مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی سال دوازدهم تابستان 1393 شماره 42 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

رابطه بین تعدیل اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری، تأخیر واکنش قیمت و بازدهی آتی سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی محتوای اطلاعاتی افزاینده سود و جریان نقد عملیاتی آستانه ای : شواهدی از بازار بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی اثرات سطح افشای داوطلبانه بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی رفتار گروهی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و کارایی مدیریت موجودی کالا )مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران((مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷