مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات حسابداری پاییز 1389 شماره 27

مقالات

۱.

همگرایی قیمت و ارزش ذاتی و غلبه بر نیروهای تعادلی بازار به کمک اطلاعات حسابداری

۳.

تاثیر مدیریت هزینه و تمایز محصول بر عملکرد مالی بلند مدت

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶