آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۹

چکیده

بیان مسئله: سوریه علی رغم داشتن تمدنی دیرین، دولت ملتی1 است نوپا که طی یک صدسال اخیر در معرض جنگ های متعددی قرار داشته است، اما جنگ های داخلیِ ده سال گذشته و سیطره داعش، خشونت و اختناق گسترده ای را به همراه داشته که موجب به جا گذاشتن تأثیرات عمیق جامعه شناختی و روان شناختی بر مردم و به تبع آن فرهنگ و هنر این کشور شده است. هنر مدرن به ویژه در بحبوحه جنگ ها، هم زبانی مناسب و کارآمد برای بیانگری روح رنجور و لطمه دیده انسان ها از جنگ و دیکتاتوری ها بوده و هم ابزاری برای طغیانگری و افشاگری علیه چنین وضعیتی. هدف پژوهش: بررسی و استنتاج تأثیر جامعه و مردم جنگ زده روی نقاشی دوره معاصر سوریه با شیوه سوررئالیسم به ویژه در آثار باسم دحدوح هدف این پژوهش است. روش پژوهش: این پژوهش با رویکردی توصیفی و تحلیلی و با مطالعه نمونه هایی از آثار نقاشی باسم دحدوح، بر اساس مطالعات کتابخانه ای در کنار تبیین شیوه سوررئالیسم در آثار این نقاش و تحلیل آثار او به سؤالات پژوهش پاسخ می دهد. نتیجه گیری: پاسخ به این پرسش که رویدادهای سیاسی و اجتماعی سوریه معاصر در ده سال اخیر چه تعاملات و مناسباتی با عرصه هنر نقاشی داشته و چه تأثیری بر شکل گیری شیوه های جدید نقاشی در این کشور گذاشته است، نشان می دهد که نقاشان معاصر سوریه در ده سال اخیر از شیوه سوررئالیسم برای واکنش به تأثیرات جامعه شناختی و روان شناختی جنگ و خشونت و اختناق در این کشور و بیانگری آلام و احساسات و اندیشه ها و گفتمان خود در این برهه بهره گرفته اند.

Reflection of War and Suppression in Syrian Contemporary Surrealism Paintings (Case Study: Bassem Dahdouh’s Works)

Problem statement: Despite its old civilization, Syria as a newborn government and nation has recently faced numerous wars. In the last 10 years, domestic wars and the dominance of Dāʿish have caused suppression and violence, which has left a deep impression on the sociology and psychology of the people, culture, and art of this country. Art, as a vehicle to show endeavored human soul and man’s concerns, has had bilateral interaction with political, social, and cultural situations in society: realities influence art and the biological realities of the human world are shaped by it. Research objective: Investigating and deducing the impact of the war-torn society and people on the painting of the contemporary period of Syria with the style of surrealism, especially in the works of Bassem Dahdouh, is the aim of this research. Research method: This research answers the research questions with a descriptive and analytical approach and by studying examples of Bassem Dehdouh’s paintings, based on library studies, along with explaining the method of surrealism in Bassem Dehdouh’s works and analyzing his works. Conclusion: study of the works of Bassem Dahdouh show us that Modern art not only played an important role in reflecting the suffering soul of man in the east and west worlds, especially during wartime, but also sowed rebellion against the war situation. This study descriptive and analytical aims to represent and reflect war, violence, and suppression effects on the last 10 years of Syrian surrealism paintings.

تبلیغات