مهارت آموزی

مهارت آموزی

مهارت آموزی دوره 6 زمستان 1396 شماره 2 (پیاپی 22) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر آموزش های فنی و حرفه ای برافزایش رفتار کاریابی کارآموزان جویای کار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۲
هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر آموزش های فنی و حرفه ای برافزایش رفتار کاریابی کارآموزان جویای کار در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران بود. نمونه تحقیق شامل 40 نفر از کارآموزان جویای کار مرکز شماره 4 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و گواه بود. نمونه ها به دو گروه 20 نفر ی آزمایش و گواه تقسیم شدند. به گروه آزمایش، آموزش های فنی و حرفه ای کاریابی ارائه شد و گروه گواه هیچ گونه آموزشی را دریافت نکردند. ابزار تحقیق شامل اطلاعات کتابخانه ای و پرسشنامه استاندارد رفتار کاریابی عابدی و صالحی (1384) بود. برای تحلیل یافته های تحقیق، آمار توصیفی، استنباطی و آزمون های t نمونه های مستقل و تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار SPSS23 انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد تفاوت معناداری در میانگین رفتارهای کاریابی در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه وجود دارد (0.05 P < ). درنتیجه تحقیق آموزش های فنی و حرفه ای، موجب افزایش رفتارهای کاریابی و مؤلفه های آن در کارآموزان جویای کار شد.
۲.

بررسی میزان انطباق آموزش های هنرستان های فنی و حرفه ای با نیازهای آموزشی صنایع کوچک شهر اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۱۲
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی میزان انطباق آموزش های هنرستان های فنی و حرفه ای با نیازهای آموزشی بخش صنایع کوچک در شهرستان اهواز بود. روش پژوهش، آمیخته از نوع اکتشافی بود و از روش مصاحبه برای جمع آوری داده های کیفی و از روش پیمایش برای جمع آوری داده های کمی استفاده شد. مشارکت کنندگان، مدیران و کارشناسان شهرک های صنعتی و مدیران و هنرآموزان هنرستان های فنی و حرفه ای شهرستان اهواز بودند . در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند با شیوه انتخاب موارد مطلوب استفاده شد و با 10 نفر از مدیران و کارشناسان شهرک های صنعتی، مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. مصاحبه ها با روش تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و نتایج آن که نیازهای آموزشی صنایع کوچک بودند، استخراج شدند. در ادامه پژوهش، در بخش کمّی با روش سرشماری 75 نفر از مدیران و هنرآموزان هنرستان های فنی و حرفه ای مشخص و از بین مدیران و کارشناسان شهرک های صنعتی نیز با روش نمونه گیری تصادفی ساده 120 نفر انتخاب شدند و یک پرسشنامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ 91/0 که روایی آن به تأیید اعضای هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی رسیده بود، در اختیار هنرستان های فنی و حرفه ای قرار گرفت. همچنین 10 پرسشنامه در قالب نیازهای آموزشی10 مورد از صنایع کوچک در اختیار مدیران و کارشناسان شهرک های صنعتی قرار گرفت. نتایج یافته های تحقیق نشان داد بین آموزش های هنرستان های فنی و حرفه ای با نیازهای آموزشی صنایع کوچک شهرستان اهواز انطباقی وجود ندارد. بنابراین، برای حل این مشکل پیشنهاد می شود صنایع کوچک در سطح کلان مورد ارزیابی قرار گیرند و سیاست های آموزش وپرورش درزمینه آموزش های هنرستان های فنی و حرفه ای متناسب با نیاز صنایع کوچک تغییر کنند.
۳.

بررسی توسعه اجتماعی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار: مطالعه موردی آموزشگاه های آزاد شهرستان کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۵
نیاز اقتصادی مهم ترین مسئله در زندگی زنان سرپرست خانوار است. معمولاً زنان سرپرست خانوار با اشتغال به کار بخش عمده ای از مشکلات روحی روانی و مالی را که پیش روی آن هاست، برطرف می نمایند. آنچه مسلم است در ایران به دلایل متعدد ازجمله کمبود سواد، مسائل جنسیتی، تبعیضی، فقر و تنگدستی، عدم داشتن مهارت های فنی و حرفه ای کافی، سودجویی به واسطه عدم انجام کارهای سخت و... غالباً از به کارگیری زنان در مشاغل مختلف از سوی کارفرمایان کوتاهی می شود و این موضوع با ورود زنان سرپرست خانوار به مقوله کار و بازار کار دوچندان می گردد. با بررسی های میدانی مشخص گردیده که در بین همه این دلایل نداشتن مهارت در احراز شغل و نیز تثبیت آن بسیار مؤثر و مهم است. لذا سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در راستای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مضاف بر آنکه ارائه آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای مختلف را در دستور کار خود قرار داده است. در پ ژوهش حاض ر آم وزش، مهارت آموزی، طرح های خوداشتغالی، وام و کمک ه ای غیر نقدی متغی ر م ستقل و توانمندسازی متغیر وابسته هستند . روش انجام تحقیق به صورت پیمایشی بوده و نمونه آماری شامل زن ان سرپرس ت خ انوار است که با آموزشگاه های آزاد شهرستان کرمان در تعامل و آموزش بوده اند و 175 پرسشنامه توسط آنان تکمیل شده است. به منظور تعیین روایی ابزار اندازه گی ری از روایی سازه و تحلیل عاملی استفاده شد. در سنجش پایایی الفای کرونباخ توانمندسازی زن ان 92,0 و عوامل مؤثر 89/0 محاسبه شد و از همبستگی اسپیرمن و مدل معادلات ساختاری به منظور تحلیل آماری استفاده است .
۴.

ارائه الگویی برای استقرار سیستم بازاریابی در آموزشگاه های آزاد شهر تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۴
آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای نیز در زمره ارائه دهندگان خدمات در جامعه بوده و می تواند نقش بسزایی در رفاه اجتماعی (جامعه)، خواهان رضایتمندی (مصرف کنندگان) و سود (آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد) داشته باشد. بنابراین، ضرورت می یابد فرایند بازاریابی (ایجاد ارزش برای مشتری و برقراری رابطه با مشتری و دریافت ارزش متقابل از مشتری) برای حصول اهداف آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای انجام پذیرد. با توجه به اهمیت روزافزون مسائل بازاریابی و فرآیند آن در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای، هدف این تحقیق ارائه الگویی جهت استقرار سیستم بازاریابی در آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد می باشد. تحقیق حاضر ازلحاظ نوع تحقیقات کاربردی و از حیث روش از نوع تحقیقات توصیفی محسوب می شود، نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل داده های میدانی بین 417 نفر از مدیران و کارآموزان آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزادشهر تبریز، از روش نمونه گیری تصادفی سنجیده شده است . با استفاده از مدل ساختاری و نرم افزار AMOS نسخه 22، بیانگر تأثیر مثبت درک بازار، نیازهای کارآموزان، خواسته های کارآموزان بر راهبردهای بازاریابی کارآموز گرا و برقراری رابطه سودمند با کارآموزان و راضی کردن آن ها و همچنین دریافت ارزش از کارآموزان جهت ایجاد سود و کیفیت در آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزادشده است. هم چنین این نتایج می تواند مدیران را یاری کند تا قوت و ضعف آموزشگاه ها را ازنقطه نظر مشتریان (کارآموزان) سنجیده و اعمال لازم را برای بهبود ضعف ها و استفاده از قوت ها انجام دهند.
۵.

الگویی برای بالندگی مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای مورد مطالعه: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۱۶
بالندگی مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای تحت تأثیر تقاضای متقاضیان وتغییر و تحولاتی که در بازار کار رخ داده، اهمیت ویژه ای یافته است.اهمیت بالندگی مربیان سازمان از آنجا ناشی می شود که اگر مربیان از سطح مطلوبی از آن برخوردار باشند؛ می توان انتظار داشت که ارتقای مستمر کیفیت در فعالیت ها و مأموریت های مختلف سازمان را در پی خواهد داشت.از این رو، هدف از ارائه مقاله الگویی برای بالندگی مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای در استان مازندران بود.روش شناسی تحقیق بر اساس روش آمیخته (طرح اکتشافی) انجام شد.جامعه آماری در مرحله کیفی خبرگان مهارتی و در مرحله کمّی مربیان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای بودند.حجم نمونه آماری در مرحله کیفی و کمّی به ترتیب 25 و 136 نفر بوده است.بخش کیفی پژوهش به روش بر خاسته از داده ها و بخش کمّی آن به شیوه پیمایشی انجام شد.ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی و کمّی به ترتیب مصاحبه های ساختار مند و پرسشنامه بود.نتایج بخش کیفی نشان داد که بالندگی مربیان سازمان شامل ابعاد آموزشی (پداگوژیکی)، تخصصی، اخلاقی و سازمانی است.بخش کمّی نشان داد وضعیت بالندگی کلی مربیان بالاتر از متوسط است.
۶.

شناسایی و رتبه بندی چالش های اجرای آزمون الکترونیکی سازمان آموزش فنی وحرفه ای موردمطالعه: حوزه های اجرای خراسان شمالی و رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۶
امروزه استفاده از ابزار ارزیابی الکترونیکی در اکثر سازمان های آموزش دولتی و غیردولتی، به ویژه در سازمان های مرتبط با آموزش های مهارتی بسیاری از کشورها پیاده سازی شده و در حال گسترش است. سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در راستای اجرایی نمودن سند راهبردی مهارت و فنّاوری، تمهیدات لازم برای برگزاری این نوع ارزیابی را فراهم کرده است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی چالش های اجرای آزمون الکترونیکی سازمان آموزش فنی وحرفه ای است. روش این تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) است. در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته با 10 نفر از خبرگان به کار گرفته شد و در بخش کمّی از 100 پرسشنامه استفاده شد، که 92 نمونه آن عودت شد. جامعه آماری در بخش کیفی روسای ادارات و خبرگان مهارتی حوزه های سنجش و آموزش و در بخش کمّی رؤسای مراکز سنجش و مسئولین و همکاران حوزه های اجرای آزمون الکترونیک، کارآموزان، مربیان و مدیران آموزشگاه های آزاد می باشند. روش نمونه گیری در بخش کیفی گلوله برفی و در بخش کمّی طبقه ای تصادفی است. نتایج نشان داد که چالش اجرای آزمون های الکترونیک، از دیدگاه کارآموزان، مربیان و مدیران آموزشگاه های آزاد به ترتیب شامل محتوای آزمون، مسائل فنی سخت افزاری و نرم افزاری، آموزش و راهنمایی کارآموزان، پاسخگویی مسئولان برگزاری، نگرش کارآموزان ، فضای فیزیکی اجرای آزمون و امکانات و تجهیزات محل برگزاری است. همچنین از دیدگاه همکاران حوزه سنجش و ارزشیابی الکترونیکی چالش ها به ترتیب شامل مسائل فنی آزمون، پشتیبانی نیروهای ستادی، سواد دیجیتالی کارآموزان، میزان تخصیص بودجه برای به روزرسانی و تعمیر زیرساخت ها، انگیزش کارکنان و هماهنگی و برنامه ریزی اجرا بود.
۷.

ارزیابی اثربخشی فنّاوری های نوین بر آموزش مهارت با استفاده از الگوی کرک پاتریک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۳
استفاده از فنّاوری های نوین آموزشی توسط متخصصان تعلیم و تربیت مورد تأکید قرارگرفته است . هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر فنّاوری های نوین بر کار آیی و اثربخشی آموزش است. این پژوهش توصیفی پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است . فنّاوری های نوین در قالب 6 فاکتور اصلی که شامل پایگاه داده های علمی، نرم افزارهای کاربردی، فیلم های آموزشی ، اینترنت ، رایانه و شبکه های اجتماعی است موردبررسی قرارگرفته است . پژوهش در میان کارآموزان رشته های گروه صنعت مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کامیاران در سال 94 و 95 اجرا شد . 325 با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند که درنهایت 290 پرسشنامه توسط آن ها تکمیل شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss و آزمون smart pls برای بررسی برازش مدل مفهومی تدوین شده، استفاده گردید. فنّاوری های نوین ( t=4/91 ) و فاکتور های آن مانند پایگاه داده های علمی ( t=2/47 ) اینترنت ( t=2/44 ) ، فیلم های آموزشی ( t=2/42 ) ، رایانه ( t=2/73 ) ، شبکه های اجتماعی ( t=2/41 ) بر کارایی و اثربخشی آموزش تأثیر مثبت و معنی دار داشتند، درحالی که نرم افزارهای آموزشی ( t=0/65 ) بر اثربخشی و کارایی آموزش تأثیر معنی داری نداشت

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۷