مطالعات راهبردی زنان

مطالعات راهبردی زنان

مطالعات راهبردی زنان سال هفدهم بهار 1394 شماره 67

مقالات

۱.

زنان معلول و تعامل با جامعه(مطالعه کیفی زندگی اجتماعی زنان معلول)

۲.

• بررسی تطبیقی عوامل تعیین کننده ی ایده آل های باروری زنان کُردِ شاغل و غیرشاغل شهر سنندج

۳.

تحلیلی بر ویژگی ها و تعیین کننده های مهاجرت مستقل زنان در ایران

۵.

مقایسه همسانی و ناهمسانی نگرش ها و رفتارهای اقتصادی زنان شاغل و غیرشاغل شهر همدان

۶.

فراتحلیل مطالعات تجربی تاثیر بعد خانوار در موفقیت حرفه ای زنان در کشورهای مختلف

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹