مدیریت نظامی

مدیریت نظامی

مدیریت نظامی سال چهاردهم پاییز 1393 شماره 55 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

تعیین مناطق مستعد فرود بالگرد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و منطق فازی(FAHP & FTOPSIS) در منطقة نصرآباد استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

شناسایی، اولویت بندی و سنجش میزان استفاده از ابزارهای مناسب مدیریت دانش در فرآیندهای دانشی دانشگاه افسری امام علی(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 987 تعداد دانلود : 501
۴.

نیاز سنجی و تعیین اولویت های پژوهش حیطة آموزش و عقیدتی- سیاسی دانشگاه افسری امام علی(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تحلیل پیوند، ضریب تأثیر و ارتقای رتبة وب گاه های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران «مطالعه وب سنجی»(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

تحلیل ابعاد اصلی محیط کار دانشی آینده در دانشگاه افسری امام علی(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰