نمامعلی آزادی

نمامعلی آزادی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

مقایسه دو شیوه ی آموزشی مبتنی بر وظیفه و روش روتین برمیزان دانش و مهارت عملی دانشجویان تکنولوژیست اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۲۴۲
مقدمه: اجرای شیوه یادگیری مبتنی بر وظیفه در دانشجویان تکنولوژیست اتاق عمل می تواند بسیار حایز اهمیت باشد. چرا که به دلیل کمبود اتاق عمل های بیمارستانی آنها نمی توانند همزمان با گذراندن واحد های تئوری، کارآموزی آنها را نیز داشته باشند؛ لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر اجرای شیوه ی آموزشی مبتنی بر وظیفه در مقایسه با شیوه روتین بر میزان دانش و مهارت بالینی دانشجویان تکنولوژیست اتاق عمل انجام شد. روش ها: این پژوهش از نوع نیمه تجربی بود که طی آن 57 نفر از دانشجویان اتاق عمل ترم 6 به روش سر شماری و با داشتن ویژگی های ورود به مطالعه، انتخاب شده و به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند. سپس تحت آموزش با دو شیوه یادگیری مبتنی بر وظیفه و روش روتین قرارگرفتند. قبل و بعد از آموزش، میزان دانش پایه و مهارت های عملی آنها با استفاده از آزمون کتبی چهار گزینه ای و چک لیست مشاهده ای، ارزیابی و مقایسه شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری Spss نسخه 22 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که پس از اجرای آموزش با شیوه یادگیری مبتنی بر وظیفه، اختلاف معنی داری بین میانگین نمرات آزمون دانش و مهارت عملی دانشجویان گروه مداخله در مقایسه با گروه شاهد ایجاد شد. همچنین نتایج موید این مطلب است که سرعت عمل دانشجویان در اجرای عملکرد بر اساس چک لیست مشاهده ای عملکرد درگروه مورد به صورت معنی داری بیشتر از گروه شاهد است. این موضوع در حوزه جراحی بسیار ارزشمند و قابل تامل است(0.001>P). نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، آموزش به شیوه ی آموزش مبتنی بر وظیفه(TBL)، شیوه ای موثر در آموزش بالینی دانشجویان تکنولوژیست اتاق عمل است. لذا بکارگیری این شیوه آموزشی به کلیه مسئولین آموزش تکنولوژیست های اتاق عمل توصیه می شود.
۲.

بررسی میزان خشم حالت معلمان مدارس ابتدایی شهرکرمانشاه

تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۲۶۲
مقدمه: خشم یکی از معضلات جامعه محسوب می شود و در بسیاری از موارد به رفتارهایی منجر می شود که خسارت فراوانی به اقتصاد کشورها تحمیل می کند. هدف مطالعه حاضر بررسی خشم حالت معلمان مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه است. روش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی می باشد. جامعه آماری مطالعه معلمانی هستند که در پایه های مختلف تدریس می کنند و حجم نمونه نیز 285 نفر می باشد. داده ها با استفاده از پرسشنامه خشم صفت- حالت اسپیلبرگر2 و با روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری ش د و با استفاده از نرم افزار SPSS-18 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که خشم حالت معلمان مدارس پسرانه با میانگین 64/1 ± 35/6 بالاتر از میانگین مدارس دخترانه می باشد. بالاترین خرده مقیاس خشم حالت متعلق به احساس خشم معلمان مدارس پسرانه با میانگین 22/3 ± 59/8 می باشد. همچنین بالاترین خشم حالت در مدارس پسرانه و دخترانه به ترتیب متعلق به پایه ششم و دوم می باشد. نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن خشم حالت و ارتباط تنگاتنگ آن با بروز خشم، نیاز است که آموزش و پرورش با برنامه ریزی و آموزش کارکنان خود در زمینه کنترل خشم، گامی در جهت سلامت روان معلمان بردارد.
۳.

بررسی میزان بروز و کنترل خشم در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال 95-1394

تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۲۱
هدف: یکی از تاثیرگذارترین هیجان های فطری خشم است که بر سلامت جسمی و روحی فرد تاثیر می گذارد. پژوهش ها نشان داده اند که خشم مزمن و مستمر و شیوه های بیان و کنترل آن بر سیر اختلال های خلقی و اضطرابی و نیز درمان آن ها تاثیر منفی به جا می گذارد. هدف این مطالعه تعیین میزان بروز و کنترل خشم در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود. روش:این مطالعه از نوع توصیفی می باشد. جامعه آماری شامل 410 نفر (207 پسر و 203 دختر) بودکه با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه خشم صفت- حالت اسپیلبرگر2 بود. داده ها با استفاده از نرم افزارSpss18 وآزمونMann-whitney Ucorrelation, وآمار توصیفی، مورد تجزیه و تحلیل صورت گرفت. یافته ها: خشم درونی و کنترل خشم به ترتیب با میانگین 29/3±43/17 و 62/4±01/22 بالاترین میانگین ها را به خود اختصاص داده بودند. نتیجه گیری:ارتباط معناداری بین بروز خشم و جنسیت یافت نشد، اما کنترل خشم درونی و بیرونی با جنسیت رابطه معنا داری دارد
۴.

آیا افزایش میزان پرداخت به پزشکان موجب تامین اهداف دولت انگلستان در نظام ملی سلامت شده است ؟

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۲
"این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش است که آیا افزایش صعودی در هزینه های پزشکی و دستمزد فعالیت های کلینیکی با بهبود کیفیت مراقبت و کاهش انتظار بیمار همراه است، یا این افزایش پرداخت، صرفاً افزایش دستمزد پزشکان را در بردارد و در بهبود مراقبت از بیمار ارزشی ندارد؛ و نیز این که میزان اضافه در پرداخت چقدر باید باشد تا این آهنگ پرداخت با آهنگ نظام ملی سلامت ـ در انگلستان ـ هماهنگ شود. این چنین، و در ابتدا سازمانهای دولتی و نقش آنان در نوسازی نظام ملی سلامت انگلستان موردتوجه قرار می گیرد. درصد پزشک به جمعیت نیز بررسی و «نسبتاً پایین» ارزیابی می شود. در ادامه، «اطلاعات موجود پیرامون فعالیت های بیمارستان ها» و روش های پاداش دهی به پزشکان ، موردتأمل واقع می شود. «بهترین روش پرداخت» منوط به اهداف و خط مشی های موردنظر مدیران می شود. اصلاح قرارداد پزشکان، عنوان و مضمون بخش بعدی مقاله است؛ از سال 1948 قرارداد استخدام پزشکان عمومی و متخصصان بیمارستانی شاهد تغییرات بنیادینی بوده است؛ هدف این اصلاحات، اطمینان از جذب و حفظ افراد حرفه ای و همچنین افزایش فعالیت نظام ملی سلامت و ظهور مراکز مدرن بر مبنای سیستم مزد درازای خدمت برای تکمیل قراردادهای موجود، عنوان شده است. در همین راستا، قرارداد متخصصان و قرارداد جدید پزشکان عمومی، و چارچوب کیفی قرارداد پزشکان عمومی و مزایا و معایب اجرای سیستم مزد درازای خدمت تشریح می گردد. مقاله معتقد است که برنامه نوسازی نظام ملی سلامت برای دستیابی به اهداف موردنظر، نیاز به استخدام های کوتاه مدت و افزایش قابل ملاحظه ای در تقاضا برای پزشکان خواهد داشت. اصلاح و قراردادها هم برای پوشاندن زمان تأخیری که تا فارغ التحصیل شدن دانشجویان پزشی وجود دارد، مدنظر قرار گرفته است. به تصریح مقاله، با سیستم های مزد در ازای خدمت، تشخیص چگونگی توسعه سیستم ها و همچنین مدیریت و اداره آنها ، ضروری است و ارتقای کیفیت با یا بدون انگیزه های مالی همواره هزینه بر بوده است. افزون بر این، تأکید می شود که در بیمارستان ها و سیستم مراقبت های اولیه، هرچه از نظام پرداخت مزد در ازای خدمت استفاده شودف باید تأثیر آن بر فعالیت ها و نتایج نیز برنامه ریزی و مدیریت شود."

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان