مطالعات راهبردی زنان - نشریه علمی

مطالعات راهبردی زنان


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

مدیر مسئول: دکتر کبری خزعلی

سردبیر: دکتر طوبی کرمانی

معاون سردبیر و مدیر اجرایی: شهربانو پاپی نژاد

هیئت تحریریه: دکتر حمیدرضا آیت اللهی، دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی، دکتر مجید معارف، دکتر محمدصادق مهدوی، دکتر حسین مهرپور محمدآبادی، دکتر محمد حسین پناهی، دکتر شکوه نوابی نژاد، دکتر حسین کلباسی اشتری، دکتر زهرا پیشگامی فرد، دکتر شهلا باقری، دکتر احمد حاجی ده آبادی، دکتر کبری خزعلی، دکتر حسین کچوییان، دکتر مهدیه سادات مستقیمی، دکتر سید حسین هاشمی

نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده کد پستی: 1583917654 صندوق پستی: 14185/618

تلفن: 5-66468271(021) 

وب سایت: http://jwss.ir

پست الکترونیک: ketabezanan@gmail.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات زنان
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۰ مرداد ۱۳۸۷
ناشر: شورای عالی انقلاب فرهنگی
درجه علمی: نشریه علمی
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۲