مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی سال یازدهم زمستان 1392 شماره 40 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تأثیر ترکیب هیأت مدیره بر عملکرد با تأکید بر کارایی ارزش افزوده منابع شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

حساسیت جریان نقدی نامتقارن به وجه نقد نگهداری شده(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی رفتار مدیران شرکت ها در پیش بینی سود سالیانه(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

مدیریت سود و رفتار سرمایه گذاری واحدهای تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تبیین ارتباط میان نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بدهی های بلندمدت و بیش سرمایه گذاری در وجه نقد و مخارج سرمایه ای از منظر تئوری نمایندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

رابطه بین نگهداشت مازاد وجه نقد و ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶