مدیریت نظامی

مدیریت نظامی

مدیریت نظامی سال 23 پاییز 1402 شماره 91 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای مطلوبیت دوره تربیتی-آموزشی تکاور با نگرش بر نقش میانجی فعالیت های تربیت نظامی (مورد مطالعه: دانشجویان یک مرکز آموزشی نظامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دوره تربیتی-آموزشی تکاور فعالیت های مهارت افزای تخصصی تکاور ویژگی های تسهیل کننده ارزیابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۲۰
هدف تحقیق حاضر شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای مطلوبیت دوره تربیتی-آموزشی تکاور با در نظر گرفتن نقش میانجی فعالیت های تربیت نظامی دانشجویان است. برای این منظور یک فرضیه اصلی و 16 فرضیه فرعی طراحی شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی-مقطعی است که در آن از روش معادلات ساختاری اکتشافی استفاده شد. جامعه آماری شامل خبرگان علمی-نظامی (شامل استادان دوره مراپ تکاور و استادان و فرماندهان مرکز آموزشی نظامی موردمطالعه) هستند که 20 نفر از آنان به روش نمونه گیری هدفمند و روش دلفی و تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل روش های مصاحبه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر پنج بُعد، 15 عامل و 69 سنجه است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج معیار های مدل اندازه گیری (معیار های قابلیت اطمینان سنجه، پایایی مدل اندازه گیری و واگرایی-همگرایی سازه های مدل به ترتیب با مقادیر 0.4، 0.87 و 0.5) و نیز معیارهای مدل ساختاری (معیارهای ضریب تعیین و تناسب پیش بینی مدل به ترتیب با مقادیر بزرگتر از 0.33 و بزرگتر از 0.15) حاکی از برازش مطلوب مدل پیشنهادی دارد. همچنین نتایج تحقیق، فرضیه اصلی و همه فرضیه های فرعی (بر اساس نتایجt-Value ) را تأیید کرد. بنابراین علاوه بر اینکه «کیفیت اجرای آموزش های تخصصی» بطور مستقیم، مثبت و معناداری بر «ارتقای مطلوبیت دوره تربیتی-آموزشی تکاور» تأثیر می گذارد؛ «کیفیت فعالیت های تربیت نظامی دانشجویان حاضر در دوره»، نیز نقش میانجیگری کامل در رابطه بین «کیفیت اجرای آموزش های تخصصی» با «ارتقای مطلوبیت دوره تربیتی-آموزشی تکاور» را ایفا می کند.
۲.

ارائه راهبردهای برنامه ریزی شهر ایمن از منظر پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهرک مسکونی امید)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: پدافند غیرعامل آسیب پذیری شهر ایمن مدیریت بحران اصول پدافند غیرعامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۴
زمینه و هدف: یکی از جنبه های مهم توسعه شهری، توجه به کیفیت و کمیت آسیب پذیری شهر در برابر آسیب های ناشی از حملات نظامی است و در یک شهر خوب و ایمن به کارگیری اصول پدافند غیرعامل، نقش مهمی را ایفا می کند. روش:تحقیق حاضر به لحاظ روش، توصیفی – تحلیلی و به لحاظ هدف، کاربردی است. مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و همچنین برداشت های میدانی، روش های گردآوری اطلاعات این تحقیق بوده و ابزار گردآوری اطلاعات شامل مشاهده، فیش برداری و پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان و متخصصان در زمینه مسائل شهری، بوده که نمونه-گیری از میان آنها به شیوه خوشه ای انجام شده و 30 نفر از میان آنها به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است. برای تحلیل داده ها از تکنیک سوات استفاده شده است. یافته ها: نیاز است برای منطقه چهار که شهرک امید در آن واقع شده است، طرح جامع پدافند غیرعامل تهیه گردد و اصول پدافند غیرعامل در طرح ها و برنامه های شهری لحاظ شده و همچنین در راستای مدیریت کارآمدتر، برای مناطق آسیب پذیر، نقشه تهیه شود.نتیجه گیری: با تحلیل انجام شده، مشخص شده است مجموع امتیاز نهایی این عوامل نقاط قوت در شهرک امید برابر با 463/3 بوده که از میانگین مورد نظر (5/2) بیشتر است که در شرایط مناسبی قرار دارد. همچنین از نظر نقاط ضعف نیز مشخص شده است که مجموع امتیاز نهایی برابر با 618/2 بوده و نشان از آن دارد که شهرک امید در کنار نقاط قوت، با ضعف های متعددی در حیطه برنامه ریزی شهر ایمن روبرو است.
۳.

جُستاری تحلیلی پیرامون ویژگی های شخصیتی و رفتاری فرماندهان و مدیران نظامی در آموزه های قرآن کریم و نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیران نظامی فرمانده قرآن کریم نهج البلاغه امام علی (ع)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۳
در آموزه های دینی، در خصوص شخصیت و نوع عملکرد مدیران نظامی؛ شاخصه هایی مطرح شده که شناسایی و تحلیل آن ها جهت کمک به فرایند انتخاب و مدیریت نیروهای نظامی اهمیت فراوانی دارد. ازاین رو هدف پژوهش حاضر این است که با معرفی و تبیین دقیق این شاخصه ها، گامی در راستای گزینش مدیران نظامی شایسته و همچنین مدیریت اسلامی آنان بر زیردستان، بردارد. این پژوهش در دو مرحله انجام شده؛ مرحله اول تحقیق به روش تحلیل محتوا؛ و مرحله دوم به روش توصیفی- تفسیری انجام گرفته است.جامعه آماری تحقیق، قرآن کریم و نهج البلاغه می باشد که گزارهای مربوط به موضوع شناسایی، و برای روایی و پایایی تحقیق، از ضریب توافق بین کدگذاران و چند سویه سازی منابع استفاده گردید.نتایج حاصل از بررسی و تحلیل داده ها بیانگر آن است که مهم ترین ویژگی های یک مدیر نظامی شایسته در این دو منبع مهم دینی، در دو مقوله؛ شخصیتی شامل: تعهّد، قدرت علمی و جسمی، بصیرت، صبر، عالِم به مواضع حق، خیرخواهی، پاک دلی، قدرت فهم حکم خدا و رسول (ص)؛ و رفتاری، شامل: امانت داری، حفظ تقوا و پرهیز از بغی و تعدی، مواسات با زیردستان، تشویق بجای زیردستان، دوری از سستی و لغزش و پرهیز از کندی و عجله با توجه به موقعیت، مخالفت با هوای نفس و دفاع عملی از دین و شعائر دینی قابلیت طبقه بندی دارد. با تحقّق این دو مقوله، یک مدیر نظامی از منظر منابع دینی مقبولیت دارد.
۴.

شناسایی عوامل و مؤلفه های موثر بر توانمند سازی منابع انسانی در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر منویات امام خامنه ای (مدظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منابع انسانی توانمندسازی امام خامنه ای گرنددتئوری نزاجا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۹
در حال حاضر سازمانها با توجه به چالش های محیطی و تنوع فناورانه بیش از گذشته نیاز به توانمندسازی منابع انسانی دارند تا بتوانند امکان رقابت در محیط های رقابتی را پیدا کرده و از غافلگیری راهبردی جلوگیری نمایند. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل و مؤلفه های موثر بر توانمند سازی سرمایه انسانی از نظر مقام معظم رهبری امام خامنه ای(مدظله العالی) بوده است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن کیفی مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد (گراندد تئوری) است. جمع آوری اطلاعات در این تحقیق به شیوه کتابخانه ای و مطالعه اسناد بود. به این صورت که بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی از سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۴ جمع آوری و سپس با فن تحلیل محتوا و گفتمان و با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی۱۰مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج در پاسخ به سؤالات تحقیق ضمن تحلیل بیانات، گزاره های مرتبط با موضوع را شناسایی، استخراج، دسته بندی و بررسی شد و نتایج را که شامل اصول توانمند سازی، فرآیند توانمند سازی و نتایج توانمند سازی است از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به همراه الگوی ارزیابی عملکرد منابع انسانی ارائه گردید.
۵.

ارائه چارچوب عارضه یابی و بهینه سازی در سیستم تربیت بدنی و ورزش نیروهای مسلح مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب شناسی سیستم بهینه سازی سازمانی مدیریت هوشمند ورزش نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۹
هدف از این پژوهش ارائه چارچوب عارضه یابی و بهینه سازی مبتنی بر فناوی اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در سیستم تربیت بدنی و ورزش نیروهای مسلح بود. روش تحقیق از نوع کیفی نیمه اکتشافی با رویکرد تحلیل مضمون بود. جامعه آماری شامل صاحب نظران علمی و اجرایی حوزه مدیریت و توسعه ورزش نیروهای مسلح بود. نمونه انتخابی شامل مدیران و کارشناسان سازمانی (8 نفر) و اساتید دانشگاهی (6 نفر) حوزه ورزش نیروهای مسلح بود. برآورد تعداد نمونه براساس رسیدن مولفه ها به اشباع نظری انجام شد. نمونه-گیری به روش هدفمند انجام گرفت. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختارمند به همراه مطالعه نظری تکمیلی آن بود. روایی پژوهش با استفاده از میزان توافق بین مصححان کدگذاری (دو پژوهشگر خبره)، تایید گروه کانونی (تیم تحقیق به همراه 4 صاحب نظر) و روایی محتوایی چارچوب مصاحبه (3 متخصص) ارزیابی و تایید گردید. تحلیل یافته ها با استفاده از روش کدگذاری و چارچوب بندی مفهومی (رویکرد ماتریسی و تطبیقی دو طرفه) انجام شد. مولفه های شناسایی شده شامل 60 شاخص وضعیتی، 47 عارضه سیستمی و 40 راهکار بهینه سازی بود. براساس چارچوب ارائه شده می توان گفت عارضه یابی مبتنی بر وضعیت سنجی و بهینه سازی مبتنی بر فناوی اطلاعات و ارتباطات (فاوا) یک چارچوب چندسطحی و چندمرحله ای نظام مند است که در نهایت منجر به عملکرد و پیامد مناسب در سطحی کلی و جزئی می شود.
۶.

ارائه مدلی برای سامانه مدیریت ارتباط با کارکنان در ارتش ج. ا. ا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: گراندتئوری کارکنان مدیریت ارتباط با کارکنان ستاد اجا ERM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۲۳
مدیریت ارتباط با کارکنان یک ابزار ارتباطی مدیریتی است که سازمان ها جهت ارتباط همه جانبه با کارکنان به کار می گیرند و این ابزار، فرایند راهبردی جهت توانمندسازی مدیران برای مدیریت بهتر منابع انسانی در نظر گرفته می شود. دستیابی ﺑﻪ عملکرد ﺑﺎﻻی کارکنان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﺳﺎز وکارﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ کارکنان اﺳﺖ که در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ کارکنان(ERM) پیگیری می ﺷﻮد. هدف این پژوهش ارائه مدلی برای بهبود عملکرد مبتنی بر مدیریت ارتباط با کارکنان با رویکرد داده بنیاد است. روش پژوهش کیفی و از روش داده بنیاد استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بود و اطلاعات با استفاده از ساختار نظام مند اشتراوس - کوربین و نرم افزار MAXQDA تجزیه و تحلیل شد. از طریق نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی داده ها جمع آوری شد و تا 14 نفر به سطح اشباع نظری داده ها رسید. مشارکت کنندگان معاونان و مدیران ارشد جمعی ستاد اجا بودند. نتایج ب ا ۱۰ مقوله کلی در قالب مدل پارادایمی که این عوامل در برگیرنده شرایط علی (فرهنگ سازی، تعامل با سرمایه های انسانی سازمانی، ساختار سازمانی)، پدیده محوری (بهبود عملکرد مبتنی بر مدیریت ارتباط با کارکنان)، شرایط زمینه ساز (فرهنگ ارتش)، شرایط مداخل ه گر (مدیریت هوش هیجانی) و راهبردها (بهبود ارتباطات، مدیریت بهینه عملکرد، ساختار مبتنی بر مدیریت ارتباط با کارکنان) و پیامدها (توانمندسازی ارتش، کارایی و اثربخشی کارکنان) است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲