شمس الدین رضایی

شمس الدین رضایی

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه ایلام

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

بررسی نحوه گذران اوقات فراغت اساتید، دانشجویان و کارکنان زن دانشگاه ایلام با تأکید بر فعالیت های بدنی و ورزش

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۸
اوقات فراغت و نحوه گذران آن از جمله مفاهیم نوینی است که با پیدا شدن انواع تکنولوژی و پیشرفت صنعت در زندگی مردم معنای واقعی خود را یافته است. این پژوهش که با هدف بررسی نحوه گذران اوقات فراغت اساتید، دانشجویان و کارکنان زن دانشگاه ایلام با تأکید بر فعالیت های بدنی و ورزش انجام شده، توصیفی- تحلیلی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، میدانی است. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید، دانشجویان و کارکنان زن دانشگاه ایلام می باشد که 362 نفر از آنها با استفاده از جدول مورگان و روش طبقه ای، به عنوان نمونه انتخاب شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ (89/0 ) تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش های آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و درصدهای ستونی) و آمار استنباطی (ANOVA، LSD و کروسکال والیس) استفاده گردید (05/0p<). نتایج تحقیق نشان داد که در میان فعالیت های مربوط به گذران اوقات فراغت، استفاده از موبایل در هر سه گروه، مهمترین فعالیت بود و فعالیت های بدنی و ورزش در بین اساتید، دانشجویان و کارکنان به ترتیب در اولویت های نهم، هفتم و هشتم قرار داشت. بررسی روابط بین متغیرها نیز نشان داد که بین متوسط درآمد، سن و تحصیلات با میزان ورزش کردن و اوقات فراغت در میان سه گروه، تفاوت معناداری وجود دارد. فعالیت های غیرحرکتی مانند استفاده از موبایل سهم عمده ای از ساعات فراغت را به خود اختصاص داده است و ورزش در این میان، جایگاه مطلوبی ندارد.
۲.

شناسایی و ارزیابی مولفه های عملکردی مربیان ورزش دانشگاهی ایران (مطالعه موردی: المپیاد دانشجویی)

تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۴
هدف از این تحقیق شناسایی و ارزیابی مولفه های عملکرد مربیان تیم های ورزشی دانشگاههای ایران بود. نمونه آماری این تحقیق را تعداد 543 نفر از چهار گروه مرتبط با عملکرد مربیان ورزش دانشگاهی شامل ورزشکاران ( 324 نفر )، مربیان ( 99 نفر )، مدیران ( 41 نفر ) و سرپرستان ( 79 نفر ) تیمهای ورزشی شرکت کننده در دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان ایران که در سال 1393 برگزار شد تشکیل می دادند. روش گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن به تایید رسید. روش تحلیل داده استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و جهت طراحی مدل از نرم افزار آموس استفاده شد. همچنین به منظور اولویت بندی معیارها از گروه متخصصین شامل 8 نفر با تکنیک تصمیم گیری چند معیاره ای اچ پی استفاده شد. بدین ترتیب هشت عامل مهارتهای ارتباطی، دانش فنی، مهارتهای مدیریتی، مدل نقش، موفقیت برنامه، حمایت از الگوی دانشجو- ورزشکار، بکارگیری نیروهای جدید و مهارتهای مالی از طریق تحلیل عاملی استخراج و تأیید شد و مدل تحقیق ترسیم و برازش آن مورد تایید قرار گرفت. به مدیران ورزش دانشگاه توصیه میشود برای ارزشیابی عملکرد مربیان به عوامل این مدل توجه نمایند.
۳.

ضرورت تجزیه و تحلیل محیطی (SWOT) واگذاری باشگاه های فوتبال ایران (مطالعه موردی: باشگاه های استقلال و پرسپولیس)

تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۵۰
فوتبال بخش عمده ای از صنعت ورزش در جهان است و به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر ورزش و جامعه در جهان اثرات زیادی برجای گذاشته است. فعالیت های یک صنعت معین، جلب سود و دفع زیان است. مناسبات پیچیده در مقوله های مدیریت، تجارت و اقتصاد بر تقویت دولت ناظر و کاهش نقش دولت مجری استوار است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، تجزیه و تحلیل محیطی (SWOT) واگذاری باشگاه های فوتبال ایران به بخش خصوصی است. برای این منظور با استفاده از روش تحقیق کیفی به مصاحبه های عمیق با 31 نفر از نخبگان آگاه از موضوع پرداخته شد. یافته های حاصل از تحلیل مصاحبه ها منجر به ارایه قوت ها (7 مورد) ، ضعف ها (15 مورد)، فرصت ها (7 مورد)، تهدیدها (15 مورد) و راهبردهای (20 مورد) واگذاری باشگاه های فوتبال گردید. بررسی ها نشان دادند که واگذاری باشگاه های فوتبال به بخش خصوصی در شرایط موجود، تقریباً محکوم به شکست است. مهمترین تهدید برای واگذاری باشگاه های فوتبال ایران به بخش خصوصی عدم برخورداری از مؤلفه های درآمدزایی می باشد.  
۴.

تأثیر چهار هفته تمرین هوازی بر اختلالات شناختی و عملکرد حرکتی موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

کلید واژه ها: دیابت تمرین اختلالات شناختی استرپتوزوتوسین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی فیزیو لوژی ورزشی علم تمرین
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۳۶۶
هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر چهار هفته تمرین هوازی بر اختلالات شناختی و عملکرد حرکتی موش های صحرایی نر دیابتی بود. به این منظور 24 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار (وزن 9/9±275 گرم، سن 13 هفته) خریداری و به طور تصادفی به سه گروه شم، دیابت و دیابت+تمرین تقسیم شدند. دیابت با تزریق داخل صفاقی یک دوز استرپتوزوتوسین به مقدار ml/kg 60 القا شد. ملاک دیابتی شدن، قند خون بالای mg/dl 250 بود. یک هفته پس از القای دیابت، رت های گروه ورزش، به مدت چهار هفته، پنج روز در هفته (به مدت 30-20 دقیقه با سرعت 18-10 متر در دقیقه) روی تردمیل دویدند. از آزمون حافظه احترازی غیرفعال برای بررسی میزان اختلال در حافظه و از آزمون های سطح شیبدار و بارفیکس به منظور ارزیابی عملکرد حرکتی استفاده شد. یافته ها نشان داد که تمرین ورزشی به طور معنا داری میزان اختلال ناشی از دیابت در حافظه کوتاه مدت در آزمون حافظه احترازی غیرفعال (0001/0=P) را کاهش و عملکرد حرکتی موش های صحرایی دیابتی را در آزمون سطح شیبدار (017/0=P) و آزمون بارفیکس (0001/0=P) افزایش داد. به طور کلی می توان گفت که چهار هفته تمرین هوازی به بهبود اختلالات شناختی و عملکرد حرکتی در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین منجر می شود.
۵.

طراحی مدل درآمدزایی باشگاه های فوتبال ایران: با رویکرد گراندد تئوری

کلید واژه ها: درآمدزایی باشگاههای فوتبال گراندد تئوری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۵۸۶
هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل درآمدزایی باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد(گراندد تئوری) به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده ها، مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه های عمیق و باز با 31 نفر از نخبگان آگاه از موضوع مورد بحث است. تئوری جوهری مدل درآمدزایی باشگاه های فوتبال ایران دارای هفت مولفه: مکانیزم های موثر مدیریتی، مکانیزم های مالی، مکانیزم های آموزش، مکانیز های اصلاح ساختار فوتبال، مکانیزم های اصلاح فرهنگ، مکانیزم های حقوقی- قانونی و استقرار مدل درآمدزایی می باشد که توسعه و موفقیت باشگاه های فوتبال ایران در گرو مدیریت برتر این مولفه ها است. هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل درآمدزایی باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد(گراندد تئوری) به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده ها، مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه های عمیق و باز با 31 نفر از نخبگان آگاه از موضوع مورد بحث است. تئوری جوهری مدل درآمدزایی باشگاه های فوتبال ایران دارای هفت مولفه: مکانیزم های موثر مدیریتی، مکانیزم های مالی، مکانیزم های آموزش، مکانیز های اصلاح ساختار فوتبال، مکانیزم های اصلاح فرهنگ، مکانیزم های حقوقی- قانونی و استقرار مدل درآمدزایی می باشد که توسعه و موفقیت باشگاه های فوتبال ایران در گرو مدیریت برتر این مولفه ها است.
۶.

ارزیابی کارآفرینی مدیران کل تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: کارآفرینی مدیران کارآفرین مدیران ادارات کل تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : ۱۰۳۹ تعداد دانلود : ۵۱۵
امروزه اکثر کشورهای توسعه یافته در حال انتقال از حالت بوروکراتیک به وضعیت کارآفرینی می­باشند. از این روی شناسایی و پرورش ویژگی­های مربوط به کارآفرینی به خصوص در مدیران از اهمیت ویژه برخوردار است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی کارآفرینی مدیران ادارات کل تربیت بدنی ایران می­باشد.این پژوهش توصیفی- پیمایشی و بصورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش شامل 397 نفر مدیران ادارات کل تربیت­بدنی استان­ها و شهرستان­های کشور در سطوح مختلف سلسله مراتبی بوده که از این تعداد 169 نفر با استفاده از جدول مورگان بعنوان نمونه انتخاب گردید. برای انجام این پژوهش از یک پرسشنامه­ استاندارد که توسط سازمان کانادایی متنوع سازی اقتصاد غرب5(2007) منتشر شده بود و شامل 75 سوال 4 گزینه­ای در طیف لیکرت، استفاده شده است .یافته­ها نشان می­دهد؛ متغیرهای جاه­طلبی(اعتماد به نفس) و استقلال­طلبی مدیران تربیت بدنی بسیاربالا، متغیر مخاطره­پذیری بالا و متغیرهای رهبری، انگیزش و پایداری کمتر از حد متوسط است. شاخص کارآفرینی به مفهوم کلی در در بین مدیران ادارات کل تربیت بدنی به مقدار 58/2 کمی بیش ازحد متوسط (5/2) است، که حاکی از استقرار وضعیت متوسطی از کارآفرینی است. بنابراین برای اعتلای کارآفرینی، پرورش ویژگی­های شخصیتی مدیران ضرورت دارد.
۷.

رابطه بین ساختار کارآفرینانه و اثربخشی سازمانی در سازمان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۲ تعداد دانلود : ۹۶۲
هدف از پژوهش حاضر، بررسی ساختار سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران با رویکردی کارآفرینانه و تبیین ارتباط آن با اثربخشی این سازمان بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی بودند که 194 نفر آنها براساس نمونه گیری تصادفی سهمیه ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه ساختار کارآفرینانه و اثربخشی سازمانی، برای تعیین وضعیت ساختار کارآفرینانه و مؤلفه های آن و اثربخشی سازمانی، از آزمون میانگین جامعه تک نمونه ای و برای تبیین ارتباط بین متغیرهای پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد بین ساختار کارآفرینانه و تمامی ابعاد آن با اثربخشی سازمانی رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد. همچنین میانگین اثربخشی سازمانی و ساختار کارآفرینانه و تمامی مؤلفه های آن به شکل معنی داری از حد متوسط پایین تر است. براساس یافته های پژوهش، طراحی ساختار کارآفرینانه در سازمان تربیت بدنی در بهبود وضعیت اثربخشی این سازمان مؤثر خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان