سید عبدالله خاوری

سید عبدالله خاوری

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

بررسی وضعیت عوامل آمیخته بازاریابی خدمات آموزش های مهارتی مورد: مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۷۹
هدف از این تحقیق شناسایی و تعیین وضعیت عوامل آمیخته بازاریابی خدمات آموزش فنی حرفه ای بود روش تحقیق این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع آمیخته؛ کیفی (تحلیل مضمون محتوایی) و کمی (پیمایشی) بود؛ جامعه آماری این تحقیق را در بخش کیفی خبرگان و کارشناسان آگاه به اصول بازاریابی و خدمات آموزش فنی حرفه ای در استان مازندران به تعداد 16 نفر در بخش کیفی و در بخش کمی 35 نفر تشکیل دادندبا استفاده از تکنیک تحلیل مضمون محتوایی ابتدا 6 عامل اصلی با 22 شاخص استنتاج شد سپس با استفاده از پرسشنامه با طیف لیکرت و تکنیک آمار استنباطی وضعیت موجود مراکز تعیین شدند؛ نتایج تحقیق نشان از وجودعوامل موقعیت مکانی، شواهد فیزیکی، فرآیند موسسه، افراد موسسه، خدمات آموزشی و ترفیع در خدمات آموزش مراکز فنی حرفه ای استان مازندران داده است؛ با توجه به میزان میانگین ها و با توجه به میزان t و سطح معنی داری می توان با 95 درصد اطمینان بیان کرد که وضعیت عامل خدمات آموزشی درآمیخته بازاریابی خدمات آموزش فنی حرفه ای استان مازندران پایین تر از متوسط و در وضعیت مطلوب قرار ندارد. وضعیت عامل موقعیت مکانی، در وضعیت متوسط وضعیت عامل ترفیع، زیر متوسط و مطلوب نیست. وضعیت عامل شواهد فیزیکی، در وضعیت متوسط وضعیت عامل افراد مراکز، عامل افراد مراکز پایین تر از متوسط و وضعیت عامل فرآیند مراکز، مطلوب است.
۲.

عرصه های اساسی برنامه درسی در محیط کار واقعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه درسی عرصه های برنامه درسی محیط کار واقعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۶۹
برنامه درسی محیط کار به معنای فهم و درک شیوه هایی است که دانش در آن مشخص، سازمان دهی و تبدیل به مهارت می گردد و عرصه ی برنامه درسی در محیط کار شناسایی مجموعه مؤلفه هایی است که برای تصمیم گیری درباره ی چگونگی نگارش برنامه درسی در محیط کار واقعی به کار می آیند؛ ازاین رو هدف از این تحقیق بررسی عرصه های اساسی برنامه درسی در محیط کار واقعی است. روش شناسی تحقیق کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد (گرندد تئوری) طرح اکتشافی است و جامعه آماری را مدیران دارای سوابق دانشگاهی و اجرایی و کارشناسان خبره ی سازمان آموزش فنی و حرفه ای و تشکیل داده اند. نمونه آماری به صورت هدفمند و بر اساس روش گلوله برفی انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده های کیفی با استفاده از فرایند کدگذاری مبتنی بر طرح اشتراوس و کوربین (2008) انجام شد. از طریق کدگذاری باز، کدگذاری محوری، کدگذاری گزینشی مقوله ها، زیر مقوله ها احصا شدند. پس از بررسی و مطابقت این کدها و حذف کدهای تکراری، کدهای مشترک مشخص شدند، یافته های حاصل از پژوهش نشان داد عرصه های اساسی برنامه درسی شامل شرایط علی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر، عناصر اصلی برنامه درسی و کاربست آن در محیط کار واقعی است. نتایج پژوهش می تواند سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزش های فنی و حرفه ای را برای نگارش برنامه درسی در محیط کار واقعی یاری دهد
۳.

تاثیر فن آوری اطلاعات بر قابلیت های چابکی دانشگاهی مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی مازندران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: چابکی چابکی دانشگاهی فن آوری اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۳۶۸
هدف از این پژوهش ارائه مدل چابکی سازمانی با تاکید بر نقش فن آوری اطلاعات می باشد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و در زمره تحقیقات همبستگی بوده است. جامعه آماری کلیه اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاهی آزاد اسلامی مازندران به تعداد 1671 بوده اند. نمونه آماری به میزان 312 نفر و بر اساس فرمول کوکران و به صورت تصادفی طبقه ای بر اساس تعداد اعضای هیات علمی در هر واحد دانشگاهی محاسبه شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه 38 سوالی محقق ساخته بوده که با الهام از مدل قابلیت های چابکی خاوری (2016) و پرسشنامه قابلیت های فن آوری اطلاعات فتحیان و شیخ( 2012) در سازمان طراحی شده است. روایی محتوایی این پرسشنامه توسط خبرگان تایید و پایایی پرسشنامه برای پرسشنامه چابکی 87/0 و برای پرسشنامه فن آوری اطلاعات 81/0 بدست آمد. تجزیه تحلیل اطلاعات با استفاده از مدل معادلات ساختاری از طریق نرم افزار لیزرل نشان داد، به میزان 63/0 فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی تاثیر دارد. همچنین مولفه های معماری فن آوری اطلاعات، زیرساخت های فناوری اطلاعات، منابع انسانی (کاربران و مدیران)، فن آوری اطلاعات و امنیت شبکه ها به عنوان قابلیت های فناوری اطلاعات در سازمان معرفی شدند. همچنین یکپارچگی منابع انسانی دانشگاه ها، همکاری متقابل بین دانشگاهی، سرعت در فرایندهای دانشگاهی، انعطاف پذیری، پاسخ گویی و فرهنگ تغییر قابلیت های دانشگاه چابک معرفی شده اند
۴.

ارایه مدل بهینه پیش بینی، تعیین و هدایت نیازهای آموزشی مهارتی معلولین در استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نیازسنجی آموزش های مهارتی برنامه ریزی آموزشی مهارتی معلولان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۲
پژوهش حاضر از لحاظ نوع هدف، کاربردی و از نظر نوع روش، توصیفی پیمایشی بود. در این تحقیق از سه جامعه آماری استفاده شده است. جامعه آماری اول کلیه کارشناسان و مربیان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران شامل 237 نفر(نمونه 150 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای)، جامعه آماری دوم کلیه معلولان آموزش پذیر استان مازندران که تعداد 42831 نفر (نمونه 384 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای) و حجم نمونه سوم 10 نفر به صورت هدفمند از کارشناسان اشتغال سازمان بهزیستی استان مازندران بود. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و پرسشنامه ای و مصاحبه استفاده شد. پرسشنامه ویژه مربیان سازمان فنی و حرفه ای (9 سوال) و پرسشنامه ویژه معلولین (26 سؤال) و فرم مصاحبه از کارشناسان بخش اشتغال بهزیستی استان مازندران بوده است. روش های تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس آمار توصیفی (شاخص های فراوانی و گرایش مرکزی) و استنباطی (آزمون t تک گروهی، آزمون دوجمله ای و آزمون فریدمن) صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که وضعیت موجود مراکز آموزشی از نظر شاخص های مورد بررسی مناسب نیست. از نظر معلولان (ذهنی و جسمی و حرکتی)، در برنامه ریزی تعیین رشته های آموزشی باید به مواردی چون استفاده از فضای فیزیکی مناسب برای آموزش، نیازسنجی آموزش های مهارتی ویژه معلولین، مشاوره های شغلی برای معلولین توجه کرد. همچنین نتایج مصاحبه های شغلی نشان می دهد که برای معلولان کم بینا، کم شنوا و جسمی و حرکتی می توان نیازهای آموزشی مهارتی ویژه ای را تعیین کرد. با توجه به یافته های این پژوهش ایجاد و تجهیز مرکز آموزشی مهارتی ویژه معلولین را با همکاری بخش خصوصی پیش بینی می گردد.
۵.

الگویی برای بالندگی مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای مورد مطالعه: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازمان آموزش فنی و حرفه ای بالندگی مربیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۹۹
بالندگی مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای تحت تأثیر تقاضای متقاضیان وتغییر و تحولاتی که در بازار کار رخ داده، اهمیت ویژه ای یافته است.اهمیت بالندگی مربیان سازمان از آنجا ناشی می شود که اگر مربیان از سطح مطلوبی از آن برخوردار باشند؛ می توان انتظار داشت که ارتقای مستمر کیفیت در فعالیت ها و مأموریت های مختلف سازمان را در پی خواهد داشت.از این رو، هدف از ارائه مقاله الگویی برای بالندگی مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای در استان مازندران بود.روش شناسی تحقیق بر اساس روش آمیخته (طرح اکتشافی) انجام شد.جامعه آماری در مرحله کیفی خبرگان مهارتی و در مرحله کمّی مربیان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای بودند.حجم نمونه آماری در مرحله کیفی و کمّی به ترتیب 25 و 136 نفر بوده است.بخش کیفی پژوهش به روش بر خاسته از داده ها و بخش کمّی آن به شیوه پیمایشی انجام شد.ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی و کمّی به ترتیب مصاحبه های ساختار مند و پرسشنامه بود.نتایج بخش کیفی نشان داد که بالندگی مربیان سازمان شامل ابعاد آموزشی (پداگوژیکی)، تخصصی، اخلاقی و سازمانی است.بخش کمّی نشان داد وضعیت بالندگی کلی مربیان بالاتر از متوسط است.
۶.

تأثیر سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی بر چابکی سازمانی دانشگاهی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سواد اطلاعاتی چابکی سازمانی مهارت های فن آوری اطلاعات مهارت های کتابخانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۳۹۲
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی بر چابکی سازمانی دانشگاهی انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری اعضای هیأت علمی گروه های مدیریت و مدیریت آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 173 نفر بودند. نمونه آماری به صورت تصادفی ساده انتخاب و حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 118 نفر تعیین شد. جهت جمع آوری اطلاعات دو پرسش نامه مورد استفاده قرار گرفت. پرسش نامه تعیین سواد اطلاعاتی بر اساس طرح انجمن کتابخانه های دانشگاهی و پژوهشی آمریکا و با ابعاد مهارت های فن آوری اطلاعات و مهارت های کتابخانه ای؛ و پرسش نامه چابکی سازمانی دانشگاهی که توسط خاوری تدوین شده بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها طرح مطالعات همبستگی و بر اساس مدل روابط ساختاری بود. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارهای SPSS و Smart PLS انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد که سطح چابکی سازمانی واحدهای دانشگاهی و سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی از متوسط بالاتر است. هم چنین، سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی تأثیر مثبت و معنا داری بر چابکی سازمانی دانشگاهی دارد.
۷.

آسیب شناسی مؤلفه های رضایتمندی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی از کیفیت آموزش های مهارتی. مورد: مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت آموزشی رضایت سنجی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی آموزش های فنی و حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۰۵
هدف از این پژوهش آسیب شناسی رضایت مؤلفه های رضایتمندی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی از کیفیت آموزش های مهارتی در مازندران بود. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه جمع آوری اطلاعات آمیخته (کیفی /کمی) بود. جامعه آماری در مرحله کیفی 18 دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته فنی و در مرحله کمی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی به تعداد 1500 نفرند. این افراد در سال 1394 از این آموزش ها در مراکز ثابت آموزشی برخوردار شده اند. حجم نمونه آماری 300 نفر بر اساس فرمول کوکران محاسبه شد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای با در نظر گرفتن نسبت کارآموزان در رشته موردعلاقه بود؛ ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه های عمیق و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه به صورت محتوایی و ساختاری تأیید و پایایی آن بر اساس روش همبستگی درونی مؤلفه ها مشخص شد. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات بر اساس آمار توصیفی و آمار استنباطی بود. در آمار توصیفی از شاخص های گرایش مرکزی استفاده شد و در آمار استنباطی از تحلیل عاملی تأییدی و شاخص t استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد. 4 مقوله و 12 زیرمقوله و 50 شاخص در کیفیت آموزش های مهارتی ویژه دانشجویان دخیلند. مهم ترین آسیب های که کیفیت این آموزش ها را تحت تأثیر قرار می دهند. در مؤلفه کیفیت محتوا، شکاف بین محتوای آموزشی در حصول به دستیابی وشغل پایدار؛ در مؤلفه مربیان نقص در بازخوردهای لازم برای افزایش انگیزه های کارآموزان، در مؤلفه زیرساخت ها فقدان زیرساخت مطمئن برای توسعه دستاوردها با فنّاوری بالا و در مؤلفه ساختارها ناکارآمدی سیستم اداری در پاسخ به نیازهای دانشجویان است. با ترمیم عارضه های مشخص شده آموزش های مهارتی ویژه دانشجویان و دانش آموختگان اثربخش تر خواهد بود.
۸.

آسیب شناسی نظام آموزش مهارتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب شناسی نظام آموزش های مهارتی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۰۱
این پژوهش با هدف آسیب شناسی عوامل مؤثر نظام آموزش های مهارتی به منظور تدوین برنامه راهبردی توسعه این آموزش ها در استان مازندران انجام شد. روش شناسی پژوهش بر گرفته از رویکرد تلفیقی، (کیفی و کمی) بود. در بخش کیفی از روش برخاسته از داده ها و تحلیل محتوا و در بخش کمّی از روش توصیفی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان حوزه آموزش های مهارتی استان در معیار ارزیابی بیرونی و کارشناسان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران بر اساس معیار درونی در سال 1393 انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه های نیمه ساختاری به منظور تعیین مؤلفه ها و آسیب های م ت رتب بر اجرای آموزش های مهارتی و پرسشنامه به منظور امتیاز و رتبه به هر مؤلفه انجام گرفت. یافته های پژوهش حاکی از وجود آسیب های متعدد در هر دو نوع بیرونی و درونی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای بود. مهم ترین این آسیب ها، عدم هماهنگی آموزش ها با نیاز بازار کار، کمبود افراد متخصص برای ارائه برخی از آموزش های مهارتی، کمبود تسهیلات مالی و اعتباری است، از دیگر آسیب ها عدم به روز رسانی امکانات و تجهیزات موردنیاز آموزش، عدم مواد مصرفی مکفی برای انجام کارهای کارگاهی و همینطور عدم حمایت از افراد کارآفرین و نخبه مهارتی است.
۱۰.

بررسی وضعیت اشتغال کارآموزان در رشته های مربوط به بخش صنعت در برنامه ی سوم توسعه : استان مازندران

کلید واژه ها: اشتغال صنعت استان مازندران آموزش های فنی و حرفه ای

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار بازارهای خاص نیروی کار بازارهای نیروی کار تخصصی،تصدیق دهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کار و شغل
تعداد بازدید : ۱۶۵۹ تعداد دانلود : ۷۱۲
اداره کل آموزش های فنی و حرفه ای استان مازندران در طی برنامه سوم (79-81) موفق به آموزش بیش از 22000 نفر در بخش صنعت شده است که از لحاظ کمی قابل توجه است. از این رو مقاله حاضر برگفته از پژوهشی با همین عنوان، بر آن است تا تصویری از وضعیت اشتغال مهارت آموختگان سازمان، با توجه به نوع و میزان اشتغال آنان، ارایه کند. برای انجام یافتن این کار از دو گروه کارآموزان و کارفرمایان نظرسنجی شده است. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون آماری خی دو استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داده است که علی رغم کوشش های کمی سازمان در جهت تربیت نیروی انسانی، مساله اشتغال کارآموزان آموزش دیده همچنان باقی است. همچنین نتایج به دست آمده نشانه تفاوت استفاده از فرصت های شغلی میان زنان و مردان به نفع دسته اخیر می باشد. رضایت کارفرمایان از آموزش های آموزش دیدگان شاغل در حد متوسط می باشد و این نکته ضرورت توجه به افزایش کیفی آموزش هایی را که ارایه می شود، نشان می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان