مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت

مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت

مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت سال دوم بهار 1394 شماره 1 (پیاپی 4)

مقالات

۱.

اثر سن و جنسیت در دقت برآورد زمان

کلید واژه ها: برآورد زمان نوع تکلیف (منفرد در مقایسه با دوگانه) سن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 920 تعداد دانلود : 593
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی دقت برآورد زمان درکودکان درمقایسه با نوجوانان با توجه به نوع تکلیف (منفرد در مقایسه با دوگانه) صورت گرفته است. روش: به این منظور 134 نفرازدانش آموزان مدارس تبریز به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش آزمونهای رایانه ای جهت اندازه گیری دقت برآورد زمان بود. داده ها به کمک SPSS 16 و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، آزمونهای t وابسته، آزمونهای tمستقل وتحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که: 1- هر دو گروه کودکان ونوجوانان زمان را کمتر ازمورد انتظار برآورد کردند ، 2- دقت برآورد زمان در کودکان، هم در تکلیف منفرد وهم در تکلیف دوگانه، کمتر ازنوجوانان بود. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که حساسیت به زمان با افزایش سن زیاد می شود.
۲.

پیش بینی نشانه های افسردگی بر اساس انعطاف پذیری شناختی، نشخوار فکری و ذهن آگاهی در دانشجویان

کلید واژه ها: انعطاف پذیری شناختی نشخوار فکری ذهن آگاهی افسردگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 934 تعداد دانلود : 261
مقدمه: هدف پژوهش حاضر پیش بینی نشانه های افسردگی بر اساس انعطاف پذیری شناختی، نشخوار فکری و ذهن آگاهی در دانشجویان بود. روش: طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز مشغول به تحصیل در سال 94-1393 بود که از بین آنها 180 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. آزمودنی ها، پرسش نامه های انعطاف پذیری شناختی (CFI)، افسردگی بک 2 (BDI-II)، نشخوار فکری (RRS) و پرسش نامه ی ذهن آگاهی فرایبورگ را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که بین انعطاف پذیری شناختی و خرده مقیاس های آن با افسردگی همبستگی منفی و معنی دار (001/0 >P) و بین نشخوار فکری با افسردگی همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد (001/0 >P). رابطه بین ذهن آگاهی با افسردگی منفی و معنی دار بود (001/0 >P). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که این متغیرها در مجموع 57 درصد افسردگی را تبیین می کنند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر تلویحات درمانی مبنی بر آموزش انعطاف پذیری شناختی از طریق درمان شناختی رفتاری و همچنین، آموزش ذهن آگاهی بر کاهش نشخوار و نشانه های افسردگی دارد.
۳.

ارتباط بین هوش هیجانی و جهت گیری ورزشی مردان ورزشکار برتر رشته های برخوردی

کلید واژه ها: هوش هیجانی جهتگیری ورزشی ورزشکار برتر رشته های برخوردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 707 تعداد دانلود : 126
مقدمه: بی شک توانمندی ها و شایستگی های اجتماعی و هیجانی از عامل های تعیین کننده و تأثیرگذار بر کیفیت روابط اجتماعی و موفقیت در حوزه های گوناگون زندگی و حرفه ای به شمار می روند. هدف: هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و جهت گیری ورزشی مردان برتر رشته های برخوردی بود. روش: روش پژوهش توصیفی همبستگی و جامعه آماری آن را کلیه ورزشکاران مرد برتر رشته های برخوردی (هندبال، کونگ فو، کاراته، فوتسال، و بسکتبال) استان کردستان تشکیل می دادند. که به صورت تمام شمار تعداد 100 نفر در این پژوهش شرکت کردند. روش های آماری شامل آزمون های فریدمن، همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری بود. یافته ها: یافته ها نشان داد که خود تنظیمی و تمایل به پیروزی به ترتیب انتخاب غالب ورزشکاران در بین مؤلفه های هوش هیجانی و جهت گیری ورزشی است. بین هوش هیجانی و جهت گیری ورزشی، رابطه مستقیم و معناداری وجود داشت، همچنین هوش هیجانی، قابلیت پیش بینی جهت گیری ورزشی را دارد. نتیجه گیری: براساس یافته های این پژوهش، هوش هیجانی از جمله مهم-ترین عوامل تعیین کننده جهت گیری ورزشی به شمار می رود و نشان می دهد که افزایش قابلیت جهت گیری در محیط های ورزشی، تابع توان بالای ورزشکاران در داشتن هوش هیجانی است
۴.

تأثیر مشاوره مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد (ACT)بر کیفیت زندگی زنان مراجعه کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان

کلید واژه ها: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) کیفیت زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 694 تعداد دانلود : 577
هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر مشاوره مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان مراجعه کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان بود.این پژوهش به روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل در سال 93 اجرا شده است. جامعه آماری، شامل کلیه زنان مراجعه کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان بود. نمونه در این پژوهش 30 نفر از بانوان متأهل بودند و به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ی خلاصه ی شده ی کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت بود. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش آماری تحلیل کوواریانس انجام شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که مشاوره مبتنی پذیرش و تعهد، کیفیت زندگی زنان متأهل و ابعاد آن شامل (بهداشت و سلامت جسمانی و بعد روانشناختی)گروه آزمایش را نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون افزایش داده است.. ((001/0=p، 547/17=F).
۵.

بررسی میزان بروز و کنترل خشم در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال 95-1394

کلید واژه ها: بروز خشم کنترل خشم دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 486 تعداد دانلود : 396
هدف: یکی از تاثیرگذارترین هیجان های فطری خشم است که بر سلامت جسمی و روحی فرد تاثیر می گذارد. پژوهش ها نشان داده اند که خشم مزمن و مستمر و شیوه های بیان و کنترل آن بر سیر اختلال های خلقی و اضطرابی و نیز درمان آن ها تاثیر منفی به جا می گذارد. هدف این مطالعه تعیین میزان بروز و کنترل خشم در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود. روش:این مطالعه از نوع توصیفی می باشد. جامعه آماری شامل 410 نفر (207 پسر و 203 دختر) بودکه با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه خشم صفت- حالت اسپیلبرگر2 بود. داده ها با استفاده از نرم افزارSpss18 وآزمونMann-whitney Ucorrelation, وآمار توصیفی، مورد تجزیه و تحلیل صورت گرفت. یافته ها: خشم درونی و کنترل خشم به ترتیب با میانگین 29/3±43/17 و 62/4±01/22 بالاترین میانگین ها را به خود اختصاص داده بودند. نتیجه گیری:ارتباط معناداری بین بروز خشم و جنسیت یافت نشد، اما کنترل خشم درونی و بیرونی با جنسیت رابطه معنا داری دارد
۶.

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و شخصیت کارکنان با رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان

کلید واژه ها: عدالت سازمانی شخصیت رفتار شهروندی عدالت رویه ای پذیرش تجربه دانشگاه علوم پزشکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 592 تعداد دانلود : 295
مقدمه: رفتار شهروندی از جمله مفاهیم نوین مدیریتی است که تاثیرات فردی و سازمانی متعدد دارد شناخت وضعیت این نوع رفتار و راهکارهای توسعه آن در بهبود فعالیت های سازمانی نقش مهمی ایفا می کند و به رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند ولی با این وجود توسط ایشان انجام و باعث بهبود موثر وظایف می شود، اطلاق می گردد. هدف: هدف اصلی تحقیق تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و شخصیت کارکنان با رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان بوده است. روش: نوع مطالعه این پژوهش توصیفی تحلیلی است که جهت انتخاب نمونه های آماری از روش طبقه بندی تصادفی استفاده شده است و جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد پادساکف (1990) به استناد مدل ارگان جهت سنجش رفتار شهروندی در قالب 5 بعد و پرسشنامه استاندارد نیهوف مورمن (1993) جهت سنجش عدالت با 3 بعد و پرسشنامه استاندارد کاستا و مک کری (2003) استفاده شده است. تعداد نمونه ها 167 نفر بوده است . یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین عدالت توزیعی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی دار وجود نداشته است، ولی بین عدالت رویه ای با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی دار وجود داشته است. همچنین بین روان رنجوری با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی دار وجود نداشته است ولی بین پذیرش تجربه با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معنی دار وجود داشته است
۷.

نقش آموزش مهارت حل مساله و بازسازی شناختی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده در زنان نابارور

کلید واژه ها: زنان نابارور کارکرد خانواده تنظیم شناختی هیجان حل مساله بازسازی شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 347 تعداد دانلود : 628
مقدمه: زنان نابارور به دلیل شرایط بیماری خود و استرس های وارد شده به آنان، در معرض مشکلات بسیاری از جمله اختلال در کارکرد خانواده و تنظیم شناختی هیجان هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مساله و بازسازی شناختی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده در زنان نابارور انجام گرفت. روش ها: روش پژوهش در این تحقیق، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و با گروه گواه بود. جامعه مطالعه شامل تمام زنان نابارور شهر کرمانشاه در سال 1393 بودند. که از بین آن ها 49 نفر به صورت تصادفی در سه گروه (دو گروه مداخله و یک گروه کنترل) قرار گرفتند. هر گروه مداخله در 10 جلسه گروهی آموزش های لازم را دریافت کردند ولی گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss22 و آزمون t زوجی و آزمون کوواریانس (ANCOVA) تحلیل شدند. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس (ANCOVA) نشان داد که هم در متغیر تنظیم شناختی هیجان (43/19=F، 001/0>p) و هم در متغیر کارکردهای خانواده (51/26=F، 001/0>p) تفاوت معناداری میان سه گروه وجود دارد. نتایج تحلیل تعقیبی بونفرنی نیز نشان داد که گروه بازسازی شناختی هم نسبت به گروه حل مسئله و هم نسبت به گروه کنترل افزایش بیشتری را در تنظیم شناختی هیجان سبب شده است و گروه حل مسئله نیز در مقایسه با گروه بازسازی شناختی و گروه کنترل سبب بهبود بیشتر کارکرد خانواده شده است. بحث و نتیجه گیری: باتوجه به تاثیرگذاری مثبت و معنادار دو رویکرد حل مساله و بازسازی شناختی بر کارکرد خانواده و تنظیم شناختی هیجان، درمانگران خانواده می توانند از این دو رویکرد در رفع مشکلات زنان نابارور استفاده نمایند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹