امیر طالبیان

امیر طالبیان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

شناسایی و رتبه بندی چالش های اجرای آزمون الکترونیکی سازمان آموزش فنی وحرفه ای موردمطالعه: حوزه های اجرای خراسان شمالی و رضوی

تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۰
امروزه استفاده از ابزار ارزیابی الکترونیکی در اکثر سازمان های آموزش دولتی و غیردولتی، به ویژه در سازمان های مرتبط با آموزش های مهارتی بسیاری از کشورها پیاده سازی شده و در حال گسترش است. سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در راستای اجرایی نمودن سند راهبردی مهارت و فنّاوری، تمهیدات لازم برای برگزاری این نوع ارزیابی را فراهم کرده است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی چالش های اجرای آزمون الکترونیکی سازمان آموزش فنی وحرفه ای است. روش این تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) است. در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته با 10 نفر از خبرگان به کار گرفته شد و در بخش کمّی از 100 پرسشنامه استفاده شد، که 92 نمونه آن عودت شد. جامعه آماری در بخش کیفی روسای ادارات و خبرگان مهارتی حوزه های سنجش و آموزش و در بخش کمّی رؤسای مراکز سنجش و مسئولین و همکاران حوزه های اجرای آزمون الکترونیک، کارآموزان، مربیان و مدیران آموزشگاه های آزاد می باشند. روش نمونه گیری در بخش کیفی گلوله برفی و در بخش کمّی طبقه ای تصادفی است. نتایج نشان داد که چالش اجرای آزمون های الکترونیک، از دیدگاه کارآموزان، مربیان و مدیران آموزشگاه های آزاد به ترتیب شامل محتوای آزمون، مسائل فنی سخت افزاری و نرم افزاری، آموزش و راهنمایی کارآموزان، پاسخگویی مسئولان برگزاری، نگرش کارآموزان ، فضای فیزیکی اجرای آزمون و امکانات و تجهیزات محل برگزاری است. همچنین از دیدگاه همکاران حوزه سنجش و ارزشیابی الکترونیکی چالش ها به ترتیب شامل مسائل فنی آزمون، پشتیبانی نیروهای ستادی، سواد دیجیتالی کارآموزان، میزان تخصیص بودجه برای به روزرسانی و تعمیر زیرساخت ها، انگیزش کارکنان و هماهنگی و برنامه ریزی اجرا بود.
۲.

اهمیت راهبردی تحلیل پیامدهای اجتماعی دیدگاه های نظری حاکم بر توسعه صنعت نفت و گاز

کلید واژه ها: قطب رشد اجتماعات محلی صنعت نفت و گاز رویکرد دارایی مبنا پیامدهای اجتماعی توسعه رویکرد نیازمبنا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۱ تعداد دانلود : ۴۹۲
صنعت نفت و گاز برای ایران اهمیتی راهبردی دارد و از همین رو بسیار مهم است که توسعه این صنعت در کدام بستر اجتماعی صورت می گیرد و کیفیت تعامل میان صنعت نفت و اجتماعاتی که در مناطق نفت خیز و عملیاتی قرار دارند، چگونه است. مقاله حاضر ضمن بررسی شواهدی از نارضایتی اجتماعات محلی از شیوه توسعه صنعت نفت در این مناطق، علل بروز این نارضایتی را بررسی و سپس با تحلیل رویکردهای نظری حاکم بر این شیوه از توسعه، علل بروز مشکلات را تبیین می کند. استدلال اساسی مقاله این است که برنامه ریزی توسعه بر مبنای الگوی قطب رشد و با جهت گیری نیازمبنا سبب شده است ظرفیت های اجتماعات بومی برای مشارکت در جریان توسعه نادیده گرفته شود. همچنین این مقاله برخی فرایندهای نهادی منجر به بروز مشکلات ایجادشده در مناطق نفت خیز و عملیاتی صنعت نفت را نیز بررسی کرده و تأثیر آن بر بروز مشکلات را نشان می دهد. مقاله برخی رویکردهای جدید در برنامه ریزی توسعه برای ایجاد تعامل مثبت با اجتماعات محلی و تولید ظرفیت امنیت اجتماعی راهبردی برای توسعه صنعت نفت در مناطق نفت خیز را نیز بررسی می کند.
۳.

پارادوکس ایسترلین در سلامت روان: تأثیر رفاه مادی و سرمایه ی اجتماعی بر سلامت روانی

کلید واژه ها: سلامت روانی سرمایه ی اجتماعی رفاه مادی آسایش خاطر پارادوکس ایسترلین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۱ تعداد دانلود : ۹۴۶
سلامت روانی به دلیل اهمیتی که برای زندگی فردی و اجتماعی دارد و مخاطراتی که در عصر زندگی مدرن آن را تهدید می کند به یکی از موضوعات پژوهش جامعه شناختی بدل شده و با توجه به خسارات افسردگی و فقدان سلامت روانی، به مثابه ی یکی از مسائل اجتماعی نیز مطرح است. سرمایه ی اجتماعی نیز یکی از کانون های توجه جامعه شناسی در بحث سلامت روانی بوده است. مقاله ی حاضر با مرور منابع موجود در زمینه ی رابطه ی سرمایه ی اجتماعی و سلامت روانی، مناقشات جاری در این حوزه را طرح کرده و سپس با استفاده از داده های پیمایشی در سطح شهر تهران، رابطه ی میان سلامت روانی با سرمایه ی اجتماعی و سطح رفاه مادی را بررسی می کند. این مقاله رابطه ی پیچیده ی بیان شده بین رفاه مادی، سرمایه ی اجتماعی و شادی را که در ادبیات به پارادوکس ایسترلین مشهور است، در عرصه ی رابطه ی رفاه، سرمایه ی اجتماعی و سلامت روانی بررسی کرده و نشان می دهد رفاه مادی تبیین کننده ی تغییرات سطح سلامت روانی در جامعه ی ایران نیست، سرمایه ی اجتماعی دارای روابط نسبتاً ضعیفی است و پارادوکس ایسترلین به نوعی درخصوص جامعه ی ایران وضعیت پیچیده تری دارد.
۴.

وجدان کاری و عوامل موثر بر آن

تعداد بازدید : ۳۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۲۸۳
در این پژوهش، وجدان کاری و عوامل موثر بر آن در صنایع پتروشیمی کشور که هم به لحاظ ساختاری و هم از بعد نیروی انسانی، در زمره سازمان های مدرن می باشند بررسی و تحلیل شده است. همبستگی مثبت و معنی دار سطح وجدان کار با شیوه مدیریت مشارکتی و تفویضی، تناسب شغلی، احساس رضایت درون سازمانی، احساس مثبت وجود عدالت سازمانی و سطح تخصص کارکنان و همچنین همبستگی منفی و معنی دار سطح وجدان کار به ویژه ابعاد رفتاری آن با سن و سابقه کار کارکنان از نتایج مهم این پژوهش است. در تجزیه و تحلیل چندمتغیری و با اجرای مدل های مناسب رگرسیونی، همبستگی مثبت بسط عدالت سازمانی، تناسب تخصص با وظایف شغلی، بسط رضایت درون سازمانی، نهادینه شدن شیوه های مدیریت مشارکتی و تفویضی و همچنین توزیع پست ها و مشاغل بر مبنای توانایی ها و خواسته های کارکنان با کنترل واریانس عامل ها و متغیرها در سطح 999/0 معنی دار بوده، این پنج عامل بیش از پنجاه درصد واریانس میزان وجدان کاری کارکنان را تبیین نموده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان