مطالعات راهبردی زنان

مطالعات راهبردی زنان

مطالعات راهبردی زنان سال هفدهم بهار 1394 شماره 67

مقالات

۱.

زنان معلول و تعامل با جامعه(مطالعه کیفی زندگی اجتماعی زنان معلول)

۲.

• بررسی تطبیقی عوامل تعیین کننده ی ایده آل های باروری زنان کُردِ شاغل و غیرشاغل شهر سنندج

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۷