سجاد انصاری اردلی

سجاد انصاری اردلی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

نقش بازی های آموزشی در افزایش یادگیری دانش آموزان

تعداد بازدید : 809 تعداد دانلود : 906
هدف از این پژوهش بررسی نقش بازی های آموزشی در افزایش یادگیری دانش آموزان بوده است. یکی از روش های جدید و نوین آموزش، استفاده از بازی های آموزشی در امر تدریس می باشد که در این روش همه دانش آموزان با هر فرهنگ، سطح هوش و تفاوت فردی به صورت مستقیم و با علاقه و انگیزه به انجام آن می پردازند. در انجام بازی می توان مطالب درسی و آموزشی را به صورت غیر مستقیم و عملی به دانش آموزان آموخت و این یادگیری نیز عمیق تر و پایدار تر می باشد زیرا دانش آموزان با علاقه درگیر یادگیری می شوند. در این مقاله به بررسی نقش بازی های آموزشی و اهمیت و تاثیر آن بر یادگیری دانش آموزان پرداخته شده است. همچنین در پایان این پژوهش به بررسی روش تدریس بازی و مزایا و معایب آن پرداخته شده است. روش تحقیق این مطالعه توصیفی- تحلیلی بود که با استفاده از منابع کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.
۲.

بررسی اختلال های یادگیری و میزان شیوع آن در بین دانش آموزان

کلید واژه ها: اختلال یادگیری شیوع عوامل دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 269 تعداد دانلود : 194
یکی از علت های اصلی افت تحصیلی، ترک تحصیل و عدم پیشرفت دانش آموزان در امر آموزش وجود ناتوانی های یادگیری یا همان اختلال های یادگیری می باشد که این امر گویای اهمیت زیاد آن و نیاز به توجه بیشتر به دانش آموزن دارای اختلال های یادگیری است. هدف از این پژوهش بررسی اجمالی اختلال های یادگیری، علل و عوامل ایجاد آن در بین دانش آموزان بوده است. همچنین در پایان این مقاله به بررسی میزان شیوع اختلال های یادگیری در بین دانش آموزان پرداخته شده است و مشخص شده که بالاترین نرخ شیوع مربوط به اختلال ریاضی دختران با شیوعی در حدود 83/9 درصد بوده و پایین ترین نرخ شیوع با 48/4 درصد در زمینه اختلال خواندن باز هم مربوط به دختران بوده است. در این مقاله از روش های توصیفی، کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. میزان شیوع اختلال های یادگیری بین 2 تا 10 درصد در نوسان است. با توجه به این که تعداد این دانش آموزان کم نیست باید معلمان و اولیا وقت بیشتری برای آموزش این دانش آموزان بگذارند و به صورت ویژه به آنها آموزش دهند.
۳.

مقایسه میزان شیوع و نوع اختلالات یادگیری دانش آموزان تک زبانه و دوزبانه استان چهارمحال و بختیاری

کلید واژه ها: تک زبانه و دوزبانه مشکل در خواندن شناخت اجتماعی اضطراب اجتماعی مشکل فضایی مشکل در ریاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 968 تعداد دانلود : 840
هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه میزان شیوع و نوع اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان تک زبانه و دوزبانه بوده است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علّی- مقایسه ای است. جامعه مورد مطالعه شامل دانش آموزان پسر دوره ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری در سه شهرستان شهرکرد، اردل و لردگان در سال تحصیلی 99 - 98 بود. که حدود 120 نفر از آنها (62 نفر تک زبانه و 61 نفر دوزبانه بودند) را به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و پرسشنامه مشکلات یادگیری کلواردو ویلکات و همکاران (CLDQ) را در اختیار اولیا دانش آموزان قرار دادیم و از آنها خواستیم که به دقت به سوالات پرسشنامه پاسخ دهند. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک های آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین دانش آموزان تک زبانه و دوزبانه در خصوص مشکل در خواندن، شناخت اجتماعی، اضطراب اجتماعی، مشکل فضایی و مشکل ریاضی تفاوت معنادار وجود دارد همچنین بین مشکل در خواندن با اضطراب اجتماعی و ریاضی، اضطراب اجتماعی با شناخت اجتماعی و مشکل فضایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل نشان داد که دانش آموزان دوزبانه در هر پنج نوع اختلالات یادگیری دارای میزان شیوع بیشتری نسبت به دانش آموزان تک زبانه می باشند. همچنین می توان گفت بیشترین میزان شیوع اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان تک زبانه مربوط به مشکل فضایی با 66/1 درصد و در دانش آموزان دوزبانه مشکل در خواندن و ریاضی با 36/2 درصد می باشد.
۴.

بررسی شیوع و عوامل مرتبط با پرخاشگری در بین نوجوانان و جوانان شهر اردل

تعداد بازدید : 884 تعداد دانلود : 328
هدف این پژوهش بررسی شیوع و عوامل مرتبط با پرخاشگری در بین نوجوانان و جوانان شهر اردل بوده است. روش اجرای این پژوهش پیماشی است که داده ها با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری شده اند. برای انتخاب نمونه به صورت تصادفی حدود 120 نفر از نوجوانان و جوانان (50 پسر و 66 دختر) را که سن آنها (14 تا 42 سال) بود انتخاب و پرسشنامه الکترونیک (AGQ) را در اختیار آنها قرار دادیم و برای انجام مصاحبه تعداد 30 نفر از جوانان را (15 مرد و 15 زن) به صورت تصادفی انتخاب کرده و با آن ها مصاحبه صورت گرفت. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. یافته ها نشان می دهند که بین خشم، تهاجم و توهین رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بین نظرات نمونه آماری در خصوص رفتار پرخاشگری بر حسب سن و تعداد فرزندان تفاوت معنادار وجود ندارد اما بین نظرات نمونه آماری در خصوص رفتار پرخاشگری بر حسب جنسیت تفاوت معنادار وجود دارد. نتایج حاصل نشان می دهد که عامل اصلی ایجاد پرخاشگری در بین نوجوانان و جوانان مربوط به سرکوب کردن خواسته ها، محیط زندگی، تنبیه والدین و مشاهده پرخاشگری (رسانه یا رفتار اطرافیان) بوده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان