آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۱

چکیده

بیان مسئله: بازآفرینی بخش های قدیمی و مرکزی شهرها با هدف حفظ ارزش های زیستی در کنار پاسخ گویی به نیاز کاربران، اهمیت زیادی دارد. با ظهور موج دوم شهرنشینی در کشورهای درحال توسعه، بخشی از بافت های شهری متأثر از مداخلات مدرنیستی، دچار دگردیسی شده به گونه ای که عموماً این بافت ها، معنا و عملکرد خود را از دست داده و با تنزل ارزش های زیستی و تضعیف هویت مکان مواجه شده اند. با ادامه این روند و عدم توجه به زمینه، این محله ها در حال تغییر شکل به مکان های فاقد معنی و هویت در ورای ادراک شهروندان هستند.هدف پژوهش: تحقیق حاضر سعی دارد تا با مطالعه ای روشمند، مؤلفه های کیفیت محیط خیابان شهری را استخراج و با تدوین فرایند بازآفرینی خیابان شهری مبتنی بر ارتقاء هویت از این طریق، بتواند علاوه بر شناخت و تحلیل خیابان چهارباغ، پیشنهاداتی برای جهت دهی به مداخلات کالبدی با هدف ارتقاء هویت ارائه کند.روش پژوهش: این پژوهش با رویکرد آمیخته کمی و کیفی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. به منظور تقویت پژوهش و اعتبار بیش تر یافته ها، زاویه بندی به کار گرفته شد. برای جمع آوری داده ها از روش گروه متمرکز و پرسش نامه مردمی استفاده شد. تحلیل داده های برآمده از گروه متمرکز با استفاده از روش تحلیل کدگذاری و داده های حاصل از پرسش نامه با بهره گیری از روش فریدمن، ضریب هم بستگی پیرسون و با ابزار (SPSS) انجام شد.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده در بُعد نظری حاکی از آن است که اساساً مهم ترین مؤلفه های خیابان شهری از نظر پژوهشگران عبارت است از دسترسی، تداوم فضایی، ایمنی و امنیت، همه شمولی و اختلاط اجتماعی، کیفیت عرصه همگانی، محصوریت و شفافیت، تنوع و اختلاط کاربری ها و حمایت از ذی نفعان. در بٌعد عملی نیز می توان با اصلاح دسترسی و تعدیل اندازه بلوک های شهری، تنوع و اختلاط کاربری، طراحی مبلمان شهری و تقویت ادراک شهروندان از فضا (با افزایش خوانایی، تناسب فرم های جدید و وحدت فضایی) هویت خیابان چهارباغ هرات را ارتقاء داد.

Regeneration of Herat’s Chaharbagh Street to Promote its Place Identity

respond to users’ needs is essential. With the advent of the second wave of urban development in developing countries, part of urban fabrics affected by modernist interventions has changed and metamorphosed to the point that they have lost their meaning and function, consequently leading to the degradation of biological values and weakening of the identity of the place. With this continuing trend and the lack of attention to the background, these neighborhoods are being transformed into places devoid of meaning and identity fathomable by citizens. Research objective: This study aims to extract the quality components of urban streets systematically by formulating the process of regenerating urban streets with a focus on promoting identity and analyzing Chaharbagh Street to propose complementary interventions to further promote its identity. Research method: This study used a mixed approach using the descriptive-analytical method. Triangulation was used to strengthen the research and increase the validity of the findings. The focus group method and a public questionnaire were used to collect the data. The data from the focus group were analyzed using coding, and the data from the questionnaire were analyzed using the Friedman method and Pearson correlation coefficient in SPSS. Conclusion: The theoretical results revealed essential components of urban streets: access, spatial continuity, safety, and security, inclusiveness, and social mixing, quality of the public space, enclosure and transparency, diversity, mixed land uses, and supporting stakeholders. Modifying accessibility and adjusting the size of urban blocks and mixed land uses, designing urban furniture, and strengthening citizens’ perceptions of space (by increasing legibility, the proportion of new forms, and spatial unity) can improve the identity of Chaharbagh Street in Herat.Research objective:The present research tries to extract the components of urban street environment quality through a methodical study so that in addition to recognizing and analyzing Chaharbagh Street, it can provide suggestions for directing physical interventions with the aim of promoting identity. Research Method:This research has been done with a mixed quantitative and qualitative approach and using a descriptive-analytical method. In order to strengthen the research and further validate of the findings, Triangulation Sampling was used.Center group method and popular questionnaire were used to collect data. Data analysis from the center group was performed using coding analysis method and data obtained from the questionnaire was performed using Friedman method, Pearson correlation coefficient and SPSS.Conclusion:The results indicate that basically the most important components of urban streets for researchers are access,spatial continuity, safety, security,inclusion, social mixing, quality of public space, confinement, transparency, diversity, mixing of land uses. and supporting stakeholders,improving access and adjusting the size of urban blocks, strengthening citizens' perception of space (by increasing readability fit of new forms and spatial unity),diversityو mixing of land use and design of urban furniture are some of the measures that promote identity.

تبلیغات