مقالات

۱.

بررسی اثرات اقتصادی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت خودرو با نگرش به روشهای نوین حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۶ تعداد دانلود : ۶۸۹
این پژوهش تجربی و کاربردی اثرات اقتصادی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با تاکید خاص بر صنعت خودرو را بررسی کرده است . کنکاش در پژوهشهای انجام شده و ادبیات پژوهش نشان دهنده انعکاس آثار پیوستن به WTO در قیمت و کیفیت محصولات متبلور می شود . ...
۲.

بررسی تجربی سازه های مهم در تعیین قراردادها، شاخصها و پارامترهای پاداش مدیران عامل شرکتها در ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۷ تعداد دانلود : ۷۳۳
این مقاله با استفاده از تئوری نمایندگی ( کارگزاری ) به بررسی دو موضوع مهم می پردازد : 1) ارتباط پاداش مدیران عامل شرکتها در ایران با سود حسابداری ، رشد سود و ارزش افزوده بازار ، 2) مطالعه سازه های مهم در تعیین پاداش مدیران عامل . در مورد اول ، از اطلاعات شرکتهای سوده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقطع سالهای 1376 تا 1380 استفاده گردیده و از روش تحلیل واریانس و رگرسیون استفاده شده است . ...
۳.

بررسی اهمیت شاخصهای تقلب بالقوه مالی

کلید واژه ها: تحلیل عاملی اشتباه تقلب علایم هشدار دهنده ریسک حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۲ تعداد دانلود : ۷۶۰
در این پژوهش اهمیت علایم هشدار دهنده از طریق بررسی دیدگاه های مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران از طریق تکنیک تحلیل عاملی و مشخص نمودن تفاوت معنی دار بین دو دیدگاه صورت پذیرفت . ...
۴.

ادراک اطلاعات حسابداری، قضاوت نسبت به آنها و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۷ تعداد دانلود : ۷۳۱
هدف از این مقاله تحقیقی بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری بر فرایندهای ادراک قضاوت و تصمیم گیری سرمایه گذاران است . برای رسیدن به هدف از مدل مفهومی فرایند شناختی بر مبنای نظریه موسوم به مدل سازی ساختاری کوواریانسی ( مدل سازی علی ) استفاده شده است . ...
۵.

ارتباط و همبستگی شاخصهای داخلی ارزش آفرینی واحدهای تجاری با شاخص های خارجی ارزیابی عملکرد

کلید واژه ها: ارزش افزوده اقتصادی ارزش افزوده بازار ارزش بازار ارزشیابی واحدهای تجاری جریانهای آزاد نقدی ارزشیابی سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۱ تعداد دانلود : ۷۸۲
ارزشیابی اوراق بهادار با استفاده از مدل های ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی از شیوه های مطرح در کشورهای پیشرفته مبتنی بر نظام اقتصاد آزاد است . اجرای این مدل ها نیازمند فرآیند محاسباتی بالنسبه طولانی و پیچیده می باشد و به همین دلیل در نگرش اولیه اجرا این مدلها در عمل دشوار به نظر می رسد . ...
۶.

آگاهی حسابرسان از استانداردهای حسابرسی صادره توسط سازمان حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۷ تعداد دانلود : ۶۱۹
در ساختار اجتماعی - اقتصادی کنونی با تاسیس جامعه ی حسابداران رسمی ایران ، وظیفه ی اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی به حسابرسان مستقل واگذار شده است . ایفای این مسئولیت که متضمن ارائه ی خدمات مطمئن به جامعه است ، باید در قالب اصول و ضوابط حرفه ای و مدونی انجام گیرد . این اصول و ضوابط در حرفه ی حسابرسی که هدف آن اعتبار بخشی است ، استانداردهای حسابرسی خوانده می شود . ...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۵