مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی سال دوازدهم بهار 1393 شماره 41 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مدلی برای استقرار نظام بودجه بندی عملیاتی در دولت جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

مدیریت سود و تأثیر کیفیت سود بر سودآوری آتی شرکت های ورشکسته بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورشکستگی مدیریت سود کیفیت سود سودآوری آتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۵ تعداد دانلود : ۸۰۵
۳.

آزمون نظریه چرخه عمر در سیاستهای تقسیم سود شرکت های بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی ارتباط حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی با سطح مخارج سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

رابطه تغییر در اظهارنظر حسابرسی با تأخیر درگزارشگری مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

رابطه بین تغییر موسسه حسابرسی و گزارشگری سودهای محافظه کارانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶