وحید مرادی

وحید مرادی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

بررسی میزان تاثیر گذاری اجرای طرح لبیک14 (طرح دارالشفای حضرت زهرا(س)) بر بهره وری نیروی انسانی پش م غرب نزاجا

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۷۰ تعداد دانلود : ۲۹۹
مهم ترین عامل در بهبود بهره وری در هر سازمانی نیروی انسانی می باشد. به طوری که این عامل به یک عنصر مهم و اساسی در تبیین تفاوت های موجود در بهره وری و رشد آن در کشورهای مختلف شده است. سازمان نیروی زمینی ارتش یکی از سازمان های مهم و تأثیرگذار در حفاظت از تمامیت ارضی و کیان کشور بوده و هدف آن مانند بقیه سازمان ها، ایجاد بهره وری است. هدف پژوهش حاضر مشخص نمودن میزان تاثیر گذاری اجرای طرح لبیک14 (طرح دارالشفای حضرت زهرا(س) بر بهره وری نیروی انسانی پش م غرب نزاجا می باشد. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی بوده که جامعه آماری آن را تعداد 31 نفر از کارکنان دارای عائله تحت تکفل که مبتلا به بیماری صعب العلاج می باشند و در پش منطقه غرب نزاجا مشغول انجام وظیفه بوده و حداقل از یک نمونه از مزایای طرح حمایتی مذکور استفاده نموده اند. پرسشنامه ای که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته دارای16سوال می باشد که میزان تاثیر گذاری طرح یاد شده بر4بعد بهره وری (کارایی، اثربخشی، تعهد، همکاری و حل مسئله) را می سنجد. معیار اندازه گیری سوالات پرسشنامه حاضر مقیاس 5 گانه طیف لیکرت (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد) می باشد. در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده ها، از طریق فن آماری آزمون t   تک نمونه ای (One) Sample T test و نرم افزار SPSS 22  انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که از زمان اجرای طرح لبیک 14 و اعطای مزایای آن، ابعاد بهره وری (کارایی،اثربخشی، تعهد) نیروی انسانی در پش م غرب نزاجا بهبود یافته است.  
۲.

ارتباط انگیزه مشارکت ورزشی و رضایتمندی ورزشکاران رشته های منتخب ورزشی

کلید واژه ها: رضایتمندی ورزشکاران انگیزه مشارکت ورزشی عوامل موقعیتی رشته های منتخب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
تعداد بازدید : ۹۱۴ تعداد دانلود : ۵۰۲
هدف پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط انگیزة مشارکت ورزشی و رضایتمندی ورزشکاران رشته های منتخب ورزشی شهر کامیاران بود. 265 نفر از ورزشکاران چهار رشته تیمی (فوتبال، والیبال، بسکتبال و هندبال) و دو رشته انفرادی (کونگ فو و تکواندو) به صورت نمونه گیری تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسش نامه های انگیزه مشارکت ورزشی گیل و همکاران (1983) و رضایتمندی ورزشکاران ریمر و چلادورای (1998) را تکمیل کردند. نتایج نشان داد بین مؤلفه های انگیزة مشارکت ورزشی و رضایتمندی ورزشکاران ارتباط معناداری وجود دارد و مؤلفه عوامل موقعیتی از میان مؤلفه های انگیزة مشارکت ورزشی به طور معناداری تغییرات مربوط به رضایتمندی ورزشکاران را پیش بینی می کند. لذا توجه به مباحث مرتبط با عوامل موقعیتی شامل نقش والدین و دوستان ورزشکار در ادامه فعالیت ورزشی، نقش مربی جهت ایجاد روابط دوستانه و استفاده از وسایل ورزشی توسط مربیان و دست اندرکاران ورزش ضروری به نظر می رسد.
۳.

استفاده از روش ویلیام رومی در بررسی محتوای فصل سوم کتاب درسی شیمی دوره پیش دانشگاهی

تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۴
امروزه رویکرد و هدف اصلی آموزش و پرورش به نحوی است که در آن باید دانش آموزانی تربیت شوند که دارای روحیه ی فعالیت پذیری باشند و توانایی استفاده ی کاربردی از دانش آموخته شده ی خویش، باشند. این امر مهم جز با تجزیه و تحلیل کتاب های درسی برای دسترسی به چارچوبی منسجم برای تالیف کتاب هایی با رویکرد پژوهشی و دانش آموز محور بدست نمی آید. با توجه به این موضوع ، هدف این تحقیق، تحلیل محتوای متن، تصاویر و سوالات فصل سوم کتاب شیمی دوره پیش دانشگاهی چاپ سال 1396 ، بر اساس روش ویلیام رومی می باشد. هدف روش تحلیل محتوای ویلیام رومی بررسی این موضوع است که آیا کتاب و یا محتوای مورد نظر، دانش آموزان را به طور فعال با آموزش و یادگیری درگیر می نماید؟ به عبارت دیگر هدف این است که آیا کتاب به شیوه فعالی ارائه، تدوین و تنظیم شده است یا خیر؟ در این تحقیق، ضریب درگیری متن 0.34 ، تصاویر 0.50 و سوالات 1.50 و شاخص درگیری فعالیت محور بودن این فصل0.52 بدست آمد که نمایانگر غیرفعال بودن محتوای متن و فعال بودن محتوای تصاویر و سوالات این فصل می باشد.
۴.

مدیریت استعداد هوشمند: رویکردی نوین و عاملی برترساز در جنگ های آینده

تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۳۰
ترکیب آهن و کربن ماده ای به نام استیل را به وجود می آورد که این نوآوری منجر ب ه تولید فلزی با مزیت های فراوان شده است . پژوهش حاضر نیز بر آن است که به طور مشابه مفاهیم مفید و سودمند مدیریت دانش و مدیریت استعداد می توانند با هم ترکیب شوند و از این در آمیختگی مفهومی قوی به نام» مدیریت استعداد هوشمند» را به وجود آورند که موجب افزایش اثربخشی و کارایی عملکرد فردی و سازمانی و همچنین افزایش مزیت رقابتی شود. با برداشت و پیش بینی که از جنگ های آینده می شود، دو عامل بسیار مهم در جنگ های آینده یعنی منابع انسانی و فناوری اطلاعات مورد توجه قرار می گیرد. مدیریت استعداد هوشمند می تواند با اثرگذاری بر این دو عامل مهم در سازمان های نیروهای مسلح، تبدیل به عاملی برترساز در جنگ های آینده شود و فقط با استفاده از مدیریت دانش یا مدیریت استعداد نمی توان به چنین عملکرد سازمانی و فردی بالایی دست یافت. در نهایت با ارئه مدل مفهومی کاربردی مدیریت استعداد هوشمند در جنگ های آینده به مزیت رقابتی در آن نائل می گردیم. 
۵.

بررسی استقرار فناوری های اطلاعات و ارتباطات آموزشی در مرکز آموزش پشتیبانی شهید امانی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۶۱
هدف از این پژوهش امکان سنجی استقرار فناوری های نوین آموزشی با تاکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در مرکز آموزش پشتیبانی شهید امانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی - پیمایشی و از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری این پژوهش از دو گروه شامل مسئولین و کارکنان دانشکده ها و همچنین دانشجویان دوره های (عالی- مقدماتی- تخصصی ثانویه)[1] در رسته های مختلف می باشند، با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه پژوهش به تعداد 300 نفر برآورد گردید. و روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با طیف پاسخگویی لیکرت مرکب از چهار مولفه شرایط و امکانات زیرساختی، نیروی انسانی متخصص، منابع مالی و پشتیبانی و اقدامات فرهنگ سازی استفاده شده است. ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفایکرانباخ 920/0 بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون خی دو (χ2) بهره گیری شده است.نتایج این تحقیق در پرتو تجزیه و تحلیل نهایی نشان می دهد که امکان استقرار فناوری نوین آموزشی با تاکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات از لحاظ شرایط  و امکانات زیرساختی و نیروی انسانی متخصص و اقدامات فرهنگ سازی در مرکز آموزش پشتیبانی شهید امانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر می باشد و از لحاظ منابع مالی و پشتیبانی در حد متوسط می باشد.  
۶.

بررسی رابطه سبک یادگیری با انگیزه پیشرفت تحصیلی در مرکز آموزش پشتیبانی نزاجا

تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۱
این پژوهش با هدف تعیین سبک یادگیری و بررسی رابطه آن با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان در مرکز آموزش پشتیبانی شهید امانی نزاجا انجام شده است. در ادامه رابطه مؤلفه های جمعیت شناختی (تحصیلات، سن و سابقه خدمت) با سبک یادگیری دانشجویان مرکز آموزش شهید امانی نزاجا سنجیده می شود. روش تحقیق از نوع همبستگی در سطح اطمینان 95/0 است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دوره های عالی، مقدماتی و تخصصی ثانویه در رسته های مختلف می باشند، با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه پژوهش تعداد 262 نفر برآورد گردید که از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه سبک های یادگیری کلب، پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی استفاده شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 809/0 برآورد شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون  بهره گیری شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سبک یادگیری غالب در بین دانشجویان مرکز آموزش پشتیبانی شهید امانی نزاجا سبک جذب کننده می باشد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون حاکی از آن است که بین سبک یادگیری با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان و همچنین بین سبک یادگیری با سن و سابقه خدمت دانشجویان مرکز آموزش پشتیبانی نزاجا رابطه معناداری وجود ندارد و مقدار معنا داری آن به ترتیب برابر با 221/0 ، 068/0 و 949/0 است. ولی بین سبک یادگیری و مقطع تحصیلی دانشجویان رابطه معنا دار  معکوس وجود دارد و مقدار معناداری آن  برابر با 205/0- است 
۷.

بررسی رابطه عزت نفس با توانمند سازی روانشناختی فرمانده هان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۷۵
هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه عزت نفس با توانمندسازی روانشناختی فرمانده هان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش در دسته پژوهش های همبستگی قرار می گیرد. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه بود، با طیف پاسخگویی لیکرت صورت گرفت که سوالات آن با توجه به متغیرهای موجود در فرضیه ها از پرسشنامه های استاندارد (اسمیت و اسپرتیزر) استخراج شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل فرمانده هانی بود که در یگان های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مشغول انجام وظیفه می باشند. تعداد 384 پرسشنامه توزیع و مورد استفاده قرار گرفت. از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار SPSS19 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین دو متغیر عزت نفس و توانمندسازی روانشناختی فرمانده هان نزاجا رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان