آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶

چکیده

امروزه حمایت ورزشی یک ابزار اثربخش بازاریابی برای شرکت های تجاری است، که برای صنعت ورزش نیز یک روش کسب درآمد محسوب می شود. هدف تحقیق پیش رو شناسایی عوامل مؤثر برجذب حامیان در ورزش قهرمانی استان خراسان شمالی بود، روش تحقیق آمیخته اکتشافی بود که در مرحله اول 30 نفر از خبرگان ورزش استان به صورت هدفمند و گلوله برفی مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. با تحلیل تم داده های کیفی 100 کد مختلف در 15 تم فرعی و سه تم اصلی تولید شد. برای مرحله کمی پرسشنامه ای 100 سؤالی طراحی شد و با تأیید 7 نفر از خبرگان ورزش استان، روایی آن تأیید شد. جامعه آماری در مرحله کمی کلیه اعضای هیأت های ورزشی، باشگاه ها، شرکت های حامی، ورزشکاران و مربیان زبده، استادان رشته مدیریت ورزشی و رؤسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها به تعداد 143 نفر بودند که به صورت تمام شمار جهت نمونه انتخاب شدند، تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم داده های پرسشنامه نشان داد که شاخص های برازش مدل عوامل مؤثر بر جذب حامیان از توان بالایی برخوردار است و طبق نتایج از 100 سؤال اولیه 65 سؤال تأیید شد، سه عامل مؤثر برجذب حامیان ورزشی به ترتیب اهمیت عوامل داخلی (عوامل مدیریتی، منابع مالی، منابع انسانی، سیستم بازاریابی، سیستم اطلاعاتی، تولید یا عملیات حمایتی و تحقیق و توسعه)، عوامل خارجی خرد (مشتریان، رسانه ها، رقبای بالقوه و رقبای غیرمستقیم) و عوامل خارجی کلان (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری) بودند.

تبلیغات