مطالعات راهبردی زنان

مطالعات راهبردی زنان

مطالعات راهبردی زنان سال هفدهم بهار 1394 شماره 67 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

زنان معلول و تعامل با جامعه(مطالعه کیفی زندگی اجتماعی زنان معلول)(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

• بررسی تطبیقی عوامل تعیین کننده ی ایده آل های باروری زنان کُردِ شاغل و غیرشاغل شهر سنندج(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تحلیلی بر ویژگی ها و تعیین کننده های مهاجرت مستقل زنان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی نشانگان اجتماعی گذار و طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

مقایسه همسانی و ناهمسانی نگرش ها و رفتارهای اقتصادی زنان شاغل و غیرشاغل شهر همدان(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

فراتحلیل مطالعات تجربی تاثیر بعد خانوار در موفقیت حرفه ای زنان در کشورهای مختلف(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۹