مدیریت نظامی

مدیریت نظامی

مدیریت نظامی سال یازدهم پاییز 1390 شماره 43 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارزیابی برنامه آموزش های علمی در بافت سازمان های نظامی و ارائه الگوی آموزشی متناسب (با تأکید بر ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه افسری امام علی(ع))(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی نیازسنجی آموزش زبان انگلیسی بافت نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 304 تعداد دانلود : 296
ارزیابی یک برنامه آموزشی از این جهت مهم است که می تواند به بهبود برنامه و در نتیجه موفقیت آن در دست یابی به اهدافش کمک کند. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی برنامه های آموزش های علمی در بافت سازمان های نظامی با تأکید بر ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی عمومی در دانشگاه افسری امام علی(ع) به عنوان مصداقی از برنامه های علمی در جریان آموزش است تا از این طریق با پیدا کردن نقاط ضعف و قوت آن، بتوان به بهبود آن کمک نمود و نتایج حاصل را اعتبار بیرونی داده و تعمیم پذیر نمود. این مطالعه در دو مرحله ی کیفی و کمی انجام گرفت؛ به طوری که داده های مرحله کیفی گردآوری شده با استفاده از پرسش نامه، مصاحبه و مشاهده نشان دهنده هماهنگی نسبتاً ضعیف بین سه عامل اصلی تشکیل دهنده یک برنامه آموزشی یعنی هدف گذاری، نحوه آموزش و نیازهای داوطلبان است. داده های کمی که به عبارتی مکمل مرحله کیفی می باشد؛ موید نتایج به دست آمده از مرحله کیفی است. در واقع مرحله کمی که به وسیله پیش آزمون و پس آزمونی که بر اساس اهداف برنامه آموزش زبان طراحی و عملیاتی شده، نشان دهنده عدم پیشرفت قابل توجه و معنادار دانشجویان در طول نیم سال تحصیلی است. این موضوع می تواند موید نبود هماهنگی کامل و همه جانبه بین اجزای تشکیل دهنده برنامه آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه باشد که نه تنها ضرورت مطالعه در سایر حوزه های آموزشی را اجتناب ناپذیر می نماید، بلکه مستلزم ضرورت برقراری تطابق و توازن بین سه عامل اهداف، آموزش و نیازها در برنامه های آموزش های علمی از یک طرف و برنامه آموزش زبان انگلیسی عمومی در دانشگاه افسری امام علی(ع) از طرف دیگر می باشد.
۲.

رابطه اجرای صحیح قانون و نظم اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون شاخص نظم اجتماعی اجرای صحیح قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 736 تعداد دانلود : 265
مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه و تأثیر «اجرای صحیح قانون» بر «نظم اجتماعی» انجام گرفته است تا با تعیین شاخص های اساسی اجرای صحیح قانون و نظم اجتماعی و شناخت این رابطه به اهمیت یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر نظم اجتماعی پی برده شود. روش تحقیق مطالعه حاضر، روش پیمایش با تکنیک دلفی است که با بهره گیری از داده های پرسش نامه در سه مرحله، نظر صاحب نظران این حوزه را در این مورد جمع آوری نموده است. نمونه مورد استفاده در این تحقیق 55 نفر شامل صاحب نظران حوزه نظم و امنیت با حداقل مدرک تحصیلی دانشجوی دکتری و با بیست سال سابقه کار، مستقر در شهر تهران است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مؤلفه اجرای مناسب قانون بیشترین تأثیر را بر شاخص های نظم اجتماعی اعم از اعتماد عمومی، کنترل مؤثر اجتماعی، نهادینه شدن قواعد و هنجارهای اجتماعی دارد. شاخص های اجرای مناسب قانون شامل: اجرای بدون تبعیض قوانین، برابری در مقابل قانون، فصل الخطاب بودن قانون، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر مؤلفه نظم اجتماعی داشته اند.
۳.

بررسی وضعیت وب گاه ارتش جمهوری اسلامی ایران در رابطه با گزینش و انتخاب دانشجو برای دانشگاه های افسری بر اساس مدل پذیرش فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اینترنت فناوری خود-کارآمدی تصویر سازمانی جذب الکترونیکی مدل/الگوی پذیرش فناوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 624 تعداد دانلود : 961
امروزه، یکی از دغدغه های سازمان های موفق استفاده بجا از فناوری های دیجیتال موجود در بستر اینترنت در راستای اهداف و منافع سازمان است. با توجه به این امر، تأثیر اینترنت در حوزه استخدام و پذیرش افراد نیز مسأله ای است که بررسی و تحلیل آن می تواند راهکارهای مؤثر و منافع متعددی را برای سازمان های بزرگ از جمله ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) ارائه نماید. از این رو، هدف ما در این پژوهش بررسی وب­گاه آجا و تأثیر آن بر روی داوطلبان ورود به دانشگاه های افسری بر اساس مدل پذیرش فناوری بوده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که «لذت»، «سهولت استفاده» و «سودمندی درک شده» از وب­گاه آجا موجب «خود-کارآمدی» داوطلب شده و اثر بسیار مثبتی بر «نگرش» وی به فناوری خواهد داشت. توأمان با «نگرش» مثبت به فناوری، مجموعه این عوامل موجب ارتقای «تصویر سازمانی» ارتش جمهوری اسلامی بین داوطلبان شده و در نتیجه «جذابیت» حضور در ارتش را در آنها افزایش خواهد داد. در نتیجه افراد بیشتری به ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه های افسری و حضور در ارتش ترغیب خواهند شد. در این پژوهش از پرسش نامه به عنوان ابزار گردآوری داده استفاده شده و جامعه آماری داوطلبان حضور در دانشگاه های افسری آجا بودند. از آزمون فرضیه ها و همچنین آزمون های دقت، سازگاری، صحت هم گرایی و تفکیک­پذیری برای ارزیابی مدل مورد استفاده، به کار گرفته شدند.
۴.

افزایش اثربخشی تجهیزات در نزاجا با بهره گیری از روش های نگهداری و تعمیرات پیش گیرانه، پیش گویانه و سامانه نت بهره ور جامع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخشی تجهیزات سازمان نت پیش گیرانه نت پیش گویانه نت بهره ور جامع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی بهره وری
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت تولید تعمیرات و نگهداری
تعداد بازدید : 869 تعداد دانلود : 475
اهمیت تجهیزات و وسایل در نیروهای نظامی و همچنین ویژگی های خاص آن ها و این که خیلی از این تجهیزات به آسانی قابل تهیه نبوده و هزینه تهیه آنها بسیار بالا است، توجه به نگهداری و تعمیرات را در نزاجا بیش از پیش کرده است. با توجه به ضایعات و هزینه های ناشی از استفاده نکردن از روش های مناسب و علمی نگهداری و تعمیرات، ضمن بررسی انواع روش های نگهداری و تعمیر، به شناسایی مواردی که اثربخشی تجهیزات یگان های نزاجا را افزایش می دهد و این که هر کدام چه تأثیری بر افزایش اثربخشی تجهیزات دارند، پرداخته ایم. برای این کار، ابتدا شاخص ها و معیارهای اثربخشی تجهیزات را از منابع معتبر علمی، مصاحبه با صاحب نظران و خبرگان این حوزه استخراج و پرسش نامه ای را در چهار بخش تهیه نمودیم. پس از ارزیابی و تأیید روایی و پایایی پرسش نامه، آن را در میان جامعه آماری توزیع و سپس جمع آوری و به بررسی و تجریه و تحلیل آن با نرم افزار SPSS18 پرداختیم. در ادامه نقش نگهداری و تعمیرات پیش گیرانه، پیش گویانه و نگهداری و تعمیرات بهرور جامع را در افزایش اثربخشی تجهیزات یگان های نزاجا سنجیدیم. در پایان با استفاده از منابع، نظر خبرگان و تجزیه و تحلیل داده ها، پیشنهادهایی به منظور افزایش اثربخشی تجهیزات نزاجا ارائه نمودیم.
۵.

بازبینی نحوه چیدمان آمادگاه های نزاجا در جنگ ناهمتراز با رعایت اصول پدافند غیرعامل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: پدافند غیرعامل جنگ ناهمتراز آماد و پشتیبانی پراکنش آمادگاه ها محورهای تهدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 98
هدف آماد و پشتیبانی در جنگ ناهمتراز، پشتیبانی همه جانبه نیروهای مسلح در کلیه حالت ها و در هر شرایط و هر نوع عملیات نظامی با هر نوع ابزار و روش، متناسب با شرایط و انواع عملیات به منظور کاهش آسیب پذیری و ارتقای پایداری است. عواملی همچون چالاکی، بدیع بودن، دقت و پاسخگویی با حداکثر سرعت مبنای شکل گیری و نقش آماد و پشتیبانی در پشتیبانی عملیات ناهمتراز هستند. با توجه به اینکه استقرار آمادگاه های فعلی به بیش از سه دهه باز می گردد و محورهای تهدید جدیدی به وجود آمده است؛ در این مطالعه سعی شده است با بررسی آسیب پذیری آمادگاهای موجود، پراکنش مناسبی برای آمادگاه ها پیشنهاد شود. در این پژوهش، نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق موردی- زمینه ای با هدف پراکنش آمادگاه های نزاجا با توجه به جنگ ناهمتراز با تأکید بر اصول پدافند غیرعامل می باشد. نتایج حاصل با استفاده از تهیه پرسش نامه و همچنین مصاحبه با تعدادی از کارشناسان و خبرگان این امر نشان می دهد که در نواحی شرقی کشور نیاز به احداث آمادگاه وجود دارد.
۶.

نقش سرمایه های اجتماعی در تسهیل اقدامات مدیریت دانش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی مدیریت دانش خلق دانش و تسهیم دانش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت تئوری های مدیریت کلیات
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT مدیریت دانش
تعداد بازدید : 700 تعداد دانلود : 353
در عصر دانایی محوری، مدیریت دانش به مهم ترین وظیفه سازمان هایی تبدیل شده که به دنبال استفاده بهینه از این سرمایه ارزشمند و ناملموس اند. اجرای موفقیت آمیز پروژه های مدیریت دانش در سازمان به ایجاد زمینه ها و شرایط مناسب و تقویت کننده ای نیاز دارد. یکی از عواملی که می تواند نقش بسیار مؤثری در تسهیل انجام مؤثر اقدامات مدیریت دانش داشته باشد، زیرساخت انسانی- اجتماعی است. از این رو در این مقاله نقش سرمایه اجتماعی در تسهیل اقدات مدیریت دانش در سازمان تشریح و بررسی می شود که این سرمایه سازمانی چگونه می تواند رفتارهای توانمندساز مدیریت دانش را در سازمان تقویت کنند. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن نیز شامل950 نفر مدیران و کارشناسان سازمان شرکت پخش فراورده های نفتی ایران است که با نمونه گیری تصادفی انجام شده، 274 نفر آن ها به عنوان نمونه انتخاب شده اند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که ابعاد مورد بررسی سرمایه اجتماعی تأثیر قابل توجهی بر تسهیل اقدامات مدیریت دانش در سازمان دارد. بر این مبنا پیشنهادهایی به مدیران و پژوهشگران ارائه می شود.
۷.

ارائه الگوی مناسب پراکنش آمادگاه های نزاجا در جنگ ناهمتراز با رعایت اصول پدافند غیرعامل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: پدافند غیرعامل جنگ ناهمتراز آماد و پشتیبانی پراکنش آمادگاه ها محورهای تهدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 206 تعداد دانلود : 499
هدف آماد و پشتیبانی در جنگ ناهمتراز، پشتیبانی همه جانبه نیروهای مسلح در کلیه حالات و در هر شرایط و هر نوع عملیات نظامی با هر نوع ابزار و روش، متناسب با حالات، شرایط و انواع عملیات به منظور کاهش آسیب­پذیری و ارتقای پایداری می باشد. عواملی همچون چالاکی، بدیع بودن، دقت و پاسخگویی با حداکثر سرعت مبنای شکل گیری و نقش آماد و پشتیبانی در پشتیبانی عملیات ناهمتراز هستند. با توجه به این که استقرار آمادگاه های فعلی به بیش از سه دهه باز می گردد و محورهای تهدید جدیدی به وجود آمده است؛ در این مطالعه سعی شده است با بررسی آسیب پذیری آمادگاهای موجود پراکنش مناسبی برای آمادگاه ها پیشنهاد گردد. در این پژوهش، نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق موردی-زمینه ای با هدف ارائه الگوی مناسب پراکنش آمادگاه های نزاجا با توجه به جنگ ناهمتراز با تأکید بر اصول پدافند غیرعامل می باشد. نتایج حاصله با استفاده از تهیه پرسش نامه و همچنین مصاحبه با تعدادی از کارشناسان و خبرگان و انجام فرآیند تحقیق نشان می دهد که در برخی مناطق طبق الگوی ارائه شده نیاز به باز نگری و احداث آمادگاه وجود دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰