مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات حسابداری 1382 پاییز شماره 3

مقالات

۱.

رابطه بین توانایی نسبی تداوم فعالیت و نسبت قیمت به سود در ارزیابی شرکت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۴ تعداد دانلود : ۹۹۶
در این تحقیق، کارآیی بازار نسبت به تداوم فعالیت شرکت و احتمال انعکاس آن روی نسبت قیمت به سود آزمون شده است که آیا وقتی تداوم فعالیت شرکتی بالاتر ارزیابی شد، نسبت قیمت به سود آن نیز به نسبت قیمت به سود صنعت نزدیکتر می باشد و برعکس. در این تحقیق، برای رتبه بندی و درجه بندی شرکتها براساس تداوم فعالیت از یکی از مدلهای پیش بینی ورشکستگی بنام مدل زاوگین استفاده شده است که خروجی آن به صورت عددی در دامنه صفر و یک، احتمال ورشکستگی و تداوم فعالیت شرکت را نشان می دهد....
۲.

تاثیر گزارشهای حسابرسی بر قیمت سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۲ تعداد دانلود : ۸۳۴
وجود اطلاعات مالی در خور اعتماد، لازمه بقای جامعه امروزی است و تصمیم گیریهای اقتصادی به اطلاعات قابل اعتماد و اتکا نیاز دارد و نقش حسابرس، اعتبار دهی به صورتهای مالی است که باعث حصول اطمینان از مطلوبیت در ارائه قابلیت اعتماد صورتهای مالی می شود. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی و نتیجه گیری از فعالیتهای حرفه حسابرسی در ایران در اعتباردهی به صورتهای مالی می باشد و در این راستا، انعکاس آن بر رفتار گروهی سهامداران بررسی شده است.....
۳.

ارزیابی روشهای قیمت گذاری سهام در بورس اوراق

نویسنده:

کلید واژه ها: مدل گوردون سهام عادی مدل قیمت گذاریِ دارایی سرمایه ای مدل والتر ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴۹ تعداد دانلود : ۵۰۵۳
پس از قیمت گذاری اولیه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شاهد تغییرات قیمت های یاد شده با ارزش های تعیین شده توسط بازار معاملات سهام هستیم. سوال این است که شکل گیری قیمت سهام در بازار بورس از چه مدلی پیروی می کند؟ بنابراین، هدف تحقیق، مشخص کردن این است که از میان مدل های قیمت گذاری استفاده شده در این مطالعه، کدام یک ارزشی نزدیک به قیمت بازار ارایه می کند؟....
۴.

بررسی ارتباط شاخص های بهره وری کار و سرمایه با شاخص های سودآوری در شرکت های سهامی عام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۲ تعداد دانلود : ۱۲۱۹
این تحقیق درصدد بررسی این موضوع است که آیا بین شاخصهای بهره وری و سودآوری رابطه ای معنی دار وجود دارد یا خیر؟ آیا تغییرات سود متاثر از تغییر سطح بهره وری هست؟ نحوه این ارتباط چگونه است؟ برای بررسی این موضوع از میان جامعه آماری شرکتهای سهامی عام گروه مواد غذایی و آشامیدنی های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یک نمونه 27 عضوی به روش تصادفی انتخاب و در یک دوره پنج ساله از ابتدای سال مالی 1375 تا انتهای دوره مالی 1379 مورد مطالعه قرار گرفت.....
۵.

مدیریت سود و پاداش مدیران: مطالعه ای جهت شفاف سازی اطلاعات مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷۹ تعداد دانلود : ۲۱۴۴
از مهم ترین ویژگی های شرکت های سهامی، تفکیک مالکیت از مدیریت آنها است. براین اساس، برای مدیران امکان دسترسی انحصاری به بخشی از اطلاعات و نیز تهیه و ارسال اطلاعاتی همچون اطلاعات مالی به وجود آمده است. این ویژگی و نیز ویژگی حسابداری تعهدی، به خاطر وجود معوقات (مابه التفاوت بین سود نقدی و سود تعهدی) و انگیزه هایی همچون انگیزش پاداش، هموارسازی سود و مقررات گریزی، این امکان و انگیزه را برای مدیران به وجود می آورد تا در جهت منافع خود و در تضاد بامنافع سایر گروه ها، اطلاعات را دستکاری کنند و یا به عبارت کامل تر، دست به اعمال مدیریت سود بزند....

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷