سیاوش نصرت پناه

سیاوش نصرت پناه

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه جامع امام حسن علیه السلام، تهران، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

طراحی الگوی شایستگی های استادان و مربیان سازمانی باتأکیدبر بیانات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایستگی ها استادان و مربیان بیانات امام خمینی (ره) بیانات مقام معظم رهبری (مدظله)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۴۴۱
احصای شایستگی های استادان و مربیان ازجمله مباحث مهم و حیاتی در نظام تعلیم وتربیت است. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی و از نوع توسعه ای است که با هدف دستیابی به الگوی شایستگی های استادان و مربیان مبتنی بر بیانات امامین انقلاب اسلامی اجرا شده است. برای نیل به این هدف، مباحث نظری و پژوهش های انجام شده مرتبط مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و درادامه با استفاده از روش نظریه داده بنیاد طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مفاهیم و مقوله ها از درون داده ها احصا و بعد از انجام چند مرحله مفهوم سازی در سطوح مختلف انتزاع و تعریف ارتباط مقوله ها با پدیده محوری و ترکیب نظری آنها، الگوی نظری ارائه شده است. به منظور افزایش دقت و اعتباریابی نتایج به دست آمده، نقطه نظرات 12 نفر از مدیران سطوح راهبردی و اعضای هیئت علمی در نظام تعلیم وتربیت که در حوزه استادان و مربیان به صورت مستقیم مسئولیت دارند، ازطریق پرسشنامه محقق ساخته اخذ و نتایج مربوط ازطریق آزمون های کولموگروف اسمرنوف یا (K-S)، فریدمن، پارامتری و تی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است و درنهایت ابعاد، مؤلفه ها و رتبه بندی آنها درقالب جداول مربوط ارائه شده است.در این تحقیق با منطق نظریه داده بنیاد تعداد 351 سند تمام خوانی و براساس این اسناد تعداد 1131 گزاره نظری به دست آمده است، درادامه با مطالعات رفت و برگشتی تعداد 87 کد باز شناسایی و سپس این کدها براساس محور های مشترک درقالب 8 کد محوری دانش، توانایی، مهارت، نگرش، بینش، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های اخلاقی و اعتبار دسته بندی و درنهایت کد های محوری حول کد انتخابی یا پدیده محوری شایستگی های استادان و مربیان الگوی مفهومی تحقیق را ساخته اند.
۲.

طراحی الگوی برنامه ریزی درسی تربیت بدنی سپاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تربیت بدنی برنامه درسی الگوی برنامه ریزی درسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۳۲۰
این پژوهش با هدف دستیابی به الگوی برنامه ریزی درسی تربیت بدنی در نیروهای مسلح برای استفاده قرماندهان، مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان تربیت بدنی نیروهای مسلح اجرا گردید. این مطالعه با روش تحقیق ترکیبی روی 125 نفر از فرماندهان و خبرگان تربیت بدنی انجام و از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه (محقق ساخته) استفاده شد. در مصاحبه نیمه ساختار یافته آزمون دوجمله ای به کار رفت و در پرسشنامه (محقق ساخته) روایی محتوایی پرسشنامه با محاسبه ضریب لوشه حدود 9/0 و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 948/0 مورد تأیید قرار گرفت. داده ها با روش های آماری توصیفی از نوع همبستگی و استنباطی (معادلات ساختاری، آزمون کلموگروف اسمیرنف و تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی) با نرم افزارهای «SPSS» و «PLS» تحلیل شد. یافته ها نشان داد که الگوی نهایی برنامه ریزی درسی تربیت بدنی شامل سه بعد: ورزش همگانی، ورزش سازمانی، ورزش قهرمانی و هریک از ابعاد، شامل شش مؤلفه (اهداف، محتوا،شیوه های تدریس، مربیان، فضا و امکانات ورزشی، ارزشیابی) و 127 شاخص برای مجموع مؤلفه ها می باشند. نتایج مطالعات میدانی حاضر نشان می دهد در اجرای برنامه های تمرینی یگان های صفی و ستادی توجهی به محتوا و مربیان نشده است و این یکی از مسائل مهمی است که برای افزایش توانمندی جسمانی کارکنان متناسب با نوع شغل و رسته خدمتی در تدوین برنامه های ورزشی باید به آن توجه شود.
۳.

طراحی الگوی ارزیابی عملکرد سازمانی بانک انصار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن فرایندهای داخلی مشتریان بانک انصار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۵۳۹
پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ارزیابی عملکرد سازمانی بانک انصار انجام پذیرفته است. باتوجه به ویژگی های بانک انصار، یک مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) پنج بعدی بومی شده، توسعه داده شده است تا بانک انصار هم زمان بتواند چشم انداز خود را جامه عمل پوشانده و به اهداف موردنظر دست یابد. ابعاد کارت امتیازی متوازن توسعه یافته شامل ابعاد مالی، رشد و یادگیری، فرایندهای داخلی، پایداری و مشتریان است. اعتبار ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها با استفاده از نظرات خبرگان، ضریب لاشه و بار عاملی و پایایی آن با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران ارشد و خبرگان بانک انصار به تعداد 175 نفر می باشند. برای تحلیل، از آزمون همبستگی فریدمن استفاده شده است. نتایج تحلیل ها نشان دهنده این است که بین پنج بُعد ابعاد الگوی ارزیابی، رابطه معنی دار وجود دارد. نتایج تحلیل های مبتنی بر آزمون فریدمن نشان داد که بعد مالی در اولویت اول، بعد رشد و یادگیری در اولویت دوم، بعد فرایندهای داخلی در اولویت سوم، بعد پایداری در اولویت چهارم و درنهایت بعد مشتریان در رتبه آخر اولویت بندی، قرار گرفت.<br />  
۴.

اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری در مأموریتهای تربیتی سپاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصول تعلیم و تربیت مأموریتهای تربیتی سپاه طرح صادقین حیطه اعتقادی حیطه اجتماعی حیطه اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷۲ تعداد دانلود : ۱۴۲۲
در میان همه نهادهای جامعه، تعلیم و تربیت، نهادی بنیادی و اساسی است که نقش منحصر به فردی دارد و تمام نهادهای اجتماعی دیگر به آن وابسته است. تعلیم و تربیت، رسالت اصلی انبیاست، و این خود نشاندهنده جایگاه مهم و غیر قابل انکار نهاد تعلیم و تربیت در سعادت و پیشرفت هر جامعه به سمت آرمان های خود است. اداره تربیت پاسداریِ سپاه عهده دار تربیت پاسدارانی است که مأموریت اصلی آنها دفاع از انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن است. طراحان دوره ها و طرح های تربیتی سپاه، به موازات این کار و به منظور تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت در سپاه اقدامات فراوانی انجام داده اند. این پژوهش به بررسی اصول تعلیم و تربیت در مأموریتهای تربیتی سپاه از جمله طرح صادقین که موضوع این تحقیق است پرداخته است. هدف مقاله، بررسی و استخراج اصول تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری در مأموریتهای تربیتی سپاه است. تحقیق از نظر ماهیت، کیفی و از لحاظ هدف، کاربردی، و از لحاظ روش توصیفی تحلیلی است. منابع این تحقیق بیانات و مکتوبات مقام معظم رهبری است. نتایج پژوهش، نشان داد که اصول تعلیم و تربیت مورد نظر مقام معظم رهبری در سه حیطه اعتقادی، اجتماعی و اخلاقی باید در "طرح صادقین" گنجانده شود و مورد توجه قرار گیرد.
۵.

تعیین اثربخشی تلفیقی آموزه های دینی و آرامش سازی عضلانی بر تنش ادراک شده و تحمل پریشانی والدین کودکان استثنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزه های دینی آرامش سازی عضلانی تنش ادراک شده مقیاس تحمل پریشانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۱ تعداد دانلود : ۴۰۰
هدف این پژوهش تعیین اثربخشی تلفیقی آموزه های دینی و آرامش سازی عضلانی بر تنش ادراک شده و تحمل پریشانی والدین کودکان استثنایی در مدارس شهرستانهای سیاهکل و لاهیجان بود. پرسشنامه های مورد استفاده در پژوهش (پرسشنامه تنش ادراک شده و تحمل پریشانی) توسط والدین کودکان استثنایی در مرحله غربالگری پاسخ داده شد. از 144 نفر دانش آموز مورد مطالعه، 60 نفر واجد شرایط نمره تنش ادراک شده زیاد و تحمل پریشانی کم بودند نمره تنش ادراک شده (بیش از 39) و نمره مقیاس تحمل پریشانی (کمتر از 28). 30 نفر از این 60 نفر به صورت تصادفی انتخاب، و به دو گروه 15 نفره کنترل و آزمایش تقسیم شدند. روش پژوهشی آزمایش از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه تنش ادراک شده PSS-14 و مقیاس تحمل پریشانی DTS بود که ابتدا پیش آزمون برای دو گروه اجرا شد؛ سپس متغیر مستقل ترکیبی در این پژوهش یعنی آموزه های دینی و آرامش سازی عضلانی برای یک گروه در ده جلسه 60 تا 90 دقیقه ای طی دو جلسه در هفته آموزش داده شد؛ پس از اجرای جلسات آموزشی ده جلسه ای از گروه پس آزمون گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که آموزش تلفیقی آموزه های دینی و آرامش-سازی عضلانی بر افزایش تحمل پریشانی و کاهش تنش ادراک شده والدین کودکان استثنایی مؤثر است.
۶.

طراحی الگوی سازمان یادگیرنده برای مراکز آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع))

کلید واژه ها: سازمان یادگیرنده یادگیری سازمانی دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۳
مقدمه: مراکز آموزش عالی علاوه ب ر مأموریت آموزش، ارتقاء دان ش و یادده ی در جامعه، وظیفه جوابگویی ب ه تغییرات و س ازگاری با آن از طریق یادگیری را نیز بر عهدهدارند. پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی سازمان یادگیرنده انجام گرفته است. روش:پژوه ش حاضر از نظر نوع پژوهش کاربردی، از نظر طرح تحقیق، آینده نگر و از جنبه گردآوری داده ها پیمایش ی اس ت. جامعه آماری پژوهش را 450 نفر از اس اتید دانش گاه جامع و افس ری امام حس ین (ع) و کارشناسان ارشد س تاد کل سپاه تش کیل می دهند که با اس تفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، 208 نفر به عنوان نمونه انتخاب ش دند. از پرسش نامه محقق ساخته با 102 س ؤال و مصاحبه ساختار نیافته و نیمه ساختار یافته اس تفاده گردید. آلفای کرونباخ کل پرسش نامه 0/986، اعتب ار محت وا با اس تفاده از نظ ر خب رگان و صاحبنظران دانش گاهی با اعمال ضریب لاشه و اعتبار سازه با تحلیل عاملی اکتش افی مورد تأیید قرار گرفت. از نرم افزارهای لیزرل و spss و آزمون ه ای فریدمن، دوجمله ای و معادلات س اختاری برای تحلیل الگو و برازندگی بهره برده شد. نتایج: نتایج تحلیل ها نش ان داد که الگوی سازمان یادگیرنده دارای 6 بعد، 22 مؤلفه و 73 ش اخص اس ت. در تعیین ابعاد و مؤلفه ها که با بررسی مدلها و حیطه های نظری صورت گرفت، الگوی سازمان یادگیرنده دانش گاه به ترتیب با ابعاد ساختار ارگانیک، مدیریت و رهبری علمگرا، نیروی انس انی یادگیرنده، سیس تم یادگیری و نش ر دانش، راهبرد یادگیری محور و فرهنگ حامی یادگیری طراحی گردید. رابطه بین عوامل معنادار تشخیص داده شد. بحث: با توجه به یافته های پژوهش، بعد س اختار ارگانیک در موقعیت اول از نظر اکتس اب س هم قرار گرفته است. مسئولین باید تدابیری اتخاذ نمایند تا فعالیت های دانش جویان، اساتید و کارکنان به سوی کار گروهی سوق داده شده، دستورالعمل های مانع یادگیری حذف و قوانین تس هیل کنن ده یادگیری وضع گردد.
۷.

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارکنان کیفیت زندگی کاری بهره وری نیروی انسانی شرکت های نفتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۸ تعداد دانلود : ۶۴۸
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی در یکی از شرکت های نفتی است. روش پژوهش توصیفی همبستگی و جامعه ی آماری شامل تمام کارکنان بخش اداری شرکت نفت استان کرمانشاه(625 نفر) بود. حجم نمونه، پس از برآورد آماری، برابر با 238 نفر محاسبه شد که گزینش آنان، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه ی آماری پژوهش صورت گرفت. مدل تحلیلی این پژوهش براساس تلفیق مدل های الوانی (عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی) و والتون (کیفیت زندگی کاری) شکل گرفته است که پس از تأیید روایی محتوایی توسط متخصصین در یک مطالعه ی مقدماتی، برای پایایی سؤالات پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای به دست آمده برای ابعاد عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی برابر 84/0 و برای ابعاد کیفیت زندگی کاری برابر 86/0 بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری (K-S) و رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون و فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تمام ابعاد کیفیت زندگی و بهره وری نیروی انسانی رابطه وجود دارد.
۸.

ارزیابی نظام موجود نگهداری و تعمیرات در واحد خودرویی ناجا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نگهداری و تعمیرات خودرویی انسان افزار سخت افزار سازمان افزار مدیریت آماد و پشتیبانی پلیس اطلاعات افزار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۰۹
زمینه و هدف: نگهداری و تعمیرات یکی از مفاهیم اساسی و تأثیرگذار در افزایش کارائی و اثربخشی عملیاتی هر سازمانی محسوب می شود. تحقیق حاضر با عنوان بررسی وضعیت موجود نگهداری و تعمیرات (نت) خودرویی ناجا با هدف مقایسه وضع موجود با مطلوب، در نظر دارد تا با بهره گیری از الگو اسکاپ که بر روی چهار بُعد اساسی سازمان در حوزه های انسان افزار، سخت افزار، اطلاعات افزار و سازمان افزار متمرکز می شود، وضعیت موجود سیستم نگهداری و تعمیرات ناجا را مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود شکاف معنادار با وضع مطلوب ضمن تعیین فاصله وضع موجود تا وضع مطلوب، هریک از مؤلفه های مذکور، راهکارهای عملی کاهش این فاصله را ارائه نماید. روش : این پژوهش مطالعه ای توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه 50 نفر از کارشناسان و مدیران نگهداری و تعمیرات در واحد خودرویی ناجا به صورت تمام شماری و پس از شناسایی متغیرهای تحقیق، مؤلفه های اصلی و عوامل متغیرها شناسایی و الگوی مفهومی، پرسش نامه تحقیق بر آن اساس تهیه و توزیع و جمع آوری شد. پس از ورود داده های حاصله در نرم افزار و تعیین پایایی ابزار سنجش، برای تحلیل داده ها و بررسی فرضیه های تحقیق از آمار توصیفی استفاده گردید. یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر آن است که سیستم فعلی نگهداری و تعمیرات خودرویی ناجا با توجه به الزامات و ابعاد چهارگانه مطرح شده در الگو اسکاپ در هر چهار حوزه با وضع مطلوب فاصله و اختلاف معناداری دارد، و ضروری است تا بر اساس اولویت های تعیین شده در این تحقیق، نسبت به تعریف و اجرای برنامه های بهبود اقدام گردد.
۹.

عوامل مؤثر بر هزینه های تعمیراتی خودروهای ناجا

کلید واژه ها: آماد و پشتیبانی پلیس تعمیرات خودرویی هزینه آماد و پشتیبانی تعمیر و نگهداری مدیریت ترابری پلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۲۴
خودروها به عنوان یکی از سرمایه های اصلی ناجا، نقش به سزایی در انجام مأموریت ها و تحقق اهداف سازمانی دارند.شرایط خاص جغرافیایی کشور در مناطق کوهستانی و کویری، وجود جاده های صعب العبور، میزان و نوع استفاده از خودروها خصوصاً در یگان های اجرایی و عملیاتی و از طرفی محدودیت اعتبارات تعمیراتی، ضرورت موضوع تعمیر و نگهداری و آماده به کار، نگاه داشتن خودروها را بیش از پیش نمایان می سازد . این تحقیق به دنبال بررسی برخی از عوامل مؤثر بر هزینه های تعمیراتی خودروها و علاوه بر آن تعیین میزان تأثیر هر یک از این عوامل بر هزینه های تعمیراتی می باشد. نوع پژوهش کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده است. جامعه آماری 25 نفر از فرماندهان آماد و پشتیبانی و مسئولان مراکز تعمیرات خودرویی فرماندهی انتظامی استان لرستان و شهرستان های تابعه بوده که با استفاده از پرسشنامه نظرات آنان اخذ و اطلاعات جمع آوری شده با بهره گیری از آزمون خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که از میان عوامل مختلف ابزار آلات و تجهیزات فنی مناسب تعمیرگاهی بیشترین تأثیر را بر هزینه های تعمیراتی داشته و این تأثیر در جهت کاهش هزینه ها می باشد و در اولویت های بعدی نیروی انسانی، فضا و مکان، بودجه، دستورالعمل های تعمیراتی، بازرسی و نظارت، بیشترین تأثیر را بر کاهش هزینه های تعمیراتی داشته اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان