علی نقی مصلح شیرازی

علی نقی مصلح شیرازی

مدرک تحصیلی: استاد بخش مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

شبیه سازی تعاملات متغیرهای زبانی در فرآیند توسعه بازار سرمایه با بهره گیری از سیستم استنتاج فازی و رویکرد پویایی شناسی سیستم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیستم استنتاج فازی پویایی شناسی سیستم متغیرهای زبانی بازار سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۳۹
در بهره گیری از رویکرد پویایی شناسی سیستم به منظور الگوسازی پدیده های اجتماعی و اقتصادی، به دلیل تأثیر عمیق عامل انسانی و تصمیم گیری وی در این قبیل پدیده ها، قطعیت موجود در نگاه کلاسیک و مدرن کم رنگ شده و نیاز به نگاهی منعطف تر نسبت به این پدیده ها ضروری می نماید. هدف از پژوهش حاضر، شبیه سازی تعاملات متغیرهای زبانی مؤثر بر ارزش بازار سرمایه با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم هست. در این راستا، به منظور منعکس نمودن شیوه تفکر ذهنی سرمایه گذاران، از سیستم استنتاج فازی در رویکرد پویایی شناسی سیستم استفاده شده است. الگوی پیشنهادی پژوهش با نرم افزار Vensim DSS شبیه سازی و اعتبار آن با استفاده از آزمون های آماری و دستگاهی موردسنجش قرارگرفته است. نتایج شبیه سازی سناریوها نشان می دهد که تغییرات هم زمان متغیرهای درون زای بازار سرمایه نسبت به تغییرات منفرد هر یک از متغیرها، با تأخیر زمانی کمتر و به مقدار به مراتب بیشتری بر متغیر ارزش بازار سرمایه اثرگذار است. تأثیر تغییرات مطلوب متغیرهای کارایی بازار سرمایه، دانش و فرهنگ سرمایه گذاری و مداخلات بازار سرمایه، باعث افزایش 77 درصدی ارزش بازار سرمایه در افق 1404 نسبت به شبیه سازی پایه می شود. همچنین نتایج شبیه سازی تحلیل حساسیت نشان می دهد که ارزش بازار سرمایه نسبت به تغییرات منفرد متغیرهای زبانی در مقایسه با تغییرات هم زمان آن ها، حساسیت کمتری از خود نشان می دهد.
۲.

شناسایی، معرفی و بررسی مدل های گوناگون کسب و کار و استخراج مهم ترین عوامل تشکیل دهنده این مدل ها با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای کمی– مطالعه مروری (بازه زمانی مطالعه: 1990 تا 2017)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیچیدگیهای محیطی فعالیتهای کسب و کار شرایط رقابتی تحلیل محتوای کمی مدلهای کسب و کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۷۸
امروزه گسترش رقابت و افزایش پیچیدگی های محیطی گوناگون و تأثیرگذار بر فعالیت های کسب و کار به شکل فزاینده ای، قابل مشاهده است. بر این اساس به کارگیری مدل های مناسب کسب و کار برای تعیین نحوه عملکرد مطلوب فعالیت های سازمان تحت شرایط رقابتی و پیچیده یادشده از اهمیت بالایی برای مدیران برخوردار گردیده است؛ بنابراین شناسایی مدل های گوناگون کسب و کار و آشنایی با ویژگی های اصلی آن ها ضروری است. در این مطالعه تلاش گردیده است تا از طریق به کارگیری رویکرد تحلیل محتوای کمی با مرور و بررسی مطالعات گوناگون تاکنون انجام شده در حوزه کسب و کار در بازه زمانی سال های 1990 تا 2017 ضمن شناسایی و استخراج مدل های مختلف کسب و کار تحت مقوله های اصلی مطالعه و شرح ویژگی های آن ها به شناسایی عوامل مورد توجه در طراحی و پیاده سازی هر یک از مدل ها تحت مقوله های فرعی بپردازد. با انجام این تحقیق ضمن پاسخ به پرسش های گوناگون در حوزه کسب و کار، روند مطالعات تاکنون انجام گرفته در این خصوص، جدیدترین و مهم ترین مدل ها و همچنین مهم ترین عوامل مورد توجه در طراحی و پیاده سازی آن ها در قالب نتایج اصلی مطالعه معرفی و ارائه گردیده است. با این امید که نقشی مؤثر در کمک به مدیران سازمان ها و صنایع کشور جهت پیاده سازی یا بهبود مدل های کسب و کار ایفا نماید.
۳.

تبیین توصیفی فرایند اشاعه فناوری نرم تجاری در صنعت نفت ایران: با استفاده از نظریه زمینه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبیین توصیفی اشاعه فناوری فناوری نرم فناوری نرم تجاری نظریه زمینه ای صنعت نفت ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۴۳۸
هدف این پژوهش، تبیین توصیفی فرایند اشاعه فناوری نرم تجاری در صنعت نفت ایران است. بدین منظور، از نظریه زمینه ای با نوزده نفر از خبرگان مسلط به فرایندهای اشاعه فناوری نرم تجاری در صنعت نفت ایران مصاحبه عمیق انجام شد. پس از تجزیه وتحلیل مصاحبه های انجام شده و با انجام کدگذاری های لازم شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی، در مجموع 785 کد نهایی، 184 مفهوم و 71 مقوله فرعی استخراج شدند. فرایند اشاعه فناوری نرم تجاری صنعت نفت ایران (در قالب شرایط علّی: نیاز و الزام های صنعت، الزام های اقتصاد دانش بنیان و الزام های مدیریتی؛ مقوله محوری: فرایند اشاعه فناوری نرم تجاری؛ شرایط زمینه ای: بسترهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، فناوری، نوآوری و زیست محیطی؛ شرایط مداخله گر: حمایت مدیریت ارشد، نیروی جوان و دانش آموخته، مدل ذهنی کارکنان صنعت و سبک مدیریتی؛ راهبردها: فرهنگ سازی، اقدام های آموزشی، برون سپاری و خدمات مشاوره؛ و در نهایت، نتایج و پیامدها: سرآمدی نیروی انسانی، بهبود بهره وری، بهبود وضعیت رقابتی صنعت و بهبود وضعیت کلان کشور) تبیین شدند.
۴.

اولویت بندی صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی قبل و بعد از آزادسازی مالی با استفاده از الگوی فرایند تحلیل شبکه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۴۲
انتخاب پرتفولیوی مناسب برای سرمایه گذاری، همواره یکی از مسائلی است که هر سرمایه گذار در بازارهای مالی با آن مواجه است. به این منظور سهامداران باید علاوه بر در نظر گرفتن شاخص های مالی موثر بر کارایی بازار سرمایه، عوامل کلان اقتصادی و همچنین شرایط و قوانین حاکم بر بازار سرمایه را در نظر بگیرند. از این رو بررسی شرکت های مختلف متناسب با صنعتی که در آن مشغول به فعالیت هستند و اولویت بندی صنایع، می تواند الگویی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. هدف اصلی این پژوهش مطالعه ی تطبیقی اولویت صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دو دوره ی قبل و بعد از آزادسازی مالی در راستای سرمایه گذاری پرتفولیوی خارجی است. در این پژوهش به منظور اولویت بندی و تعیین کارایی صنایع از روش فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) استفاده شده است. الگوی طراحی شده در برگیرنده ی معیارهای کلان اقتصادی (نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز)، ابعاد آزادسازی اقتصادی (عرض، عمق، کارایی) و نسبت های مالی شرکت ها (نقدینگی، اهرمی، فعالیت، سودآوری) می باشد. در این راستا 35 صنعت در گروه های دارای ویژگی های مشابه طبقه بندی گردیدند و در نهایت 18 گروه حاصله در دو دوره ی مورد بررسی، به ترتیب اولویت، رتبه بندی شدند. اولویت بندی صورت پذیرفته بوسیله ی نرم افزار Super Decision صورت پذیرفته است.
۵.

طراحی مدل سلسله مراتبی برای کاهش ریسک های زنجیره تأمین پروژه بر اساس فراترکیب (مورد مطالعه : شرکت گاز استان فارس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبرد های کاهنده ریسک روایی محتوایی ریسک زنجیره تأمین پروژه فراترکیب مدل سازی تفسیری ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۹۳
با توجه به توسعه گازرسانی در اغلب استان های کشور طی سال های اخیر و گسترش پروژه های خطوط انتقال گاز به موازات آن، لزوم توجه به زنجیره تأمین چنین پروژه هایی و ریسک های مربوط به آن بیش از گذشته نمود یافته است. از آنجا که زنجیره تأمین پروژه ها بر اساس مقررات دولتی ساختار خاصی دارد، هدف این مقاله ارائه مدلی برای کاهش ریسک های زنجیره تأمین پروژه ها در شرکت های گاز استانی است. برای این منظور از روش پژوهش آمیخته استفاده شده است؛ به این صورت که ابتدا با استفاده از فراترکیب و روایی محتوایی، راهبرد های کاهنده ریسک شناسایی و گروه بندی می شوند و به کمک مدل سازی تفسیری ساختاری، ارتباطات متقابل و میزان تأثیرگذاری هریک از راهبرد ها بر یکدیگر به دست می آید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مدیران باید به آن دسته از راهبرد هایی که قدرت تحریک کنندگی بیشتری دارند در مقایسه با راهبرد هایی که درجه وابستگی زیادی دارند، توجه بیشتری داشته باشند. در نتیجه با تمرکز بر متغیرهای کلیدی مهم تر، می توان به صورت مؤثرتر ریسک های زنجیره تأمین را کاهش داد.
۶.

بررسی عوامل مؤثر در تصمیم گیری مدیران صنایع فارس در انتخاب تکنولوژی

کلید واژه ها: مدیران صنایع فارس نتخاب تکنولوژی الگوی واقعی گزینش فن‏آوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹۶ تعداد دانلود : ۱۴۳۶
"انتخاب تکنولوژی مناسب از تصمیم‏های مهم و راهبردی مدیران صنعتی است و براساس باورهای نظری و پژوهش‏های تجربی که بیشتر ریشه در فرهنگ و تمدن غربی دارد، طی فرآیندی و با در نظر گرفتن عواملی انجام می‏شود.این فرآیند را ک در اصطلاح الگوی""مناسب""در گزینش تکنولوژی می‏خوانند، بیشتر عواملی را در بر می‏گیرد که مدیران باید در زمان گزینش فن‏آوری در نظر بگیرند. هدف اصلی این مقاله ابتدا تعریف خلاصه‏ای از این الگو است.سپس نتایج پژوهشی مربوط به عوامل موردنظر مدیران صنایع استان فارس هنگام انتخاب تکنولوژی بررسی و مقایسه آن یعنی الگوی به دست آمده با الگوی مناسب ارائه می‏شود.برای این منظور 30 واحد تولیدی در فارس که در پنج سال گذشته نسبت به انتخاب تکنولوژی اقدام کرده بودند بررسی شد.با تجزیه و تحلیل آماری داده‏ها 24 عامل به عنوان بسیار مؤثر در تصمیم‏گیری مدیران صنایع استان فارس مشخص شد.ضمن تجزیه و تحلیل بیشتر نتجه گرفته شد که الگوی به دست آمده در مورد صنایع استان فارس با الگوی مناسب تفاوت دارد.نتایج بسیار جالب دیگری نیز مشاهده شد که در مجموع، لزوم تشویق مدیران صنایع به یادگیری و به کارگیری مفاهیم برنامه‏ریزی و مدیریت استراتژیک را توصیه می‏کند.سرانجام چندین زمینه مهم پژوهشی برای افزایش شناخت، حل مشکل‏های صنایع در رابطه با فن‏آوری پیشنهاد شده است. "
۷.

انگیزش مدیریتی و آموزش مدیریت : یک شکاف

کلید واژه ها: انگیزش آموزش های رسمی آموزش مدیریت انگیزش مدیریتی آموزش های کاربردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۴ تعداد دانلود : ۹۲۶
این مقاله مبتنی بر کار تحقیقی در زمینه مقایسه انگیزش مدیریتی دانشجویان رشته مدیریت و دانشجویان سایر رشته ها با استفاده از مقیاس تکمیل جمله ماینر( MSCS ) نگاشته شده است. در این مقاله طی بحثی اجمالی بر این نکته که مدیریت امروزه یک « تخصص » و یک « حرفه » چالشی مورد لزوم است تأکید شده است. تخصص و حرفه ای که همانند سایر تخصص ها و حرفه ها قابل فراگیری بوده و از اهمیت بسزایی برخوردار است. لیکن به لحاظ پیچیدگی فزاینده در روابط اقتصادی – اجتماعی- سیاسی جوامع امروزی و بزرگتر شدن سازمان های بوروکراتیک صنعتی و بازرگانی ، قاضای فزاینده ای نیز متوجه مدیران برای گسترش مهارت ها و توانمندی های مدیریتی ایشان است. مجموعه این مهارت ها و ویژگی های لازم برای اداره موفق امور سازمان های پیچیده – که « لازمه های نقش مدیریتی » خوانده می شود – به مراتب گسترده تر از مهارت در انجام وظایف معمول اداری است. در حالی که به نظر می رسد نظام رسمی آموزش مدیریت بازرگانی و صنعتی در کشور ، تنها و در بهترین حالت این جنبه اخیر از لازمه های نقش مدیریتی را به دانش آموختگان خود آموزش می دهد. لذا این سؤال مطرح می شود که آیا دانش آموختگان این رشته ها واقعاً مجهز به تخصص و مهارت های لازم برای ایفای نقش در سمت های چالشی و پویای مدیریتی در اینگونه سازمان ها می باشند؟ برای یافتن پاسخی نظام مند به سؤال فوق از تئوری انگیزش مدیریتی و ابزار سنجش آن یعنی مقیاس تکمیل جمله ماینر استفاده شده است. مقیاس مزبور برای اجرا بر روی گروهی از دانشجویان سال آخر رشته های کارشناسی مدیریت و گروهی از دانشجویان سال آخر دوره های کارشناسی سایر رشته های دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز ترجمه و آماده سازی شد و روائی و پایانی آن اجرا گردید. یافته های این تحقیق نشان داد که اولاً در کل نمونه به نظر می رسد هر چه محتوای دروس رشته های دانشگاهی از جنبه های عملی و کاربردی و اجرایی بیشتری برخوردار باشد دانشجویان آن رشته ها از انگیزش مدیریتی بالاتری برخوردارند. ثانیاً انگیزش مدیریتی دانشجویان آن رشته ها از انگیزش مدیریتی بالاتری برخوردارند. ثانیاً انگیزش مدیریتی دانشجویان رشته های مدیریت در مقایسه با سایر دانشجویان تفاوت چندانی ندارد. به دیگر سخن، آموزش های رسمی دوره های کارشناسی مدیریت ، به عنوان یک کاربری جهت تربیت کادرهای مدیریتی ، با دو استثناء برای این منظور بی اثر است. این دو استثنا در زمینه های انجام وظایف معمول اداری و موقعیت های رقابتی است که دقیقاً همان هایی است که در مدارس مدیریت ما بیشتر مورد توجه قرار دارند و دانشجویان رشته های مدیریت درباره آنها بیشتر می آموزند. برای اصلاح این وضعیت، به نظر می رسد که لازم است محتوای دروس و روش های آموزش و تدریس در این دوره ها مورد تجدید نظر قرار گیرد. در پایان مقاله تعدادی از روش های آموزش مدیریت که در بسیاری از کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته است، از جمله مورد پژوهی ، ایفای نقش ، شبیه سازی ، آموزش برنامه ای و آموزش آزمایشگاهی به اختصار توضیح داده شده و پیشنهاد گردیده است.
۸.

پژوهشی درباره شبکه توزیع صنعتی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۳
هدف اصلی این مقاله ، ارائه گزارشی از نتایج طرح پژوهشی درباره شبکه توزیع صنعتی ایران است که برای اولین بار به منظور شناسایی شبکه توزیع کالاهای صنعتی ، تخمین حجم مبادلات در هر یک و بررسی تاثیر آنها بر حجم مبادلات در هر یک و بررسی تاثیر عواملی چند صورت پذیرفت . عوامل و متغییرهایی که چگونگی تاثیر آنها بر حجم مبادلات در کانالهای توزیع، مورد بررسی سیستماتیک قرار گرفت ، عبارت است از : نوع صنعت ، نوع مصرف ،طبیعت کالاها و ارزش واحد آنها . یکی از نتایج بسیار جالب این مطالعه این است که بر خلاف کشورهای غربی و بویژه آمریکا ، کالاهای صنعتی در ایران حدود سه برابر بیشتر از طریق شبکه توزیع غیر مستقیم . از دیگر یافته ها این است که بجز نوع مصرف ، تمام متغیرهای اصلی مطالعه شده بر حجم مبادلات در کانالهای توزیع ، تاثیر معنی داری دارند. سر انجام این نتایج و یافته ها مورد بحث قرار گرفته و پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات بیشتر ارائه گریده است .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان