مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی سال دهم بهار 1391 شماره 33 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

بررسی راهکارهای ایجاد همسویی میان محتوای آموزش حسابداری با ضرورت های محیط کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

ضرورت تشکیل کمیته حسابرسی و استقرار واحد حسابرسی داخلی در شهرداری های کلان شهرها برای ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تاثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر مدیریت سود و پایداری سود(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و به موقع بودن گزارشگری مالی میان دوره ای(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶