مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی سال یازدهم پاییز 1392 شماره 39 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

آزمون تجربی رفتار جمعی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی ارتباط بین توان چانه زنی تأمین کنندگان و مشتریان شرکت با محافظه کاری حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه با تاکید بر نقش مدل های عدم تقارن اطلاعاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بنیان های رفتاری سیاست تقسیم سود(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

چارچوب طراحی سبد سهام با استفاده از روش دیماتل و فرایند تحلیل شبکهای(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

عدم اطمینان اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت های رشد(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

رابطه فرصت های سرمایه گذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶