، برند و فروش در شرکت های ایرانی است و داده های پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس از طریق فرمول کوکران از میان 400 نفر از مدیران شرکت های ایرانی به دست آمده است. جهت آزمون فرضیه ها، از روش مدل یابی معادلات ساختاری، با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سازه های نوآوری محصول، گرایش استراتژیک، نوآوری برند و گرایش به کارآفرینی، بر عملکرد بازار تاثیر مثبت و معناداری دارند. سازه های یادگیری سازمانی، گرایش به بازار، نوآوری محصول ، گرایش استراتژیک و گرایش به کارآفرینی نیز به صورت غیرمستقیم بر عملکرد بازار تاثیر مثبت و معناداری دارد و متغیر میانجی نوآوری برند، موجب تشدید رابطه ها خواهد شد.
۷.

به کارگیری ابزارهای بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: هتل ها و آژانس های مسافرتی استان کردستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی الکترونیک ابزارهای بازاریابی الکترونیک گردشگری هتل آژانس مسافرتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 42 تعداد دانلود : 30
به دلیل نقش انکا رناپذیر فناوری های اطلاعات در پیشرفت صنایع، در این پژوهش به معرفی نوین ترین ابزارهای موجود در یکی از حوز ه های کاری مدیران که استفاده از فناوری ها برای انجام امور بازاریابی است، پرداخته شده است. در این پژوهش وضعیت وجود و عدم وجود و میزان استفاده از این ابزارها در هتل ها و آژانس های مسافرتی استان کردستان بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش، 756 نفر از کارکنان آژانس های مسافرتی و کارکنان قسمت رزرواسیون و قسمت بازاریابی هتل های استان کردستان می باشد. تعداد اعضای نمونه 255 نفر از کارکنان این مراکز است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده شده است. نتایج حاصل از یافته ها نشان داد از بین 8 ابزار بازاریابی الکترونیک، شبکه های اجتماعی، ایمیل، وب سایت، موبایل و اینترانت در هتل ها و آژانس های مسافرتی استان کردستان استفاده می شوند که از میان این ابزارها، شبکه های اجتماعی بیشترین درصد و اینترانت کمترین درصد را در میان پاسخگویان دارد. همچنین بیشترین درصد بکارگیری ابزارهای بازاریابی الکترونیک به صورت همزمان مربوط به سه ابزار بازاریابی الکترونیک است. از بین انواع شبکه های اجتماعی، سه شبکه اجتماعی در هتل ها و آژانس های مسافرتی استان کردستان مورد استفاده قرار می-گیرند که عبارتند از: تلگرام، اینستاگرام و فیس بوک. بیشترین درصد استفاده مربوط به تلگرام و کمترین درصد مربوط به فیس بوک می باشد.
۸.

رابطه بین راهبرد های کسب و کار و راهبرد های بازاریابی در شرکت های کوچک و متوسط(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبرد راهبرد کسب وکار راهبرد بازاریابی شرکت های کوچک و متوسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 728 تعداد دانلود : 787
در محیط متغیر و پویای امروزی، شرکت ها نیازمند طراحی و بهره گیری از راهبرد هایی هستند که بتواند آن ها را در بهبود روز افزون عملکردشان یاری رساند؛ از سوی دیگر ارائه بهترین عملکرد در زمینه ی بازاریابی به اساسی ترین دغدغه ی مدیران تبدیل شده است و می کوشند تا به عملکرد برتر دست یابند؛ بنابراین بهره گیری راهبرد مناسب ازجمله موارد مهم هر شرکتی است. هدف این مقاله بررسی رابطه بین راهبردهای کسب وکار و راهبردهای بازاریابی در شرکت های کوچک و متوسط است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و جزو پژوهش های همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری شامل 345 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت ها است که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس و بهره گیری از فرمول کوکران حجم نمونه 182 نفر لحاظ شد. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شد که روایی صوری آن توسط استادان دانشگاه و اعتبار سازه نیز از طریق تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل موردبررسی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ مناسب تشخیص داده شد. نتایج حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد بین راهبرد های کسب و کار و راهبرد های بازاریابی همبستگی قوی وجود دارد.
۹.

الگوی ارتقاء عملکرد سازمانی با کارآفرینی راهبردی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی کارآفرینی راهبردی عملکرد ادراک شده شرکت های کوچک و متوسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 90 تعداد دانلود : 807
هدف این مطالعه ارائه الگوی ارتقاء عملکرد سازمانی با کارآفرینی راهبردی است. در این مقاله ابتدا به مرور مفاهیم و مبانی نظری پرداخته شده و سپس، با استفاده از مطالعات و پژوهش های پیشین شاخص های اندازه گیری هریک از مولفه ها و ابعاد مورد بررسی استخراج شده است. جامعه آماری شامل مدیران 320 شرکت کوچک و متوسط استان کردستان است و 175 نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب شد. داد ه های پژوهش با پرسشنامه جمع آوری شد و در نهایت با استفاده از تحلیل رگرسیون، مدل عملیاتی پژوهش به دست آمد. نتایج نشان داد که فقط چهار عامل نوآوری، بیش فعال بودن، تهاجم رقابتی و ریسک پذیری از میان هفت عامل شناسایی شده کارآفرینی راهبردی بر عملکرد ادراک شده تاثیر مثبت و معناداری دارند و سایر عوامل دارای تاثیر معناداری نبوده اند. ضمنا تهاجم رقابتی دارای بیشترین تاثیر بوده و ریسک پذیری، نوآوری و فوق فعال بودن در جایگاه های بعدی قرار داشتند.
۱۰.

رابطه بین راهبرد رقابتی و عملکرد مالی در بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبرد رقابتی گونه های راهبردی عمومی مایلز و اسنو عملکرد مالی سودآوری بازده سهام بازده سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 114 تعداد دانلود : 759
صنعت بانکداری ایران در حال نزدیک شدن به تحولات گسترده ای است. چشم انداز شدت گرفتن رقابت در این صنعت، حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی و نزدیک شدن به بازارهای بین المللی در آینده نه چندان دور، شرایطی را پدید آورده است که در آن برنامه ریزی استراتژیک برای بانک ها اهمیتی ویژه یافته است. بنابراین مبرهن است که کارایی بانک های تجاری ایران زمانی محقق می شود که راهبرد های رقابتی با بینش و درایت ویژه و به نحو مناسب به وسیله ی سازمان اتخاذ شود. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی رابطه بین راهبرد رقابتی و عملکرد مالی بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، راهبرد 7 بانک تجاری از طریق پرسشنامه کونانت و دیگران (1990) شناسایی گردید و سپس رابطه آن ها با عملکرد مالی مورد سنجش قرار گرفت. روش انجام این پژوهش توصیفی بوده و از تحلیل واریانس برای تعین ارتباط بین راهبرد های رقابتی و عملکرد مالی استفاده شده است. درنهایت نتایج به دست آمده از روش های آماری حاکی از وجود ارتباط معنی دار، بین راهبرد رقابتی و دو بعد از سه بعد عملکرد مالی (شامل سود و بازده سهام) در بانک های موردمطالعه است. همچنین در این پژوهش مشاهده شد که بین بازده سرمایه گذاری بانک ها بر اساس نوع راهبرد تفاوت معناداری وجود نداشته است. Abstract Banking industry is experiencing a huge development in Iran. The view of increasing the competence in this industry, moving toward economic independence and approaching to international markets in future, making situations in that strategic planning is so important for banks. So it's clear that efficiency of trading banks in Iran become a reality when competitive strategies adopted conveniently by an organization. The purpose of this research is recognizing the connection between competitive strategy and financial performance of trading banks in stock market of Tehran. For this purpose, strategies of 7 trading bank were recognized by standard questionnaire of Conant et.al (1990) and then their connection with financial performance was evaluated. The method of this research is descriptive and variance analysis is used for determining the relation between competitive strategies and financial performance. Finally, results show a meaningful relation between competitive strategy and two aspects of three aspects of financial performance (including profit and stock returns) in sample banks. It was observed that there is not a meaningful difference between return on investment of banks based on the type of strategy. Keywords: Competitive Strategies; General Strategic Types of Miles and Snow; Financial Performance; Profitability; Stock Returns ; Return on Investment .
۱۲.

بررسی اثرات مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک رفاه (مطالعه موردی:استان کردستان)

کلید واژه ها: مدیریت دانش مدیریت ارتباط با مشتری بانک رفاه کارگران منابع دانش مدل معادلات ساختاری (LISREL)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT کلیات
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی روابط فرد و سازمان
تعداد بازدید : 727 تعداد دانلود : 386
در پژوهش حاضر اثرات مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری، مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش، توصیفی و از شاخه پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش 180 نفر از کارکنان شعب بانک رفاه استان کردستان می باشد. در این پژوهش برای اکتشاف عوامل و بسط گویه های پرسشنامه از روش تحلیل مولفه های اصلی(PCA) و روابط ساختاری (LISREL) استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، مدیریت دانش از طریق منابع دانش بر جنبه های مختلف مدیریت ارتباط با مشتری یعنی رضایت مشتری، وفاداری مشتری، جذب مشتری و تعامل با مشتری اثر مثبت و معنی داری دارد. بر اساس یافته ها بیشترین اثرگذاری مدیریت دانش بر رضایت مشتری بوده و متغیرهای وفاداری ، جذب و تعامل با مشتری در درجات بعدی قرار دارند.
۱۳.

مدل سازمانی برای تفکر راهبردی: (مطالعه تجربی)

کلید واژه ها: مشارکت سازمانی مدیریت راهبردی تفکر راهبردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 190 تعداد دانلود : 346
تفکر راهبردی حوزه ای است که به نظریه پردازی و مفهوم سازی نیاز دارد. در این مقاله تلاش شده است، مدلی از تفکر راهبردی در سطح سازمانی ارائه و آزمایش شود. این مدل بیانگر مشارکت افراد گوناگون در سطوح سازمانی در فرایند تفکر راهبردی و عوامل گوناگون اثرگذار بر این سطح از مشارکت است. مدل تحقیق با استفاده از نمونه ای آماری مورد سنجش و بررسی قرار گرفت و میزان اثرگذاری هر یک از عوامل با استفاده از داده های گردآوری شناسایی شد. مدل آزمون شده بیانگر نقش هر یک از عوامل یادشده در مدل برای تفکر راهبردی در سطح سازمانی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان