آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۷

چکیده

بالندگی مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای تحت تأثیر تقاضای متقاضیان وتغییر و تحولاتی که در بازار کار رخ داده، اهمیت ویژه ای یافته است.اهمیت بالندگی مربیان سازمان از آنجا ناشی می شود که اگر مربیان از سطح مطلوبی از آن برخوردار باشند؛ می توان انتظار داشت که ارتقای مستمر کیفیت در فعالیت ها و مأموریت های مختلف سازمان را در پی خواهد داشت.از این رو، هدف از ارائه مقاله الگویی برای بالندگی مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای در استان مازندران بود.روش شناسی تحقیق بر اساس روش آمیخته (طرح اکتشافی) انجام شد.جامعه آماری در مرحله کیفی خبرگان مهارتی و در مرحله کمّی مربیان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای بودند.حجم نمونه آماری در مرحله کیفی و کمّی به ترتیب 25 و 136 نفر بوده است.بخش کیفی پژوهش به روش بر خاسته از داده ها و بخش کمّی آن به شیوه پیمایشی انجام شد.ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی و کمّی به ترتیب مصاحبه های ساختار مند و پرسشنامه بود.نتایج بخش کیفی نشان داد که بالندگی مربیان سازمان شامل ابعاد آموزشی (پداگوژیکی)، تخصصی، اخلاقی و سازمانی است.بخش کمّی نشان داد وضعیت بالندگی کلی مربیان بالاتر از متوسط است.